Innehåll

RSVs skrivelse 2002-02-05 Dnr. 1375-02/100

Exportbutikers försäljning

Denna skrivelse ersätter Riksskatteverkets (RSV) skrivelse den 15 juni 1999 (dnr 6226-99/120) beträffande vilka passagerare en exportbutik får sälja till.

I 1 § lagen om exportbutiker anges att obeskattade gemenskapsvaror, med vissa begränsningar som anges i 3 § samma lag, får säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EG:s skatteområde.

Enligt RSV:s föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, RSFS 2001:7, avses med färdhandling av flygbolaget utfärdad ombordstigningshandling (boardingkort) på vilken flygnummer, avreseflygplats och ankomstflygplats framgår. Med avreseflygplats avses den flygplats som angivits på färdhandlingen som startflygplats. Med ankomstflygplats avses den flygplats som angivits på färdhandlingen som landningsflygplats.

Resenärens slutdestination ska vara land utanför EG:s skatteområde, s.k. tredje land, för att resenären ska ha rätt att handla obeskattade gemenskapsvaror. Resenären måste för att få handla uppvisa färdhandlingar för hela resan, dvs. ett (eller eventuellt flera) boardingkort ska vara löst för hela resan med angivande av ankomstflygplats i tredje land. Om resenären vid resan till tredje land mellanlandar i ett annat EU-land får avsikten med denna mellanlandning endast vara att byta plan. Om resenären planerat ett uppehåll som ger utrymme för mer än detta föreligger inte rätt att handla obeskattade varor. Om resenären på avreseflygplatsen checkat in för hela resan till ett tredje land kan således rätt att köpa obeskattade gemenskapsvaror föreligga trots att resenären mellanlandar i en annan medlemsstat.

Enligt 32 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS) och 32 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) får upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik, göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med de kvantiteter som får säljas till varje resande.

Enligt RSV:s uppfattning föreligger på punktskatteområdet avdragsrätt för upplagshavare endast beträffande resenärer som uppvisat färdhandling för hela resan till tredje land, dvs. boardingkort som avser resa med slutdestination i tredje land.

RSV har motsvarande synsätt på mervärdesskatteområdet, dvs. resenären ska ha uppvisat ett boardingkort som avser resa med slutdestination i tredje land för att varor ska få säljas utan mervärdesskatt. Detta innebär att 5 kap. 9 § första stycket 6 a mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska tolkas så att vid försäljning i exportbutik har varan omsatts utom landet om köparen kan visa upp ett boardingkort med slutdestination i tredje land. Försäljning som avses är sådana varor som omfattas av 1 § lagen om exportbutiker.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...