RSVs skrivelse 2001-12-19 Dnr. 12545-01/100

Värden på varuuttag inom vissa varugrupper, som försäljs inom livsmedelshandeln

Sammanfattning

I skrivelsen anger Riksskatteverket värden på varuuttag inom vissa varugrupper, som försäljs inom livsmedelsdetaljhandeln, att tillämpas vid 2002 års taxering.

Riksskatteverket (RSV) har till 2002 års taxering gjort beräkningar över värden på varor, som tas ut ur detaljhandelsrörelser inom livsmedelsbranschen. Beräkningarna grundar sig på undersökningar av hushållskonsumtionen, som gjorts av Statistiska Centralbyrån (SCB). Värdena har uppräknats i takt med konsumentprisindex.

De i bilagan angivna värdena är uttryckta i 2001 års priser. Beräkningarna grundar sig på SCB:s konsumentprisindex för juni 2001. Tidigare års erfarenheter ger vid handen att detta konsumentprisindex visar en god överensstämmelse med årsmedeltalet.

Konsumentprisindex, som fastställts till 100 för år 1980, har stigit till 268,3 i juni 2001, vilket motsvarar en kostnadsökning med 168,3 procent. Detta kan jämföras med motsvarande delindex för livsmedel som stigit från 100 år 1980 till 233,8 i juni 2001, vilket ger en kostnadsökning med 133,8 procent.

Jämkning och konsumtionsenheter

De värden som anges i bilagan är genomsnittliga och justeringar kan bli aktuella i enskilda fall. Uttaget av diverse varor i bilagan kan förutsättas variera mellan olika hushåll beroende på konsumtionsstandard, umgängen m.m. Särskilt för större hushåll bör uttag av varor inom denna varugrupp värderas med viss försiktighet. När genomsnittlig matvarukonsumtion per person beräknats, har endast de barnlösa hushållens konsumtion medräknats. Konsumtionsenheten är således ett genomsnitt av konsumtionen för samtliga vuxna i alla hushåll utan barn.

Varuuttag för barn bör i konsumtionshänseende anses motsvara följande andelar av konsumtionen för vuxen person.

ÅlderKonsumtionsenhet
under 4 år0,3
4–6 år0,5
7–12 år0,6
13–16 år0,8

För åldrarna 7-16 år har hänsyn tagits till skolmåltider, varför ytterligare reducering inte bör ske.

Uttag av tobaksvaror

Värdet av uttag av tobaksvaror, främst cigaretter, kan uppgå till betydande belopp. Cigarettkostnad per ask om 20 cigaretter har för år 2001 beräknats till i genomsnitt 36 kr 30 öre, varav mervärdesskatt 7 kr 30 öre. Värdet varierar givetvis med konsumtionens inriktning på olika märken. Ungefärlig cigarettkostnad per år vid olika konsumtionsmängder framgår av följande tabell.

Antal cigaretterCigarettkostnad kr/år
per dagper årexkl. momsmoms
1365529133
51 8252 646666
103 6505 2921 332
155 4757 9391 998
207 30010 5852 664

Användning av uttagsvärdena

De värden som angetts utan moms ska användas av skattskyldiga som redovisar moms separat, t.ex. enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Värdena inklusive moms ska användas när uttagna varor ska deklareras som inkomst av tjänst, t.ex. för anställd personal, eller som inkomst av kapital t.ex., för delägare i aktiebolag som inte varit aktiv i bolaget.

Vid mervärdesbeskattningen gäller inte de värden som anges i denna skrivelse. Beskattningsunderlag är i stället inköpsvärdet eller, om sådant värde inte finns, tillverkningskostnaden. Se avsnitt 12.3 i Handledning för mervärdesskatt (RSV 553).

Bilaga

VarugrupperKonsumtion 1980 enl HBU*Index 2001 1980=100Konsumtion 2001 inklusive momsMoms 2001Konsumtion 2001 exkl.moms
Mjöl, gryn och bröd833242,52 0202161 804
Kött1 543228,73 5293783 151
Fisk och fiskkonserver374275,11 029110919
Mjölk, ost och ägg1 165248,92 9003112 589
Matfett307204,362767560
Grönsaker, rotfrukter, frukt och bär1 167221,62 5862772 309
Kaffe, te och kakao377166,962967562
Övriga livsmedel601283,61 7041821 522
Läskedrycker och lättöl294205,860565540
Summa matvaror6 66115 6291 67313 956
Hushållsartiklar375255,1957191766
Andra fritidsartiklar460178,3820164656
Tidningar och tidskrifter213429,7915183**732
Personliga hygienartiklar358318,61 141228913
Andra varor***55153,8851768
Summa diverse varor1 4613 9187833 135
Summa matvaror & diverse varor8 12219 5472 45617 091

* HBU = SCBs hushållsbudgetundersökning 1980
Momskorrigeringsfaktor 200112% moms på matvaror ger en faktor = 0,1071
25% moms på övriga varor ger en faktor = 0,20
** Annat än dagstidningarFör dagstidningar med 6% moms används faktor = 0,0567
***Avser smycken, armbandsur, väskor, barnvagnar, skrivmaterial, m.m.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...