RSVs skrivelse 2002-01-11 Dnr. 12413-01/120

Mervärdesskatt på begravningsuppdrag – ett förtydligande

Sammanfattning

Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF) har med anledning av riksskatteverkets (RSV) svar 2001-10-29 på tidigare ställd fråga begärt förtydligande avseende vissa frågor.

1 Sång- och/eller musikframträdanden

Frågan avser hanteringen av sång- och/eller musikframträdanden. Frågan gäller om någon som i egenskap av ombud till dödsboet, exempelvis en privatperson, arbetsgivare eller advokatfirma, upphandlar tjänsten måste påföra mervärdesskatt. Tillåts begravningsbyrån uppträda som dödsboets ombud och därmed hantera kostnaden som utlägg. Betalningsansvaret åvilar sålunda dödsboet.

Vad som avses med utlägg framgår av RSV:s svar avsnitt 3 till SBF daterat 2001-10-29. Här framgår att för att det ska kunna vara fråga om utlägg krävs bland annat att kunden är betalningsansvarig gentemot säljaren. Vidare ska inte kostnaden kunna ses som en kostnadskomponent i begravningsbyråns verksamhet. Bokföringen bör rätteligen göras via ett avräkningskonto eller ett liknande ej resultatpåverkande konto. I det fall som SBF tar upp i sin fråga menar SBF att betalningsansvaret gentemot sångaren/musikern åvilar dödsboet. RSV anser att ursprungsfakturan från sångaren/musikern bör vara utställd till dödsboet. För det fall det är fråga om ett anställningsförhållande föreligger detta mellan sångaren/musikern och dödsboet. Om så är fallet och övriga förutsättningar som angetts i RSV:s tidigare brevsvar rörande utlägg är uppfyllda förekommer ett utlägg.

Då en utläggssituation föreligger i enlighet med mervärdesskattelagen ska inte begravningsbyrån påföra utgående skatt. Vidare föreligger heller ingen avdragsrätt för begravningsbyrån för eventuell ingående skatt på den ursprungsfaktura som utlägget avser. För att den egentliga köparen, dvs. dödsboet, ska ha avdragsrätt krävs att fakturan uppfyller de krav som åläggs enligt mervärdesskattelagen. Ett av dessa krav är att ursprungsfakturan faktiskt utställts på den egentliga köparen, dvs. dödsboet.

RSV anser inte att det finns någon formell skyldighet för begravningsbyrån att informera om ett anställningsförhållande som kan komma i fråga mellan två andra parter. Ett dödsbo som anställer en person, exempelvis en sångare, är däremot skyldig att informera sig om de regler som gäller avseende detta.

2 Transport av avliden

Frågan rörande transport av avliden avser också huruvida begravningsbyrån kan vara ombud och om kostnaden kan behandlas som ett utlägg.

Vad gäller svaret hänvisas till vad som anförts under fråga 1.

3 Vissa transporter

Frågan gäller vissa transporter av avlidna som av begravningsentreprenörerna upphandlas från begravningsbyråerna. Blir det någon skillnad om tjänsterna säljs separat.

Transporttjänster som begravningsbyrån upphandlar från transportör bör vara belagda med en skattesats om 6 %. Detsamma gäller separata sådana tjänster som entreprenören säljer till begravningshuvudman. I de fall tjänsten även innefattar sänkningen ner i graven måste bedömning göras om denna tjänst kan anses vara underordnad transporttjänsten och därmed ingå i tillhandahållandet med skattesats om 6 %. Det kan tilläggas att när begravningsbyrån säljer transporttjänster, liksom tjänster avseende sänkning i graven, till ett dödsbo som en del av det totala tillhandahållandet får de anses ingå i begravningstillhandahållandet vilket framgår av tidigare utsänt brevsvar daterat 2001-10-29.

Om en transporttjänst debiteras separat från begravningsbyrån efter separat beställning, t.ex. transport av urna som beställts att utföras viss tid efter begravningsceremonin, eller nödvändig bårtransport som utförts innan beställning av begravningsarrangemangen påbörjas, bör det anses kunna vara fråga om en persontransporttjänst med en skattesats om 6 %.

4 Tjänster till utlandet

Frågan avser ett förtydligande av hur begravningsuppdrag som rör utlandet ska behandlas.

Som RSV har angett i brevsvar daterat 2001-10-29 får begravningsuppdrag anses vara ett tillhandahållande som omfattas av huvudregeln i mervärdesskattelagen (1994:200), ML 5 kap. 8 §. Detta innebär att om säljaren (dvs. begravningsbyrån) har ett fast driftställe i Sverige får tjänsten anses vara omsatt inom landet. Mervärdesskatt ska då utgå på tillhandahållandet. Det har ingen betydelse vem som är köpare av tjänsten eller var själva tjänsten har utförts.

Om tillhandahållandet endast avser en transporttjänst av avliden ska omsättningsland bedömas utifrån ML 5 kap. 5 §. I och med att transporten till någon del går till utlandet har denna tjänst ansetts som en omsättning som skett utom landet. Mervärdesskatt tas då inte ut i Sverige.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%