SKVs skrivelse 2009-12-22 Dnr/målnr/löpnr: 131 915470-09/111

Redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning

1 Sammanfattning

Vid tillämpningen av bestämmelsen i 13 kap. 8 c § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anser Skatteverket att redovisning i skattedeklarationen och i den periodiska sammanställningen kan ske med utgångspunkt i faktureringstidpunkten. Det gäller under förutsättning att fakturering sker i nära anslutning till tillhandahållandet av tjänsten.

Skatteverket anser att det inte är möjligt att generellt ange en tidsgräns för när kravet på ”i nära anslutning till tillhandahållandet” är uppfyllt. En utgångspunkt måste dock vara att fakturering sker så snart det är praktiskt möjligt.

2 Bakgrund och frågeställning

Omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken tjänsten tillhandahållits eller förskott mottagits. Det gäller såväl redovisning i skattedeklaration som i den periodiska sammanställningen.

Fråga har uppkommit om Skatteverket kan godta att redovisning sker vid tidpunkten för faktureringen, i stället för när tillhandahållandet sker, i det fall fakturan ställs ut i nära anslutning till tillhandahållandet. Ett sådant förhållningssätt har uttalats av skatteutskottet i betänkande 2009/10:SkU12.

3 Skatteverkets bedömning

Skatteverket vill inledningsvis peka på att bestämmelsen i 13 kap. 8 c § ML endast avser redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av vissa tjänster till andra EU-länder, dvs. sådan omsättning som inte medför skattskyldighet för säljaren. Det innebär att bestämmelsen har betydelse endast för redovisning av omsättningens belopp i skattedeklarationen och i den periodiska sammanställningen. Någon utgående skatt ska inte redovisas av säljaren i dessa fall.

Skatteverket konstaterar dock att det kan uppstå administrativa problem och olägenheter för företagen när redovisningsskyldighetens inträde knyts till tidpunkten för tillhandahållandet i stället för till tidpunkten för fakturering. Vid tillämpningen av bestämmelsen i 13 kap. 8 c § ML kommer Skatteverket därför att godta att redovisning sker med utgångspunkt i faktureringstidpunkten. Det gäller under förutsättning att faktureringen sker i nära anslutning till tillhandahållandet av tjänsten. Det innebär att redovisning i skattedeklaration och i periodisk sammanställning kan göras i en senare redovisningsperiod än den i vilken tjänsten tillhandahållits.

Det är inte är möjligt att generellt ange en tidsgräns för när kravet på ”i nära anslutning till tillhandahållandet” är uppfyllt. En utgångspunkt måste dock vara att fakturering sker så snart det är praktiskt möjligt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...