Innehåll

SKVs skrivelse 2005-12-19 Dnr: 131 676679-05/113

Hemställan om ändring i mervärdesskattelagen rörande byggtjänster

Arbeten som ett byggentreprenörsföretag tillför fastighet som utgör tillgång i byggnadsrörelsen mervärdesbeskattas som uttag av tjänst. Detsamma gäller förvärvade byggtjänster som tillförs fastighet som utgör lagertillgång. Förslaget innebär att bestämmelserna utvidgas till att omfatta även hyresrätter och bostadsrätter som utgör sådana tillgångar. Förslaget föranleds av att överlåtelse av såväl fastighet som hyresrätt och bostadsrätt undantas från skatteplikt, vilket innebär att rätt till avdrag inte föreligger för förvärv som är hänförliga till sådan överlåtelse. En effekt av förslaget att mervärdesbeskatta även tjänster som tillförs hyresrätter och bostadsrätter genom uttagsbeskattning blir således att byggentreprenadföretags rätt till avdrag i byggverksamheten inte beskärs.

Även byggtjänster som andra än byggentreprenadföretag utför på fastighet som utgör tillgång i verksamhet mervärdesbeskattas som uttag av tjänst. Detta gäller dock endast då verksamheten i sig inte medför avdragsrätt eller återbetalningsrätt för ingående skatt. Förslaget innebär att bestämmelsen utvidgas till att omfatta även hyresrätter och bostadsrätter som utgör tillgång i sådan verksamhet, med den effekten att genom uttagsbeskattningen kommer även denna del av byggverksamheten att medföra rätt till avdrag.

Förslag till lagändring lämnas i bifogad promemoria ”Mervärdesbeskattning av byggtjänster rörande hyresrätter och bostadsrätter”. Skatteverket hemställer att förslaget i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Andersson och Askersjö samt rättsliga utredaren Johansson, föredragande.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%