SKVs skrivelse 2009-12-07 Dnr/målnr/löpnr: 131 892888-09/111

Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln

Sammanfattning

Skrivelsen redogör för vilka tjänster, som kan omfattas av huvudregeln vid bedöming av omsättningsland, inte ska mervärdesbeskattas i Sverige.

Den 1 januari 2010 ändras bestämmelserna om omsättningsland för tjänster i mervärdesskattelagen (1994:200), ML. I enlighet med dessa bestämmelser ska uppgift om försäljning av tjänster till näringsidkare i ett annat medlemsland under vissa förutsättningar lämnas i en periodisk sammanställning. En av förutsättningarna för att försäljningen ska redovisas är att omsättningen av tjänsten är skattepliktig i det medlemsland där tjänsten är omsatt.

Bestämmelserna följer av ändring i mervärdesskattedirektivet och motsvarande bestämmelser bör därför finnas i övriga medlemsländer. Det innebär att en säljare från ett annat medlemsland som tillhandahåller tjänster till en köpare som är näringsidkare i Sverige ska redovisa denna försäljning i en periodisk sammanställning i det andra medlemslandet. Detta ska dock endast ske om tjänsten ska mervärdesbeskattas i Sverige (artikel 262 c i mervärdesskattedirektivet).

Följande tjänster, som kan omfattas av huvudregeln vid bedömning av omsättningsland, ska inte mervärdesbeskattas i Sverige. Därmed ska uppgift inte lämnas i den periodiska sammanställningen om försäljning av sådana tjänster sker till en näringsidkare i Sverige.

Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset

 1. Tjänster som utgör sjukvård, tandvård eller social omsorg (3 kap. 4-7 §§ ML)
 2. Vissa tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper , s.k. interna tjänster (3 kap.23 a § ML)
 3. Radio- och televisionsorgan som finansieras genom statsanslag (3 kap. 20 § ML)

Undantag för andra verksamheter

 1. Försäkrings- och återförsäkringstjänster (3 kap. 10 § ML)
 2. Finansiella tjänster (3 kap. 9 § ML)
 3. Lotterier m.m. (3 kap. 23 § 5 ML)

Undantag för vissa transporter samt undantag i samband med import eller export av varor

 1. Varutransporter till eller från samt mellan Azorerna och Madeira (3 kap. 30 e § ML)
 2. Tjänster i samband med import om värdet av dessa ingår i beskattningsunderlaget för varan (3 kap. 32 § ML)
 3. Arbete på lös egendom som endast förts till landet för att arbetet ska kunna utföras och transport ut ur gemenskapen skett när arbetet har utförts (5 kap. 19 § 3 ML)
 4. Tjänster, inbegripet transporter, som har direkt samband med export eller import av varor som ska läggas i sådant lager som omfattas av särskilda bestämmelser om undantag från skatteplikt t.ex. tullager (5 kap. 19 § 2 ML)

Undantag i samband med internationella transporter

 1. Vissa tjänster som avser fartyg som används på öppna havet eller som avser luftfartyg som används av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning såsom t.ex. underhåll, uthyrning och befraktning (3 kap. 21 § ML)

Vissa med export likställda transaktioner

 1. Tjänster som utförs inom ramen för diplomatiska och konsulära förbindelser (3 kap.30 a § ML)
 2. Tjänster till vissa erkända internationella organisationer (3 kap.30 a § ML)
 3. Tjänster till vissa särskilda väpnade styrkor (3 kap. 31- 31 a §§ ML)

Undantag för tillhandahållande av tjänster som utförs av förmedlare

 1. Förmedling för annans räkning i dennes namn när den förmedlade huvudtransaktionen, dvs. varu- eller tjänsteförsäljningen, skett i land utanför EU (5 kap. 19 § 4 ML)

Enligt Sveriges anslutningsfördrag till EU har Sverige dessutom fått rätt att undanta från mervärdesskatteplikt framställningstjänster avseende s.k. periodiska publikationer, dvs. publikationer som tillhandahålls av vissa allmännyttiga ideella föreningar. (3 kap. 19 § 2 ML)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%