RSVs skrivelse 2002-11-08 Dnr. 5373-02/120

Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern

Sammanfattning:

Skrivelsen innehåller RSV:s svar på inkommen fråga om vilka konsekvenser den redovisningsmässiga behandlingen kan få för avdragsrätten hos ett bolag som samordnar inköp inom en koncern.

Ni har mot bakgrund av RSV:s skrivelse från 2002-01-11 om hantering av mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering ställt en fråga om samordnade inköp som görs inom en koncern. Frågan avser vilka konsekvenser den redovisningsmässiga behandlingen hos det samordnande bolaget kan få för avdragsrätten i detta bolag. Enligt Er skrivelse förekommer det att sådana inköp bokförs på icke resultatpåverkande konton. Ni uppger att skälen till den redovisningsmässiga behandlingen kan vara många.

1. Allmänt om skattskyldighet och avdragsrätt

Försäljningar av varor och tjänster som i mervärdesskattelagens mening betraktas som omsättningar grundar sig på någon slags avtalssituation mellan den som tillhandhåller en vara eller tjänst och köparen. En sådan omsättning som är skattpliktig och som görs inom ramen för en yrkesmässig verksamhet medför att skattskyldighet till mervärdesskatt uppkommer. Skattskyldigheten uppkommer då omedelbart till följd av leverans/tillhandahållande eller när förskott erhålls. Avdragsrätt föreligger för ingående skatt på inköp av varor och tjänster som görs med syfte att de ska användas vid genomförandet av sådana omsättningar. För att kunna utnyttja avdragsrätten ska den skattskyldige inneha en faktura eller jämförlig handling som uppfyller kraven i mervärdesskattelagen. Den skattskyldige ska också med objektiva omständigheter kunna styrka att ett inköp gjorts i syfte att genomföra skattepliktiga transaktioner i en yrkesmässig verksamhet.

2. Bokföringens betydelse för avdragsrätten

RSV har i skrivelsen från 2002-01-11 bl.a. ansett att ett inköp som görs av ett koncernbolag där den slutliga användningen avses ske i ett annat koncernbolag normalt bör kunna hanteras som ett inköp och vidareförsäljning. I varje omsättningsled ska då en fakturering ske och mervärdesskatt tas ut.

Ett bolag som gör ett inköp av vara eller tjänst med avsikt att sälja den vidare till en kund borde normalt behandla detta som kostnad och en intäkt i bokföringen. Principiellt är det inte bokföringen som avgör om avdragsrätt föreligger. Det kan därför inte uteslutas att avdragsrätt föreligger för ett förvärv som av ett bolag inte bokförs som en kostnad i verksamheten. Syftet med förvärvet av varan eller tjänsten skulle ändå kunna vara att den ska användas i bolagets yrkesmässiga verksamhet för att fullgöra avtal om försäljning av skattepliktiga varor eller tjänster.

För att en eventuell avdragsrätt ska kunna utnyttjas ska bolaget inneha en faktura eller jämförlig handling som uppfyller mervärdesskattelagens krav. Bolaget ska också med objektiva omständigheter kunna styrka att förvärvet gjorts i syfte att användas för skattepliktiga omsättningar inom ramen för bolagets yrkesmässiga verksamhet. En omständighet som kan påverka den bedömningen är hur förvärvet har behandlats i bokföringen. Mot den bakgrunden är det enligt RSV:s mening normalt lämpligt att bokföringen av ett inköp, som gjorts för vidareförsäljning till annat bolag i koncernen, avspeglar det förhållandet att förvärvet gjorts för verksamheten, dvs. bokförs som en kostnad i verksamheten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%