SKVs skrivelse 2005-12-05 Dnr: 131 660391-05/1152

Skattekonsekvenser för svenska aktieägare i Bayer AG med hänsyn till bolagets utdelning av aktierna i Lanxess AG

1 Frågeställning och svar

Du har ställt en fråga till Skatteverket om utdelningen av aktierna i Lanxess AG (Lanxess) medför någon beskattning för de aktieägare i Bayer AG (Bayer) som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Skatteverket har gjort den bedömningen att utdelningen av aktierna i Lanxess uppfyller kraven för skattefrihet i 42 kap. 16 § IL (Lex Asea). I dessa fall ska enligt 48 kap. 8 § IL en del av moderföretagets omkostnadsbelopp föras över till de utdelade aktierna i dotterföretaget. Skatteverket anser att av omkostnadsbeloppet för en aktie i Bayer ska 94,6% hänföras till aktierna i Bayer och 5,4% till aktierna i Lanxess.

1.1 Bakgrund

En extraordinär bolagsstämma i Bayer beslöt i november 2004 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterföretaget Lanxess AG. För varje tiotal aktier i Bayer fick aktieägarna en aktie i Lanxess.

Avknoppningen ägde rum den 28 januari 2005 och Lanxess noterades för handel för första gången den 31 januari 2005 på Frankfurt Stock Exchange.

1.2 Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas normalt som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar enligt 42 kap. 16 § IL är uppfyllda. Skatteverket har gjort den bedömningen att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Asea) är uppfyllda i detta fall.

Eftersom utdelningen inte är skattepliktig ska istället omkostnadsbeloppet för aktierna i Bayer delas upp mellan dessa aktier och de utdelade aktierna i Lanxess. Uppdelningen bör i detta fall göras på så sätt att omkostnadsbeloppet proportioneras på de två aktieslagen med ledning av deras respektive marknadsvärde då utdelningen lämnades.

1.3 Beräkning

Både aktierna i Bayer och Lanxess är noterade på Frankfurt Stock Exchanges. Den 31 januari 2005 var lägsta betalkurs på aktierna i Lanxess 13,63 EUR och i Bayer 23,90 EUR enligt uppgift från bolagen.

Av omkostnadsbeloppet bör därför (0,1 x 13,63) /(23,90 + (0,1 x 13,63)) = 5,4 procent hänföras till aktierna i Lanxess och återstoden, (100 – 5,4) 94,6 procent till aktierna i Bayer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...