Innehåll

SKVs skrivelse 2005-12-19 Dnr: 131 676679-05/113

Hemställan om ändring i mervärdesskattelagen rörande byggtjänster

Arbeten som ett byggentreprenörsföretag tillför fastighet som utgör tillgång i byggnadsrörelsen mervärdesbeskattas som uttag av tjänst. Detsamma gäller förvärvade byggtjänster som tillförs fastighet som utgör lagertillgång. Förslaget innebär att bestämmelserna utvidgas till att omfatta även hyresrätter och bostadsrätter som utgör sådana tillgångar. Förslaget föranleds av att överlåtelse av såväl fastighet som hyresrätt och bostadsrätt undantas från skatteplikt, vilket innebär att rätt till avdrag inte föreligger för förvärv som är hänförliga till sådan överlåtelse. En effekt av förslaget att mervärdesbeskatta även tjänster som tillförs hyresrätter och bostadsrätter genom uttagsbeskattning blir således att byggentreprenadföretags rätt till avdrag i byggverksamheten inte beskärs.

Även byggtjänster som andra än byggentreprenadföretag utför på fastighet som utgör tillgång i verksamhet mervärdesbeskattas som uttag av tjänst. Detta gäller dock endast då verksamheten i sig inte medför avdragsrätt eller återbetalningsrätt för ingående skatt. Förslaget innebär att bestämmelsen utvidgas till att omfatta även hyresrätter och bostadsrätter som utgör tillgång i sådan verksamhet, med den effekten att genom uttagsbeskattningen kommer även denna del av byggverksamheten att medföra rätt till avdrag.

Förslag till lagändring lämnas i bifogad promemoria ”Mervärdesbeskattning av byggtjänster rörande hyresrätter och bostadsrätter”. Skatteverket hemställer att förslaget i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Andersson och Askersjö samt rättsliga utredaren Johansson, föredragande.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%