Innehåll

RSVs skrivelse 2002-04-04 Dnr. 3148-02/100

Kommuns tillhandahållande av Sfi-undervisning

Sammanfattning

Nedan följer RSV:s syn på några mervärdesskatterättsliga frågor som rör tillhandahållande av svenskundervisning för invandrare (Sfi).

Ett bolag har i en skrivelse efterfrågat RSV:s mervärdeskatterättsliga bedömning med avseende på en kommuns tillhandahållande av svenskundervisning för invandrare (Sfi).

De frågeställningar som förs fram i ärendet gäller dels huruvida svenskundervisningen för invandrare (Sfi) omfattas av definitionen på sådan utbildningstjänst som undantas från mervärdesskatteplikt enligt 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och dels huruvida den ersättning ett företag erhåller från en kommun, för att anordna Sfi-undervisning, är skattepliktig för företaget.

RSV gör följande bedömning.

Enligt 3 kap. 8 § 1 ML undantas från skatteplikt omsättning av tjänster som utgör grundskole-, gymnasieskole- eller höskoleutbildning om utbildningen anordnas av det allmänna eller av en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare. I punkten 2, samma lagrum, undantas från skatteplikt utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller till sådant bidrag för korttidsstudier som får fördelas av Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde eller av Statens institut för särskilt utbildningsstöd. Lag (2001:524).

I 1 kap. 8 § Skollagen (1985:1100) sägs att för vuxna anordnar det allmänna utbildning i form av kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare(Sfi) samt att dessa skolformer bildar det offentliga skolväsendet för vuxna. Av 13 kap. 1,3,8 och 9 §§ samma lag framgår vidare att; Sfi-utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket att; varje kommun är skyldig att se till att Sfi erbjuds de personer som anges i 6 § att; Sfi-utbildningen skall vara avgiftsfri för eleverna samt att kommunerna enligt regeringens föreskrifter får uppdra åt andra att anordna Sfi. Kommunerna är huvudmän för Sfi och utbildningens bedrivande står under statlig tillsyn.

Ser man till förarbetena till 3 kap. 8 § ML (prop. 1996/97:10, p. 5.3 ff) sägs där att även omsättning av utbildningstjänster i särskolan, specialskolan, komvux, s.k. kompletterande skolor för vuxna m.fl. undantas från skatteplikt under förutsättning att utbildningstjänsterna inte omsätts på kommersiella grunder. I författningskommentaren till förarbetena står vidare att bedömningen – av vad som ska anses som grundskole- och gymnasieutbildning anordnad av det allmänna eller av utbildningsanordnare erkänd av det allmänna – sker utifrån denna lag, dvs. skollagen. Beträffande utbildningsbegreppet anges att utbildningstjänsten skall avse en undervisande och systematisk presentation av ett ämne vilket ska utgöra en integrerad del av ett studieprogram. De som åtnjuter tjänsten ska delta aktivt i undervisningen för att erhålla en viss kompetensnivå.

Slutligen kan nämnas att regeringen i propositionen 2000/01:72 ”Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen” bl.a. anför att Sfi ska kvarstå som en egen skolform inom det offentliga skolväsendet för vuxna och inte organisatoriskt inordnas i komvux. Att via komvux inordna Sfi i studiestödssystemet skulle i kostnadshänseende överstiga besparingarna i kommunerna med flera hundra miljoner kr.

RSV har i skrivelse 1997-12-19 bedömt att den av staten initierade utbildningen till gagn för lågutbildade långtidsarbetslösa, det s.k. Kunskapslyftet, är av den karaktären att den omfattas av skattefriheten enligt 3 kap. 8 § 1 ML och att skattefriheten därmed även skulle omfatta utbildningstjänster tillhandahållna av för det allmänna erkända utbildningsanordnare/ underentreprenörer. Förutom att Kunskapslyftet innefattar ämnen inom grundskole- och gymnasieutbildningen samt yrkesinriktad utbildning tillhörande området omfattas även orienteringskurser, oftast inom ämnena svenska, engelska och matematik där syftet är att uppmuntra studieovana personer till fortsatta studier.

Det kan således konstateras att kommunernas Sfi-utbildning utgör en egen skolform. Den avser en undervisande och systematisk presentation av ett ämne (svenska) som utgör en integrerad del av ett studieprogram. Denna utbildningstjänst tillhandahålls Sfi-eleverna inom ramen för det offentliga skolväsendet för vuxna, på icke kommersiell grund. Mot bakgrund härav och med beaktande av det ovan anförda anser RSV att kommunernas Sfi-undervisning är en sådan utbildningstjänst som ska undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 8 § 1 ML.

Upphandlar eller uppdrar kommun, som ansvarig anordnare av Sfi, åt annan att tillhandahålla sådan undervisning blir ersättningen således skattefri för underentreprenören.

RSV anser slutligen att Sfi-utbildning som ges inom ramen för 3 kap. 8 § ML får bedömas utgöra tillhandahållande som är konformt med vad som avses med skattefri utbildning enligt artikel 13 A. 1. i) i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...