RSVs skrivelse 2003-01-24 Dnr. 2907-02/120

Tillämplig mervärdesskattesats vid försäljning av trycksaker för barn

1 Bakgrund och frågeställningar

Med anledning av den reducerade mervärdesskatten vid försäljning av böcker och tidskrifter m.m. har begäran om klarläggande av nedanstående frågeställningar om olika typer av trycksaker för barn inkommit till Riksskatteverket (RSV).

Vilken skattesats är tillämplig vid försäljning av följande produkter?

  1. Olika typer av trycksaker om barnets första år, s.k. babyalbum.
  2. Olika typer av s.k. kompisböcker.
  3. Skolkalendrar och liknande trycksaker.
  4. Trycksaker som innehåller flera olika delar.
  5. Anteckningsböcker med förtryckt text.

2 Gällande rätt

Av 7 kap. 1 § tredje stycket 1 Mervärdesskattelagen (ML) framgår att mervärdesskatt skall tas ut med 6 % av beskattningsunderlaget för omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av vissa i lagrummet uppräknade varor, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam. Bland de varor som omfattas nämns bl.a.

  1. böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad,
  2. bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn.

Att en lägre mervärdesskattesats än den normala får tillämpas för de i bestämmelsen angivna varorna följer av artikel 12.3 a tredje stycket och bilaga H till rådet sjätte direktiv 77/388/EEG. I ingressen till nämnda bilaga anges att medlemsstaterna får använd Kombinerade tull- och statistiknomenklaturen (EG:s tulltaxa, rådets förordning EEG nr 2658/87) för att fastställa vad den ifrågavarande varukategorin exakt omfattar.

I prop. 2001/02:45 s. 43 anges att tulltaxan lämpar sig väl att användas som ledning för att avgränsa de varor som skall beskattas med den reducerade mervärdesskatten. I sitt yttrande över den föreslagna reglering uttalade Lagrådet att de kategorier av varor som uppräknas i punkten 1 enligt vanlig lagtolkningsteknik normalt skall ges den innebörd de har i allmänt språkbruk och att det främst är i fall då innebörden är otydlig som tilltaxan behöver tillgripas som ett hjälpmedel vid tolkningen. Lagrådet tillade att det följer av normala metoder för lagtolkning att tulltaxan, som utgjort grunden för regleringen, bör tjäna till ledning vid tolkningen (prop. 2001/02:45 s. 76).

Vid en tolkning som görs med ledning av tulltaxan är utgångspunkten att de varor som omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen är hänförliga till kategorierna KN 4901-4905 (prop. 2001/02:45 s. 44).

Avgörande för om en trycksak skall omfattas av den lägre mervärdesskattesats som gäller för varor som uppräknas i 7 kap. 1 § tredje stycket ML är således om den enligt allmänt språkbruk eller med ledning av den klassificering som kan göras utifrån tulltaxan kan hänföras till någon av de varor som uppräknas i lagrummet.

Det KN-nummer som framförallt är aktuellt i detta fall är 4903 – bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn.

Enligt kommentaren till tulltaxan omfattar KN-nummer 4903 endast sådana bilderböcker som uppenbarligen är sammanställda för att roa eller intressera barn eller vägleda dem vid den elementära undervisningen, under förutsättning att bilderna utgör huvudsaken och texten är av underordnad betydelse. Som exempel på varor enligt detta nummer kan nämnas ABC-böcker och böcker i vilka handlingen i berättelsen förmedlas av en serie episodiska bilder med förklarande texter eller summarisk text till varje bild. Numret omfattar också arbetsböcker för barn som huvudsakligen består av bilder med kompletterande texter och som används vid skriv- och andra övningar.

För barn avsedda bilderböcker som innehåller uppvikbara eller rörliga bilder förs också hit, men om de i huvudsak utgör leksaker omfattas de inte av detta nummer. Likaså klassificeras för barn avsedda bilderböcker som innehåller bilder eller förebilder för utklippning enligt detta nummer, under förutsättning att de för utklippning avsedda partierna utgör en mindre del av det hela, men om mer än hälften av sidorna (inklusive omslaget) helt eller delvis är avsedda för utklippning, anses varan utgöra en leksak enligt 95 kap., även om den innehåller en viss mängd text.

KN-nummer 4903 omfattar också rit- och målarböcker för barn. Dessa böcker består huvudsakligen av häftade eller bundna blad (ibland i form av avskiljbara vykort), som innehåller enkla bilder för avritning eller konturer av bilder (med eller utan tryckta anvisningar), vilka är avsedda att kompletteras genom ritning eller färgläggning. Ibland innehåller de också färgillustrationer till ledning. Hit hör också liknande böcker med ”osynliga” konturer eller färger som kan göras synliga genom gnidning med en blyertspenna eller fuktning med en pensel, samt böcker som innehåller den färg som behövs för färgläggningen (t.ex. i form av en palett).

Böcker enligt nr 4903 kan vara tryckta på papper, textilmaterial etc. De kan också vara av sådan beskaffenhet att de inte kan rivas sönder.

KN-nummer 4903 omfattar inte böcker, även om de är rikt illustrerade, som är skrivna i form av sammanhängande berättelser med illustrationer till utvalda episoder. Sådana böcker klassificeras enligt nr 4901.

KN-nummer 4901 omfattar i stort sett alla tryckalster som är avsedda att läsas, även illustrerade. Som exempel kan i det här sammanhanget nämnas litterära verk av alla slag, läroböcker även arbetsböcker för undervisning med eller utan berättande texter, som innehåller tryckta frågor eller övningar, vanligen med utrymme för komplettering. Till KN-nummer 4901 hör även barnböcker som inte är hänförliga till KN-nummer 4903.

3 RSV:s bedömning

3.1 Trycksaker om barnets första år, s.k. babyalbum

Trycksaker av denna typ, med titlar såsom ”Vårt barn”, ”Dina första år”, innehåller utrymme för att klistra in bilder och minnessaker från barnets första år. De innehåller också utrymmen för att anteckna fakta om barnet och viktiga händelser i barnets liv. De är ofta rikt illustrerade och innehåller en del förtryckt text.

I mångt och mycket kan dessa trycksaker sägas vara en kombination av dagbok och fotoalbum över ett barns första år. De vänder sig i första hand till barnets föräldrar, eftersom det är de – och inte barnet – som skall fylla innehållet med foton och diverse information. De kan således inte anses vara bilderböcker då de vid försäljningstillfället inte huvudsakligen innehåller bilder som sammanställts för att roa eller intressera barn eller vägleda dem vid den elementära undervisningen. De kan inte heller anses vara rit- eller målarböcker då de inte innehåller bilder avsedda för avritning eller färgläggning. Enligt allmänt språkbruk torde det inte heller möta några hinder att påstå att de inte kan anses vara hänförliga till kategorin bilderböcker, rit- och målarböcker för barn.

Den tryckta texten och illustrationerna i dessa trycksaker är vidare av så underordnad betydelse i förhållande till varans huvudsakliga syfte att de inte kan anses vara avsedda att läsas. De kan därför inte anses vara hänförliga till kategorin böcker. Det torde inte heller vara denna typ av trycksaker som enligt allmänt språkbruk avses med begreppet böcker.

Med anledning härav kan, enligt RSV:s uppfattning, trycksaker om barnets första år, s.k. babyalbum, inte omfattas av den reducerade mervärdesskatten. Mervärdesskatt skall således tas ut med 25 % av beskattningsunderlaget för de i frågan aktuella trycksakerna.

3.2 S.k. kompisböcker

Trycksaker av denna typ, med titlar såsom ”Mina vänner”, Mina klasskamrater” etc, innehåller ofta utrymme för fakta om innehavaren. De innehåller också ett antal uppslag där barnets vänner får besvara frågor om t.ex. namn, adress, hårfärg, intressen, favoritämne i skolan, favoritfilm osv. De innehåller en del förtryckt text och är ibland illustrerade. Ibland finns det även utrymme för foton.

Avsikten med dessa trycksaker är att barnet skall komplettera innehållet med framförallt text skriven för hand men ibland även med fotografier. De kan dock inte anses vara bilderböcker då de vid försäljningstillfället inte huvudsakligen innehåller bilder som sammanställts för att roa eller intressera barn eller vägleda dem vid den elementära undervisningen. De kan inte heller anses vara rit- eller målarböcker då de inte innehåller bilder avsedda för avritning eller färgläggning. Enligt allmänt språkbruk torde det inte heller möta några hinder att påstå att trycksaker av denna typ inte kan anses vara hänförliga till kategorin bilderböcker, rit- och målarböcker för barn.

Den tryckta texten och illustrationerna i dessa trycksaker är vidare av så underordnad betydelse i förhållande till varans huvudsakliga syfte att de inte kan anses vara avsedda att läsas. De kan därför inte anses hänförliga till kategorin böcker. Det torde inte heller vara denna typ av trycksaker som enligt allmänt språkbruk avses med begreppet böcker.

Med anledning härav kan, enligt RSV:s uppfattning, s.k. kompisböcker inte omfattas av den reducerade mervärdesskatten. Mervärdesskatt skall således tas ut med 25 % av beskattningsunderlaget för de i frågan aktuella trycksakerna.

3.3 Skolkalendrar och liknande böcker

Trycksaker av denna typ innehåller ofta ett schema som kan fyllas i och därutöver en kalender där eleven kan fylla i valfria uppgifter dag för dag. Det förekommer också att de innehåller sidor med en del förtryckt text, t.ex. för kommentarer om lärarna, kompisarna, läxorna osv. för varje vecka. Dessa trycksaker kan dessutom innehålla en del sidor för uppgifter om adresser och telefonnummer och t.ex. ark med klistermärken för egna dekorationer.

Avsikten med dessa trycksaker är att barnet skall komplettera innehållet med framförallt text skriven för hand. De kan dock inte anses vara bilderböcker då de vid försäljningstillfället inte kan anses huvudsakligen innehålla bilder som sammanställts för att roa eller intressera barn eller vägleda dem vid den elementära undervisningen. De kan inte heller anses vara rit- eller målarböcker då de inte innehåller bilder avsedda för avritning eller färgläggning. Enligt allmänt språkbruk torde det inte heller möta några hinder att påstå att de inte kan anses vara hänförliga till kategorin bilderböcker, rit- och målarböcker för barn.

Den tryckta texten och illustrationerna i dessa trycksaker är vidare av så underordnad betydelse i förhållande till varans huvudsakliga syfte att de inte kan anses vara avsedda att läsas. De kan därför inte anses hänförliga till kategorin böcker. Det torde inte heller vara denna typ av trycksaker som enligt allmänt språkbruk avses med begreppet böcker.

De aktuella trycksakerna uppvisar snarare vissa likheter med almanackor, som beskattas med 25 %.

Med anledning härav kan, enligt RSV:s uppfattning, skolkalendrar och liknande trycksaker inte omfattas av den reducerade mervärdesskatten. Mervärdesskatt skall således tas ut med 25 % av beskattningsunderlaget för de i frågan aktuella trycksakerna.

3.4 Trycksaker bestående av flera olika delar

Trycksaker av denna typ innehåller t.ex. såväl en kalenderdel (en fjärdedel av sidorna) som en del som kan användas som adressbok (nästan hälften av sidorna) men dessutom en hel del annat. De innehåller ett stort antal sidor med förtryckta rubriker och frågor där barnet kan fylla i uppgifter om sig själv och t.ex. sina vänners födelsedagar (ca en femtedel av sidorna). De flesta sidor innehåller dessutom någon illustration. Trycksakerna kan även innehålla bilder med bildtext som i en bilderbok för barn samt faktasidor om t.ex. olika måttenheter, tidsskillnader osv.

Dessa trycksaker synes främst vara en kombination av kalender och s.k. kompisbok. Med hänvisning till vad som sagts ovan avseende s.k. kompisböcker och skolkalendrar anser RSV att inte heller den i frågan aktuella typen av trycksaker kan anses hänförlig till den kategori av varor som omfattas av den reducerade skattesatsen. Att trycksaken till viss del även innehåller bilder med bildtext, som skulle kunna indikera att det är fråga om en bilderbok, kan inte förta det faktum att trycksaken till sin huvudsakliga karaktär inte är vare sig en bilderbok, rit- eller målarbok.

Mervärdesskatt skall således ut tas med 25 % av beskattningsunderlaget för de i frågan aktuella trycksakerna med kombinerat innehåll.

3.5 Anteckningsböcker med förtryckt text

Denna typ av anteckningsböcker innehåller, förutom linjerade sidor, även en del med förtryckt text, t.ex. sidor för uppgifter om adresser och telefonnummer.

Avsikten med dessa trycksaker är framförallt att barnet skall skriva i dem. De kan närmast jämställas med dagböcker, som inte omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen. Att de även innehåller en del med förtryckt text medför inte att de kan anses omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen, eftersom den tryckta texten är av underordnad betydelse i förhållande till trycksakens huvudsakliga användning.

Mervärdesskatt skall således tas ut med 25 % av beskattningsunderlaget för anteckningsböcker med förtryckt text.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%