Innehåll

SKVs skrivelse 2008-03-20 Dnr 131 177409-08/111

Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-07

Regeringsrätten har i beslut 2008-01-30, mål nr 1133-07, undanröjt det av Skatterättsnämnden den 19 januari 2007 meddelade förhandsbeskedet om uttagsbeskattning vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag.

Fråga i målet var vilken betydelse upplåtelse av personbilar för privat bruk till anställda mot endast ett s.k. nettolöneavdrag om en krona per månad skulle få för bilhandelsföretagets skyldighet att erlägga mervärdesskatt i anledning av upplåtelserna. I processen i Regeringsrätten sänkte sökanden nettolöneavdraget till en krona per år.

I mervärdesskattelagen (1994:200), ML, finns särskilda bestämmelser om uttagsbeskattning av anställdas privata användning av personbilar och motorcyklar när den skattskyldige haft rätt till avdrag för eller återbetalning av den ingående skatten vid förvärvet eller hela den ingående skatten vid förhyrning. Fri eller delvis fri bil för privat bruk utgör en anställningsförmån likställd med lön. Värdet av denna motsvarar förmånsvärdet vid inkomsttaxeringen.

Skatteverkets uppfattning är att uttagsbeskattning av anställdas privata användning av dessa tillgångar regleras av bestämmelsen i 2 kap. 5 § punkten 3 ML. Utmärkande för bestämmelsen är att det är den privata användningen som sådan av tillgången som är grunden för uttagsbeskattningen. Bestämmelsen motsvaras av artikel 26.1. a i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet.

Uttagsbeskattning av förmånen anser Skatteverket ska ske med utgångspunkt i värdet av denna oavsett om en betalning görs till arbetsgivaren. En sådan betalning, vilken närmast framstår som en reglering av löneförmånens värde, ska dock beaktas och reducera värdet vid beräkning av beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 4 § ML jämfört med 9 kap. 2 § och 8 kap. 14 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).

Skatteverket anser att uttagsbeskattning vid privat användning av en tillgång som hör till verksamheten eller förhyrts för denna inte regleras av de bestämmelser som var föremål för bedömning i målet C-412/03 Hotel Scandic Gåsabäck AB och i det mål hos Regeringsrätten (se RÅ 2005 ref. 20) som gav anledning till begäran om förhandsavgörande av EG-domstolen.

Den 1 januari 2008 infördes i 7 kap. 3 § och 3 a § ML bestämmelser som innebär att beskattningsunderlaget under vissa förutsättningar kan omvärderas till marknadsvärdet. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga vid uttag. För det fall att en uttagssituation enligt 2 kap. 5 § första stycket 3 ML inte anses föreligga anser Skatteverket att de nya bestämmelserna om omvärdering av beskattningsunderlaget kan bli tillämpliga.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...