SKVs skrivelse 2008-11-13

Trängselskatt för förmånsbil

Med anledning av en dom i Regeringsrätten (mål nr 4006-08) som säger att trängselskatt för privata resor ingår i bilförmånen har frågan uppstått hur arbetsgivare ska göra i de fall förmån av trängselskatt har redovisats under beskattningsår 2008 respektive fall där den anställde själv betalat trängselskatten.

Det finns fler olika sätt att hantera detta beroende på vilket system som arbetsgivaren har haft.

Skatteverket har identifierat tre möjliga sätt. Hur arbetsgivaren kan agera framgår av följande exempel:

Ex 1) Arbetsgivaren ”kvittar” bilförmån mot förmån för trängselskatt

Den anställde har fram till och med oktober 2008 påförts en förmån av trängselskatt med 8 000 kr som arbetsgivaren har redovisat i skattedeklaration.

Den anställde har en bilförmån med förmånsvärde om 4 000 kr/mån, (48 000 kr/år).

Arbetsgivaren har till och med oktober redovisat förmåner om totalt 48 000 kr (40 000 + 8 000).

Därmed har arbetsgivaren redovisat fullt bilförmånsvärde och behöver inte redovisa mer bilförmån år 2008.

I kontrolluppgiften redovisas förmånsvärdet för bilen med 48 000 kr. Observera att det inte ska redovisas någon förmån för trängselskatt!

Om den totalt redovisade förmånen för bil och trängselskatt överstiger fullt förmånsvärde för bil får arbetsgivaren begära omprövning av arbetsgivaravgifterna.

Om i exemplet ovan förmånen av trängselskatt är 12 000 kr. Då har arbetsgivaren redovisat ett för högt förmånsvärde (4000 kr) och kan begära omprövning av underlaget för förmåner.

Det blir ingen skillnad i underlaget på bilförmån i kontrolluppgift.

Ex 2) Den anställde har själv betalat trängselskatten med nettolöneavdrag

Den anställde har fram till och med oktober 2008 betalat trängselskatt med 8000 kr genom nettolöneavdrag.

Den anställde har en bilförmån med förmånsvärde om 4 000 kr/mån, (48 000 kr/år).

Arbetsgivaren har till och med oktober redovisat bilförmån om 40 000 kr.

Ett nettolöneavdrag för trängselskatt ses som en betalning av bilförmån.

Det innebär att arbetsgivaren har redovisat fullt bilförmånsvärde (48 000 – 8 000) och behöver därmed inte redovisa mer bilförmån för år 2008.

I kontrolluppgiften redovisas förmånsvärdet för bilen med 40 000 kr. Vidare redovisas 8 000 kr som betalning för bilförmånen.

Om den redovisade förmånen överstiger den faktiska förmånen efter nettobetalning, får arbetsgivaren begära omprövning av underlaget för förmåner.

Om i exemplet ovan nettolöneavdraget istället är 12 000 kr. Då nettolöneavdraget ska ses som en betalning av bilförmånen har arbetsgivaren redan redovisat för högt förmånsvärde (4 000 kr) och får därmed begära omprövning av arbetsgivaravgifterna.

I kontrolluppgift redovisas förmånsvärdet för bilen med 36 000 kr. Vidare redovisas 12 000 kr som betalning för förmånen.

Ex 3) Den anställde betalar all trängselskatt själv och får ersättning (via reseräkning) för den del som avser körning i tjänsten

Den trängselskatt som den anställde har betalat för privata resor får ses som ett utlägg för arbetsgivarens räkning.

Den anställde har fram till och med oktober 2008 betalat trängselskatt med 8000 kr.

Den anställde har en bilförmån med förmånsvärde om 4 000 kr/mån, (48 000 kr/år).

Arbetsgivaren har till och med oktober redovisat bilförmån om 40 000 kr.

Förmån av fri bil redovisas som vanligt för redovisningsperioderna november och december.

I kontrolluppgift redovisas en bilförmån om 48 000 kr.

Arbetsgivaren kan betala ut till den anställde motsvarande det utlägg (8 000 kr) som den anställde gjort för arbetsgivarens räkning. Det bör finnas underlag som visar hur mycket trängselskatt den anställde själv har betalat.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%