Innehåll

RSVs skrivelse 2002-03-21 Dnr. 9920-01/120

Mervärdesskatt – transaktioner mellan huvudkontor och filial i skilda länder

Sammanfattning

Skrivelsen avser att belysa hanteringen av gemenskapsinterna förvärv och s.k. trepartshandel vid transaktioner mellan huvudkontor och filial i skilda länder.

Bolaget har till Riksskatteverket inkommit med en generell förfrågan hur vissa transaktioner mellan två geografiskt skilda enheter inom en och samma juridiska person skall behandlas mervärdesskatterättsligt, och särskilt om regler om s.k. trepartshandel är tillämpliga vid sådana transaktioner.

Som framgår av de i bolagets förfrågan nämnda uttalandena i Riksskatteverkets handledning för mervärdesskatt 2001 kan interna förfaranden mellan enheter inom en och samma juridiska person normalt inte konstituera omsättning av vara i mervärdesskattelagens (1994:200), ML:S, mening, eftersom det i ett sådant fall inte är fråga om överlåtelse av vara mot ersättning. Det saknar därvidlag i princip betydelse om förfarandena gäller enheter som är belägna i olika länder.

I vissa fall kan, som bolaget påtalar, en överföring av varor från ett annat EU-land till t.ex. en filial i Sverige mervärdebeskattas här som ett s.k. gemenskapsinternt förvärv, nämligen om bestämmelserna i 2a kap 7 § ML är tillämpliga.

Regler om ”trepartshandel” finns i 3 kap 30b § ML, och innebär att gemenskapsinterna förvärv enligt 2a kap 2 § 1 i vissa fall kan undantas från beskattning här, när förvärven görs av en utländsk företagare. Bestämmelserna är dock inte tillämpliga vid varuöverföringar av det slag som anges i 2a kap 7 § ML, dvs de är inte tillämpliga vad gäller förfaranden inom en och samma juridiska person.

Bolaget har lämnat 4 exempel på transaktioner, och efterfrågat RSV:s bedömning av dessa.

Exempel 1. BE i Belgien har en filial i Sverige. Filialen tar upp beställning på varor från SE i Sverige. Varorna skickas direkt från BE i Belgien till SE i Sverige. BE fakturerar filialen som sedan i sin tur fakturerar SE med svensk mervärdesskatt.

RSV: Varorna är inte omsatta inom landet, 5 kap 2 § ML. SE har gort ett gemenskapsinternt förvärv i Sverige i enlighet med 2a kap. 2 § ML. Den svenska filialen skall inte redovisa mervärdesskatt vare sig på varuomsättning i Sverige eller för gemenskapsinternt förvärv i Sverige.

Exempel 2. BE i Belgien har en filial i Sverige. Filialen tar upp beställning på varor från SE i Sverige. Varorna köper BE av DK i Danmark. Varorna skickas direkt från DK i Danmark till SE i Sverige. DK fakturerar BE som sedan i sin tur fakturerar filialen. Slutligen faktureras SE av filialen med svensk mervärdesskatt. Är det någon skillnad om också DK är filial till BE.

RSV: BE har i detta fall gjort ett gemenskapsinternt förvärv i Sverige enligt 2a kap. 2 § 1 ML. Om BE är att betrakta som utländsk företagare kan förvärvet undantas från beskattning i Sverige om SE (som förutsätts vara en mervärdesskatteregistrerad näringsidkare) är skattskyldig för den efterföljande omsättningen, jämför 3 kap. 30 b § och 1 kap. 2 § första stycket 4 ML. Om den svenska ”filialen” innebär att BE kan anses ha ett fast etableringsställe i Sverige är BE emellertid inte att anse som utländsk företagare, jämför 1 kap. 15 § ML, och 3 kap. 30 b § ML är då inte tillämplig. Det innebär att BE skall redovisa skatt för det gemenskapsinterna förvärvet i Sverige och för den efterföljande omsättningen till SE.

Om DK inte är en självständig juridisk person utan filial till BE har något varuförvärv för BE:s del inte förekommit. Beskattningskonsekvenserna i Sverige blir desamma som i exempel 1 ovan.

Exempel 3. BE i Belgien har en filial i Sverige. Filialen har ett varulager. BE tar upp beställning på varor från DK i Danmark. Varorna skickas direkt från filialen i Sverige till DK i Danmark. Filialen ”fakturerar” BE som sedan i sin tur fakturerar DK. Är detta en trepartshandel.

RSV: BE omsätter här varorna till DK. Omsättningen beskattas i Sverige. Förutsatt att DK är registrerad till mervärdesskatt i Danmark är omsättningen undantagen från skatteplikt i Sverige enligt 3 kap. 30 a § ML. Bestämmelserna i 3 kap. 30b § ML har ingen relevans. Den eventuella varuöverföring som (tidigare) kan ha skett från BE till varulagret hos filialen i Sverige beskattas normalt som ett gemenskapsinternt förvärv i Sverige, men förvärvsbeskattning behöver under vissa förutsättningar ej ske om överföringen till lagret skett med avsikt att omsätta varorna till Danmark eller annat EU-land, se vidare 2a kap 7 § andra stycket 5 ML.

Exempel 4. BE i Belgien har en filial i Sverige. Filialen tar upp beställning på varor från DK i Danmark. Varorna skickas från BE i Belgien direkt till DK i Danmark. BE ”fakturerar” filialen som sedan i sin tur fakturerar DK. Är detta en trepartshandel.

RSV: Något gemenskapsinternt förvärv förekommer inte i Sverige, eftersom varorna inte transporteras hit (2a kap. 2 § 1 ML) eller är förvärvade av någon med svensk momsregistrering (2a kap. 2 § 2 och 6 § ML). 3 kap. 30 b § ML är inte tillämplig. Någon ”trepartshandel”, inkluderande den svenska filialen, förekommer inte enligt svenskt synsätt. DK kan, med ett sådant synsätt, antas göra ett gemenskapsinternt förvärv i Danmark. RSV kan emellertid inte uttala sig över hur transaktionen beskattas i Danmark.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...