RSVs skrivelse 2003-04-28 Dnr. 2874-03/100

Riksskatteverkets inställning avseende reklamskatt vid publicering på Internet

1. Inledning

Avseende tidningar som publiceras både i form av tryckt media och via Internet har fråga uppkommit om bedömningen av i vilken utsträckning ersättning för införande av annons kan anses innefatta offentliggörande via Internet. Mot bakgrund av att publicering via Internet inte är föremål för beskattning enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL) är frågan av stor betydelse. Riksskatteverket (RSV) lämnar härmed sin syn på denna fråga.

2. Gällande rätt

Enligt 14 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) ska en deklarationsskyldig i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt se till att det finns underlag för fullgörandet av deklarations- och annan uppgiftsskyldighet samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

Enligt 1 § Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:37) om skatt på annonser och reklam ska om skatt vid en affärshändelse avseende reklamskatt som ska bokföras enligt bokföringslagen (1999:1078) utgår eller om ett avdragsyrkande i deklarationen grundas på en sådan händelse en faktura, kreditnota eller annan uppgift om affärshändelsen även utgöra underlag för skatteredovisningen. Förutom de uppgifter som anges i 5 kap. 7 § bokföringslagen ska av verifikationen framgå skattens belopp och övriga förhållanden som har betydelse för att bestämma skatten.

Såvitt avser en eventuell uppdelning av vederlaget framgår följande av RSL.

Enligt tredje stycket av anvisningarna till 13 § lagen RSL bestäms beskattningsvärdet efter uppdelning av vederlaget efter skälig grund om gemensamt vederlag utgår för prestationer som ska inräknas i beskattningsvärdet och för andra prestationer.

3. RSV:s inställning

För att en utgivare som erhållit ersättning för att offentliggöra en annons i såväl tryckt media som på Internet ska vara berättigad att dela upp ersättningen krävs enligt RSV:s uppfattning att det vid tillfället för köpet av annonsplatsen stått klart för köparen att köpet avsett båda dessa tjänster. Priset för respektive tjänst bör framgå av de uppgifter som köparen erhållit.

För att vederlaget inte i sin helhet ska anses omfattas av beskattningsvärdet för reklamskatt bör krävas underlag till stöd för att ersättningen avsett båda prestationerna. Detta kan fullgöras genom att faktura eller liknande där priset för respektive prestation tydligt framgår kan uppvisas.

För att den uppdelning som en tidningsutgivare gjort ska godtas bör krävas att den framstår som skälig. Om införande av en annons i både tryckt media och på Internet betingar samma, eller lägre, pris som införande i bara den tryckta publikationen kan enligt RSV:s uppfattning någon uppdelning inte göras.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...