Innehåll

SKVs skrivelse 2004-03-31 Dnr. 130-281559-04/113

Beskattning av vinst på utländskt lotteri – rättslig styrning

Bestämmelsen i 42 kap. 25 § IL kan inte tillämpas på lotterivinster från EU/EES-land, dvs. sådana lotterivinster ska inte beskattas.

EG-domstolen har i mål C-42/02, Lindman, meddelad den 13 november 2003, förklarat att artikel 49 EG utgör hinder mot att ett medlemsland inkomstbeskattar vinster från lotterier som anordnats i andra medlemsstater när man samtidigt inte inkomstbeskattar vinster från inhemska lotterier.

Innebörden av domen för svenskt vidkommande är att bestämmelsen i 42 kap. 25 § IL inte kan tillämpas på lotterivinster från EU/EES-land, dvs. sådana lotterivinster ska inte beskattas. Bestämmelsen i 42 kap. 25 § IL är f.n. föremål för översyn på Finansdepartementet och ett förslag till lagändring väntas under våren.

I avvaktan på en uttrycklig lagändring ska regionerna – för en enhetlig rättstillämpning – behandla eventuella överklaganden och förfrågningar utifrån följande ställningstaganden:

Vad är definitionen på ”utländskt lotteri”?

Begreppet ”lotteri” definieras i 3 § lotterilagen (1994:1000). Med lotteri avses en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Till lotteri hänförs lottning, gissning, vadhållning, och liknande förfaranden, marknads- och tivolinöjen, bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel. Uppräkningen är exemplifierande och oberoende av vilken teknik som används. Rena skicklighetsspel som biljard, bridge och schack omfattas inte.

”Utländskt lotteri” får definieras som utländsk motsvarigheter till vad som är lotteri enligt 3 § lotterilagen, dvs. utländska trav- och tipsvinster, pokerspelsvinster etc. är att anses som vinster på ”utländskt lotteri”.

Vilka är förutsättningarna för att ett lotteri ska anses ha ”anordnats” i ett EU/EES-land?

Lotteriet ska tillhandahållas av en fysisk person bosatt i EU/EES-land eller av en utländsk juridisk person hemmahörande i ett EU/EES-land. I praktiken torde det i de allra flesta fall vara fråga om spelvinster över Internet hos etablerade utländska spelbolag, s.k. bookmakers. Det faktum att spel hos en utländsk bookmaker rent tekniskt sker över en server som fysiskt är placerad utanför EU/EES-området innebär inte annan bedömning än att det är fråga om ett utländskt lotteri arrangerat i ett EU/EES-land.

Hur l ångt tillbaka i tiden kan taxeringarna ändras?

I praktiken torde med hjälp av resningsinstitutet (37 b § förvaltningsprocesslagen) ändring kunna göras så långt tillbaka som t.o.m. inkomståret 1994. I och med att EES-avtalet trädde i kraft den 1 januari 1994 och de berörda länderna genom associeringsavtal ingick ett nära ekonomiskt samarbete med EU kan också de fyra friheterna åberopas, jfr mål C-162/00 Land Nordrhein-Westfalen mot Beata Pokrzeptowicz-Meyer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...