RSVs skrivelse 2002-11-25 Dnr. 9715-02/100

Reparationstjänster på bilar från land utanför EG

Sammanfattning

I skrivelsen ger Riksskatteverket (RSV) sin syn på i vilka fall reparationstjänster på bilar från land utanför EG kan betraktas som en omsättning utomlands i enlighet med bestämmelsen i 5 kap. 11 § 3 ML.

1. Bakgrund

RSV har under senare tid fått ett antal frågor som rör tillämpningen av bestämmelsen i 5 kap. 11 § 3 ML i samband med att svenska bilverkstäder utför reparationer åt norska bilägare. RSV vill med anledning av detta meddela följande synpunkter på hur bestämmelsen ska tillämpas och hur säljaren ska styrka att förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen är uppfyllda.

2. Gällande rätt

Enligt 5 kap. 11 § 3 mervärdesskattelagen (ML) är alla tjänster som avser varor utom uthyrning, om varorna förts in i landet endast för tjänsten ifråga för att därefter föras ut ur landet till en plats utanför EG, omsatta utomlands.

Av artikel 15 i sjätte direktivet 77/388/EEG framgår att medlemsstaterna utan att det påverkar tillämpningen av övriga gemenskapsbestämmelser ska undanta de transaktioner som uppräknas i artikeln och fastställa de villkor som krävs för att säkerställa en riktig och enkel tillämpning och förhindra eventuell skatteflykt, skatteundandragande eller missbruk.

I artikel 15.3 anges att undantaget är tillämpligt på tillhandahållande av tjänster bestående av arbete på lös egendom som förvärvats eller införts för att undergå sådant arbete inom gemenskapens territorium och som skickats eller transporterats ut från gemenskapen av den som tillhandahåller tjänsterna eller av kunden, om denne inte är etablerad inom landets territorium, eller för någonderas räkning.

3. RSV:s bedömning

För att tjänsten ska kunna betraktas som en omsättning utomlands ska de varor som förs in vara införda till Sverige endast för att det ska utföras en tjänst på varan. När tjänsten är utförd ska varan direkt föras ut ur Sverige till en plats utanför EG. De tjänster det kan vara fråga om är exempelvis underhållsåtgärder och reparationer av lös egendom, t.ex. bilar. Bilen ska då vara införd till Sverige enbart med syftet att den ska repareras. När reparationen sedan är klar ska bilen i direkt anslutning till detta exporteras till ett land utanför EG. Bestämmelsen i 5 kap. 11 § 3 ML blir således inte tillämplig i ett fall där en bil repareras under en genomresa eller semesterresa i Sverige eftersom bilen inte förts in endast för reparationen.

Av prop. 1993/94:99 s. 187 framgår att bestämmelsen i 5 kap. 11 § 3 ML ska korrespondera med den beskattning som gäller på grund av reglerna om import. En vara som tillfälligt importeras för bearbetning eller reparation för att sedan återexporteras hänförs i tullhänseende till förfarandet aktiv förädling. Anmälan om import respektive återexport av varan görs då hos Tullverket. Frågor om tullförfaranden hanteras av Tullverket som är beskattningsmyndighet för tull och skatt vid import. Närmare upplysningar om förfarandet aktiv förädling kan således erhållas från Tullverket.

För att kunna betrakta en sådan tjänst som avses i 5 kap. 11 § 3 ML som en omsättning utomlands ska säljaren kunna styrka att förutsättningarna för detta är uppfyllda, dvs. att varan förts in till Sverige endast med anledning av tjänsten och att den sedan direkt förts ut. När det gäller bilar föreligger särskilda svårigheter att visa att varan är införd i landet enbart för aktuellt ändamål. Genom att tillämpa förfarandet aktiv förädling, varvid in- och utförseln ska ha dokumenterats, säkerställs att förhållandena är sådana att skattefrihet föreligger. Säljaren av en bilreparationstjänst ska styrka detta med tullhandlingar som avser importen respektive återexporten av bilen. Uppgifter om köparens namn och adress samt bilens registreringsnummer ska alltid föreligga. Är det köparen som ombesörjer exporten av varan bör säljaren påföra svensk mervärdesskatt på omsättningen. Omsättningen kan sedan i efterhand hänföras till export om köparen uppvisar tullhandlingar som visar att varan lämnat EG. Säljaren kan då återbetala den mervärdesskatt som kunden betalat.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...