RSVs skrivelse 2002-03-19 Dnr. 2660-02/100

Återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP)

1 Sammanfattning

Värdering av fordran på återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP) ska ske enligt god redovisningssed. Företag som har sådana outnyttjade medel och ansökt eller avser att ansöka om direktutbetalning ska normalt omvärdera ett tidigare redovisat, diskonterat fordringsbelopp först när förhandlingar med de fackliga organisationerna slutförts.

2 Bakgrund

Styrelsen i försäkringsbolaget SPP, numera Alecta, offentliggjorde i december 1998 ett beslut om att del av bolagets överkonsolidering skulle tillgodoföras kundföretagen. Den 28 april 2000 fastställde SPP:s styrelse villkor och regler för nyttjande av medlen. I skrivelse 2000-10-25, dnr 9678-00/110, har RSV gett uttryck för sin syn på vissa skatterättsliga frågor i anslutning till SPP-återbetalningen. Av skrivelsen framgår bl.a. att aktivering och värdering av den återbäring som SPP beslutat ska ske enligt god redovisningssed. Hur återbäringen ska redovisas framgår av uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp i augusti 1999 samt ett från Bokföringsnämnden 25 oktober beslutat allmänt råd BFNAR 2000:1. Som god redovisningssed anges bl.a. att återbäringen ska nuvärdeberäknas och att detta ska ske löpande varje år så länge fordringen finns kvar.

Alecta (f.d. SPP) meddelade den 30 augusti 2001 att villkoren för utnyttjande av överskottsmedel i bolaget ändrats och en möjlighet till direktutbetalning av återstående företagsanknutna medel införts. Som förutsättning angavs att företaget efter förhandling blivit överens med fackförbund anslutet till PTK om användningen av medlen.

Från och med 1 januari 2002 ges företagen möjlighet att begära direktutbetalning av alla återstående företagsanknutna medel. Direktutbetalningen startar den andra kalendermånaden efter det att komplett ansökan har kommit Alecta tillhanda. De företagsanknutna medlen betalas ut med en tolftedel per månad under en tolvmånadsperiod, dock med lägst 100 000 kronor per månad eller det lägre belopp som utgör företagets återstående medel.

Förutsättningen för direktutbetalning är att arbetsgivare och facklig organisation, efter förhandling enligt 11 § MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet), är överens om användningen av medlen och att dessa ska direktutbetalas. Förhandlingen ska avse användningen av arbetsgivarens alla återstående företagsanknutna medel. Kopia av förhandlingsprotokoll, där det framgår att parterna är överens om direktutbetalning, ska bifogas ansökan till Alecta.

3 Beskattningskonsekvenser vid 2002 års taxering

De nya villkoren från Alecta innebär en ändring av de ursprungliga förutsättningarna för nyttjande av överskottsmedlen och kan påverka företagets värdering av medlen. Bokföringsnämnden har med anledning härav den 10 december 2001 gjort ett uttalande i frågan. Uttalandet finns i det allmänna rådet BFNAR 2001:5. Häri sägs att företag som har outnyttjade företagsanknutna medel och som avser att ansöka om direktutbetalning normalt ska omvärdera ett redovisat, diskonterat fordringsbelopp först när förhandlingar med de fackliga organisationerna slutförts. Denna värdeuppgång på fordran ska beaktas i balansräkningen per den närmast efter förhandlingarnas avslutande följande bokslutsdagen. Om företaget inte slutfört förhandlingarna vid en rapportperiods utgång bör upplysning lämnas om den förväntade omvärderingen i de fall beloppsförändringen är väsentlig.

Ovannämnda innebär vid 2002 års taxering att företag som har bokslut före 2001-08-31 inte ska ta hänsyn till beslutet den 30 augusti 2001 från Alecta. Nämnda beslut har fattats efter balansdagen och är alltså en ny händelse som inte avspeglar ett förhållande som förelåg på balansdagen.

För företag som har bokslut den 31 augusti har visserligen Alectas beslut inträffat före balansdagen. Å andra sidan kan för direktutbetalning nödvändiga förhandlingar med facklig organisation inte ha ägt rum före bokslutsdagen. Detta innebär att inte heller i detta fall ska värdeuppgång på fordran beaktas, men att upplysningar i vissa fall kan behöva lämnas.

För företag som har bokslut efter den 31 augusti, dvs. i normalfallet den 31 december 2001, är frågan om nödvändiga förhandlingar med de fackliga organisationerna slutförts eller inte. Om förhandlingar slutförts ska tidigare diskonterat fordringsbelopp i princip tas upp till det belopp som ska utbetalas under det kommande året. I övriga fall, dvs. förhandlingar är inte slutförda, torde i normalfallet omvärdering inte vara erforderlig enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:5.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...