SKVs skrivelse 2010-03-05 Dnr/målnr/löpnr: 131 178627-10/113

De av Acta sålda och av Lehman Brothers garanterade valutaobligationerna

Till Skatteverket har det kommit många frågor som handlar om de valutaobligationer som vissa personer har köpt via Acta kapitalförvaltning (Acta).

Bakgrunden till frågorna är att under 2006 och 2007 sålde Acta obligationer utgivna av den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers, i ett upplägg där kundernas affärer finansierades med lån hos den isländska banken Kaupthing. Sedan Lehman Brothers begärdes i konkurs, under finanskrisen hösten 2008, sitter kunderna med obligationer med ett mycket osäkert värde och samtidigt skulder till Kaupthing.

Det finns även kunder som inte lånat pengar via Kaupthing utan finansierat sina köp på annat sätt.

Det som hänt nu är att Acta nu erbjudit en uppgörelse till sina kunder. Denna innebär att Acta erbjudit kunderna en uppgörelse där kunderna dels få viss ersättning för obligationerna men även en viss nedskrivning av lånen. De kunder som finansierat sina köp själva har erbjudits att sälja sina valutaobligationer via ett bolag i Acta-koncernen.

Med den information som för närvarande står till Skatteverkets förfogande gör verket följande bedömning. Verkets bedömning kan senare, när mer information har erhållits, komma att justeras vad avser svaret på fråga B nedan, dock inte i för obligationsinnehavaren negativ riktning.

A) Frågor och svar som avser alla obligationsinnehavare

Är eller har valutaobligationerna varit marknadsnoterade?

Svar:

Av den information som Skatteverket har haft tillgång till kan man inte dra någon annan slutsats än att obligationerna aldrig har varit marknadsnoterade.

De har visserligen varit registrerade på börs i Irland men aldrig handlats där. Omfattningen av den sidohandel som har förekommit har varit för liten för att obligationerna ska kunna betraktas som marknadsnoterade.

Kan man säga att någon del av förlusten som uppkommer vid en avyttring är valutarelaterad?

Svar:

Inget tyder på detta. Hela förlusten synes ha uppkommit på grund av Lehman Brothers obestånd.

Var i deklarationen ska en avyttring redovisas?

Svar:

Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade och förlusten inte till någon del är valutarelaterad är förlusten endast avdragsgill till 70 procent. Redovisning ska därför ske på blankett K 4 under avsnitt D.

B) Frågor och svar som endast avser de obligationsinnehavare som har sina obligationer belånade hos Kaupthing Bank hf.

Jag har köpt obligationer för ett nominellt belopp om 300 000 kr och belånat dessa till 100 procent hos Kaupthing. I courtage har jag betalat 12 000 kr. Jag överväger att acceptera bankens erbjudande om köp av mina obligationer för 90 000 kr och samtidig skuldavskrivning med 10 procent. Hur och när ska jag redovisa detta?

Svar:

Enligt Skatteverkets uppfattning bör transaktionerna ses som en transaktion, alltså som att du sålt obligationerna för 120 000 kr (90 000 + 10 procent av 300 000). Du ska således redovisa en förlust på 192 000 kr (120 000 – 312 000). Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade uppgår den avdragsgilla delen av förlusten till 134 400 (70 procent av 192 000). Redovisning ska ske i den deklaration som avlämnas år 2011.

Observera särskilt att den förskottsränta som du har betalat till Kaupthing inte får räknas med i kapitalvinstberäkningen.

C) Frågor och svar som endast avser de obligationsinnehavare som har köpt obligationer med egna medel

Jag har köpt obligationer för ett nominellt belopp om 300 000 kr. I courtage har jag betalat 12 000 kr. Jag överväger att lämna en säljorder till Acta Asset Management ASA enligt det erbjudande bolaget har lämnat i februari 2010. Hur och när ska jag redovisa detta under förutsättning att bolaget lyckas sälja mina obligationer?

Svar: Som erhållen ersättning ska du redovisa det belopp Acta lyckas sälja obligationerna för och som omkostnadsbelopp 312 000 kr. Låt oss anta att Acta lyckas sälja obligationerna för 90 000 kr. Då blir din förlust 222 000 kr (90 000 – 312 000). Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade uppgår den avdragsgilla delen av förlusten till 155 400 kr (70 procent av 222 000 kr). Redovisning ska ske i den deklaration som avlämnas år 2011.

Det bör observeras att svaren under B och C ovan endast gäller de personer som inte redan tidigare har yrkat och medgetts avdrag för kapitalförlust.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...