SKVs skrivelse 2008-10-08 Dnr: 131 571875-08/111

Ekonomiska föreningar som säljer el till sina medlemmar

Sammanfattning

En ekonomisk förening som vid ett vindkraftverk i Sverige producerar el som föreningen matar ut på elnätet och säljer till sina medlemmar, levererar elen yrkesmässigt i den mening som avses i 11 kap. 2 § 1 lagen om skatt på energi (LSE). Detta innebär att sådan el inte kan omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 1 LSE.

Fråga

Fråga har ställts om en ekonomisk förening som vid ett vindkraftverk i Sverige producerar el som föreningen matar ut på elnätet och säljer enbart till sina medlemmar ska anses yrkesmässigt leverera elen i den mening som avses i 11 kap. 2 § 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE.

Om den ekonomiska föreningen yrkesmässigt levererar elen kan elen inte omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 1 LSE.

Gällande rätt

Av 11 kap. 2 § 1 LSE, framgår att el inte är skattepliktig om den framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar el.

Av 1 kap. 4 § LSE framgår att en verksamhet är yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

13 kap. 1 § IL (Huvudregel):

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt av avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet. Privatbostadsfastigheter, privatbostadsrätter och andra privatbostäder kan inte ingå i en näringsverksamhet.

13 kap. 2 § IL:

För juridiska personer räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder eller i form av kapitalvinster och kapitalförluster till inkomstslaget näringsverksamhet, även om inkomsterna eller utgifterna inte ingår i en näringsverksamhet enligt 1 §.

Svar

Enligt 1 kap. 4 § LSE är en verksamhet yrkesmässig om verksamheten utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. IL.

En ekonomisk förening är en juridisk person och utgör civilrättsligt sett ett självständigt rättssubjekt. Eftersom inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar enligt 13 kap. 2 § IL ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för juridiska personer oavsett om rekvisiten för näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL är uppfyllda eller inte, så utgör verksamhet som bedrivs av en ekonomisk förening näringsverksamhet enligt 13 kap. IL.

En ekonomisk förening som vid ett vindkraftverk i Sverige producerar el som föreningen matar ut på elnätet och säljer till sina medlemmar, levererar således elen yrkesmässigt i den mening som avses i 11 kap. 2 § 1 LSE. Detta innebär att sådan el inte kan omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 1 LSE.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...