RSVs skrivelse 2003-03-27 Dnr. 2379-03/100

Riksskatteverkets inställning avseende skattskyldighet för matlagningsvin

1. Allmänt

Fråga har uppkommit om skattskyldighet föreligger för den alkohol som ingår i matlagningsvin enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS). Riksskatteverket (RSV) lämnar härmed sin syn på denna fråga. Med matlagningsvin avses i detta sammanhang vin som beretts för att användas för matlagningsändamål på ett sådant sätt att det blivit olämpligt som dryck och därmed inte är hänförligt till något KN-nr i kapitel 22 i den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 1992, utan omfattas av ett KN-nr i något annat KN-kapitel.

2. Skatt på vin enligt 3 § LAS

Av 3 § första stycket LAS framgår att skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent eller alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Om vin beretts så att det blivit olämpligt som dryck och därmed ska hänföras till ett annat KN-kapitel föreligger således inte skattskyldighet enligt 3 § LAS.

3. Skatt på etylalkohol enligt 6 § LAS

Av 6 § första stycket LAS framgår att skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel.

Av artikel 20 Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (Direktiv 92/83/EEG) framgår att med ”etylalkohol” avses bl.a. varor som har en faktisk alkoholhalt som överstiger 1,2 volymprocent och är hänförliga till KN-nr 2207 och 2208, även om dessa produkter utgör en del av en vara som ryms inom ett annat kapitel av Kombinerade nomenklaturen.

Punktskattekommittén har den 11 november 2002 antagit guidelines (CED No 372) avseende matlagningsvin i förhållande till artikel 20 och 27(1)(f) Direktiv 92/83/EEG. Av dessa guidelines framgår att matlagningsvin, eftersom det klassificeras såsom KN-nr 2103 9090 89, ska anses som livsmedel. Vidare anges att eftersom KN-nr 2207 och 2208 inte exklusivt reserverats för etylalkohol som uppstått genom destillation, ska matlagningsvin med en alkoholhalt som överstiger 1,2 volymprocent anses som ”etylalkohol” i den mening som avses i artikel 20 Direktiv 92/83/EEG.

I ett av Skatterättsnämnden (SRN) den 1 november 2002 meddelat förhandsbesked prövades frågan om skattskyldighet för vin till vilket 2,5 gram salt per 100 gram vin tillsatts. Skatterättsnämnden konstaterade att matlagningsvinerna beretts för att användas för matlagningsändamål på ett sådant sätt att de blivit olämpliga som dryck och därmed inte var hänförliga till något KN-nr i kapitel 22 utan omfattades av KN-nr 2103. Då inte något av de i 7 § LAS angivna undantagen var tillämpligt gjorde SRN bedömningen att den alkohol som ingick i produkterna var skattepliktig enligt 6 § LAS.

4. Undantag från skatteplikten enligt 7 § LAS

Av 7 § första stycket punkten 5 LAS framgår att skatt inte ska betalas för varor som ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel.

Av artikel 27(1)(f) Direktiv 92/83/EEG framgår att medlemsstaterna ska befria de varor som omfattas av direktivet från den harmoniserade punktskatten avseende varor som används direkt eller som en beståndsdel i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, om i varje enskilt fall alkoholhalten inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kg av halvfabrikat avsedda för choklad och 5 liter ren alkohol per 100 kg av halvfabrikat avsedda för övriga varor.

I ovan nämnda guidelines anges att såsom livsmedel som innehåller etylalkohol överstigande 1,2 volymprocent undantas matlagningsvin från skatteplikten enligt artikel 27(1)(f) Direktiv 92/93/EEG under förutsättning att alkoholhalten inte överstiger 5 liter ren alkohol per 100 kilogram.

5. RSV:s inställning

Rättsläget avseende beskattning av alkoholinnehållet i matlagningsvin får tidigare anses ha varit oklart. Mot bakgrund av de ställningstaganden som gjorts i Punktskattekommitténs guidelines och SRN:s förhandsbesked är det RSV:s uppfattning att matlagningsvin som har en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent är skattepliktigt enligt 6 § LAS. En förutsättning för undantag från skatteplikt för dessa produkter är därmed att de omfattas av undantaget i 7 § första stycket punkten 5 LAS, dvs. att alkoholinnehållet inte överstiger 5 liter ren alkohol per 100 kilogram livsmedel.

Mot bakgrund av det tidigare osäkra rättsläget är det RSV:s uppfattning att den nu intagna inställningen inte behöver tillämpas för tid innan denna skrivelse publiceras, om alkoholskatt dessförinnan inte tagits ut på matlagningsvin.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...