Innehåll

SKVs skrivelse 2010-04-14 Dnr/målnr/löpnr: 131 314763-10/111

Beskattning av ersättning för marklösen m.m.

Denna skrivelse innehåller en redogörelse över beskattningen (inkomstskatt och mervärdesskatt) av olika ersättningar från myndigheter vid marklösen m.m.

Skrivelsen är framtagen i samarbete med företrädare för Vägverket samt Banverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Lantmäteriverket, Svenska kraftnät och Luftfartsverket.

1 Allmänt om ersättningsregler

Vid ianspråktagande av mark för vägar, järnvägar, naturskydd, kraftledningar m.m. ersätts fastighetsägare och andra berörda parter enligt reglerna i främst expropriationslagen (1972:719) men även exempelvis enligt 31 och 32 kap. i miljöbalken (1998:808). Även när ingen expropriering sker är grunden för ersättningarna samma. Av 4 kap. 1 och 2 §§ expropriationslagen framgår att

 1. för fastighet som exproprieras i sin helhet ska – om inga undantag föreligger – betalas löseskilling med belopp motsvarande fastighetens marknadsvärde.
 2. exproprieras del av fastighet ska intrångsersättning betalas med belopp som motsvarar den minskning av fastighetens värde som uppkommer genom expropriationen.
 3. uppkommer i övrigt skada för ägaren ska även sådan skada ersättas.

Lagen skiljer således mellan tre olika typer av ersättningar – löseskilling som avser hel fastighet, intrångsersättning som avser ianspråktagande av del av fastighet och påverkan på restfastighet samt ersättning för övrig skada. Ersättningsreglerna utgår från grundprincipen att fastighetsägarens förmögenhetsställning efter marklösen m.m. bör vara densamma som om ingreppet inte ägt rum.

2 Allmänt om skatteregler

2.1 Inkomstskatt

Vid bedömning av vilka skatteregler som gäller för inkomstbeskattningen av viss ersättning är det viktigt att klargöra om

 1. ersättningen avser en privatbostadsfastighet eller näringsfastighet (kapitaltillgång)
 2. vilken rättshandling som är grund för ersättningen
 3. exakt vad ersättningen avser

Med privatbostadsfastighet avses vanligtvis ett småhus som används för ägarens eller närståendes boende. Närmare information finns i Skatteverkets broschyr SKV 379. Om fastigheten inte är en privatbostadsfastighet är den en näringsfastighet. Definitionsreglerna finns i 2 kap. 8-15 §§ inkomstskattelagen (IL).

Begreppet marklösen är inte entydigt utan kan innefatta ett antal olika rättshandlingar såsom

 1. försäljning av hel eller del av fastighet
 2. byte av fastighet
 3. allframtidsupplåtelse (intrång)
 4. överföring av hel eller del av fastighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988)
 5. avstående av mark genom inlösen enligt 8 kap. fastighetsbildningslagen
 6. upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet på begränsad tid.

Rättshandlingar enligt punkt a–e utgör skatterättsligt avyttring av fastighet vilket kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital enligt reglerna i 45 kap. IL men även reglerna för näringsverksamhet kan bli tillämpliga, exempelvis återföring av värdeminskningsavdrag, skogsavdrag m.m. samt avsättning till ersättningsfond.

För att punkt d ska räknas som avyttring krävs att fastighetsregleringen sker helt eller delvis mot kontant ersättning.

Upplåtelse av fastighet på begränsad tid enligt punkt f utgör normalt inte avyttring utan beskattas som en inkomst i kapital eller näringsverksamhet beroende på vilken typ av fastighet som upplåts.

Med avyttring avses försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse av egendom, 44 kap. 3 § IL. När det gäller fastigheter jämställs med avyttring även expropriation, upplåtelse av nyttjanderätt på obegränsad tid och marköverföring genom fastighetsreglering eller inlösen, 45 kap. 5 – 6 §§ IL. Det är viktigt att särskilja vilken rättshandling som utgör grund för avyttringen jämte ersättningen eftersom det delvis gäller olika beskattningsregler, bl.a. hur kapitalvinsten räknas fram och vad som kan innefattas i den kapitalvinstgrundande ersättningen.

Begreppet intrångsersättning som anges i 4 kap. 1 § expropriationslagen är i skattemässigt avseende två olika rättshandlingar.

 1. den ena rättshandlingen är när del av en fastighet säljs, varmed avses att en bit av en fastighet avstyckas och inte längre ingår i stamfastigheten. Skattemässigt benämns detta delavyttring av fastighet och utgör en fastighetsavyttring och ska redovisas som en sådan.
 2. den andra rättshandlingen innebär att fastighetens ägare upplåter nyttjanderätten till en viss del av fastigheten för all framtid. Typexempel är upplåtelse av mark för framdragande av kraftledning och vägrätt för allmän väg. Markägaren äger fortfarande den upplåtna marken, men nyttjandet disponeras av annan. Skattemässigt benämns detta allframtidsupplåtelse och behandlas som en fastighetsavyttring, men är förenad med vissa specialbestämmelser vilket innebär att den måste särskiljas från delavyttring av fastighet.

Begreppet intrångsersättning kommer därför i den fortsatta framställningen att anges med de skattemässiga begreppen delavyttring eller allframtidsupplåtelse.

Av 45 kap. 6 § IL följer att om en fastighetsägare får engångsersättning för allframtidsupplåtelse föreligger en kapitalvinstgrundande avyttring.

Allframtidsupplåtelse innefattar emellertid inte bara upplåtelse av mark utan också att

 1. förfoganderätten till fastigheten inskränks för obegränsad tid med stöd av miljöbalken eller inskränks på motsvarande sätt med stöd av andra författningar eller
 2. att nyttjanderätten till eller servitut i fastigheten upplåts på obegränsad tid.

Grunden för att engångsersättningar för allframtidsupplåtelser som huvudregel ska kapitalvinstbeskattas är den permanenta inskränkningen i förfoganderätten till en fastighet som fastighetsägaren får vidkännas.

En avtalad och bestämd engångsersättning för allframtidsupplåtelse behandlas som en engångsersättning oavsett om själva betalningen sker vid ett eller några tillfällen.

Om ersättning för allframtidsupplåtelse inte är en engångsersättning utan erhålls periodiskt, exempelvis varje år, sker beskattningen i kapital för privatbostadsfastighet och i näringsverksamhet för näringsfastighet.

Vid ianspråktagande av del av fastighet ersätts fastighetsägaren för den beräknade minskningen av fastighetens marknadsvärde som uppkommer. Beräkningen påverkas också av i vilken omfattning ianspråktagandet kommer att påverka övrig del av fastigheten (restfastigheten). Härmed avses skador som exempelvis minskad avkastning, försvårad brukning, längre transportsträckor, förfulning, buller osv. Minskningen av värdet på fastigheten beräknas ofta genom en direktuppskattning av varje delintrångspost för sig.

Ersättningen kan således avse att täcka ett antal olika skador som medför en värdeminskning på restfastigheten. Vid beskattningen görs åtskillnad mellan s.k. bestående skador, vilka kapitalvinstbeskattas och s.k. tillfälliga skador, vilka beskattas som inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av kapital beroende på typ av fastighet. För näringsfastigheter anses bestående skador i allmänhet utgöras av skador i form av en beständig minskning av fastighetens värde på grund av inkomstbortfall eller ökade kostnader.

I 8 kap. 22 § IL finns regler som innebär att ersättning för skador på privatbostadsfastighet kan vara skattefri om ersättningen inte anses ingå i ersättningen för avyttrad fastighet. De utgifter som täcks av ersättningen är inte avdragsgilla vid en framtida avyttring. Om ersättningen överstiger kostnaden för att reparera skadan reducerar överstigande del fastighetens anskaffningsutgift vid en framtida avyttring, 45 kap. 26 § IL.

Ersättningar kan även utgå för annan egendom som påverkas eller berörs av transaktionen, t.ex. egendom som utgör inventarier eller lager i näringsverksamhet. Ersättningar utbetalas även för olägenheter som medför personliga merkostnader i form av t.ex. nedsmutsning.

2.2 Mervärdesskatt

Mervärdesskatt ska betalas vid omsättning inom landet av varor och tjänster som är skattepliktiga och som görs av en person som är näringsidkare. Detta begränsar skattskyldigheten till mervärdesskatt för här omnämnda ersättningar väsentligt, eftersom de fyra kriterierna omsättning, skatteplikt, inom landet och näringsidkare ska vara uppfyllda för varje enskild transaktion.

Omsättningsbegreppet innebär att det ska vara fråga om ersättning för en vara eller tjänst. Detta innebär att ersättningar i form av skadestånd inte betraktas som omsättning.

Överlåtelse av fastighet är undantagen från mervärdesskatt. Vissa överlåtelser i detta sammanhang är dock skattepliktiga. Detta gäller bl.a. försäljning av växande skog som sker utan samband med överlåtelse av marken.

Den som bedriver näringsverksamhet är skattskyldig till mervärdesskatt. Detta innebär att en skogsägare som säljer skog ska betala mervärdesskatt medan en person som äger en privatbostadsfastighet inte betalar mervärdesskatt om omsättningen inte överstiger 30 000 kr.

Fortsättningsvis i denna skrivelse lämnas kommentarer avseende mervärdesskatt endast i de fall sådan skatt ska betalas. Allmän information om mervärdesskatt finns bl.a. i Momsbroschyren, SKV 552.

3 Ersättningar avseende privatbostadsfastigheter

Försäljning av hel fastighet

Avyttringen av fastigheten sker normalt genom avtal om fastighetsköp (köpekontrakt). Kapitalvinstbeskattningen sker enligt gängse regler för avyttring av fastighet i 45 kap. IL.

Försäljning av del av fastighet (delavyttring)

Avyttringen av fastighetsdelen sker normalt genom avtal om fastighetsköp (köpekontrakt) eller avtal om fastighetsreglering. Kapitalvinstbeskattning sker enligt reglerna för avyttring av fastighet i 45 kap. IL. Om avyttringen sker genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen där fastighet eller del av fastighet erhålls i byte jämte kontant ersättning sker kapitalvinstbeskattning endast för den del som betalningen utgörs av pengar. Om den kontanta ersättningen är högst 5000 kr ska kapitalvinsten inte tas upp.

Allframtidsupplåtelse av del av fastighet

Engångsersättning för upplåtelse på obegränsad tid av nyttjanderätt, servitut eller annan inskränkning i förfoganderätten till fastigheten kapitalvinstbeskattas som avyttring av fastighet. Typexempel på nyttjanderätter är vägrätt och ledningsrätt.

Om det inte är en avtalad och bestämd engångsersättning utan ersättningen erhålls periodiskt, exempelvis varje år, sker beskattningen som inkomst av kapital, 42 kap. 30-31 §§ IL.

Upplåtelse av del av fastighet på begränsad tid

Ersättning för tidsbegränsade upplåtelser beskattas som inkomst av kapital, 42 kap. 30-31 §§ IL.

Särskilt om;

Servitut eller nyttjanderätter på obegränsad tid

Engångsersättning kapitalvinstbeskattas som ersättning för allframtidsupplåtelse, 45 kap.7 IL. Detta gäller också när ersättning erhålls för att upphäva ett servitut eller nyttjanderätt.

Avyttring av byggnad på ofri grund

Byggnad på ofri grund är civilrättsligt lös egendom men hänförs skattemässigt till fastighet, 2 kap. 6 § IL. Ersättningen kapitalvinstbeskattas enligt reglerna för avyttring av fastighet i 45 kap. IL.

Förlorade byggrätter

Om ersättningen avser förlorade byggrätter på den avyttrade marken, eller är ersättning för att mark inte får bebyggas vid sidan om den avyttrade marken, medräknas ersättningen vid kapitalvinstberäkningen för avyttrad fastighet eller fastighetsdel.

Förväntningsvärde

När ersättning utgår pga. att förväntad framtida användning (ökad nytta/värde) omöjliggörs ingår ersättningen i kapitalvinstberäkningen för avyttrad fastighet/del av fastighet.

Byggnad, trädgårdsanläggning, vattenbrunn, staket m.m.

Rivning av byggnad

Byggnadsskador

Om ersättning betalas för byggnader och markanläggningar får denna ses som en del av ersättningen för avyttrad fastighet eller del av fastighet som kapitalvinstbeskattas. Detsamma gäller ersättning för att flytta, riva eller återuppföra byggnad eller anläggning som var belägen på fastigheten.

Ersättning för att reparera uppkomna skador på byggnader, trädgårdsanläggningar, staket m.m. på behållen fastighetsdel får anses vara en sådan skadeersättning som är skattefri, 8 kap. 22 § IL.

Värdeminskningsersättning

Sänkt marknadsvärde på restfastighet

Immissionsskador

Om mark från en fastighet avyttras och fastighetsägaren utöver denna ersättning får ersättning för en värdenedgång på behållen del av fastigheten så utgör även denna en ersättning pga. överlåtelsen som kapitalvinstbeskattas tillsammans med ersättningen för den avyttrade marken. Det kan exempelvis vara fråga om buller, förfulning i omgivningen m.m.

Om värdeminskningsersättning utgår utan samband med avyttring av fastighet är ersättningen en skattefri skadeersättning enligt 8 kap. 22 § IL. Se RÅ 2008 ref. 87 och RR 2008-12-16 mål nr 3754 – 3755-06.

Flyttkostnader

Utgifter för flyttning av privat bohag är inte avdragsgillt. En särskilt angiven och avtalad ersättning för flyttkostnader får anses vara skattefri om ersättningen motsvarar fastighetsägarens utgifter för flyttningen. Skattefriheten gäller också om den som ianspråktar fastigheten istället betalar eller tar hand om flyttningen.

Pantbrev och lagfartskostnader för ny fastighet

Utgifter för pantbrev och lagfartskostnader är avdragsgilla vid en framtida avyttring av den nya fastigheten. Särskild ersättning för täckande av sådana utgifter får anses vara en del av ersättningen för avyttrad fastighet.

Personligt lösöre ”gardinpengar”

En avtalad ersättning för specificerade skador avseende personligt lösöre är skattefri under förutsättning att ersättningen motsvarar verklig ekonomisk skada för fastighetsägaren.

Skador på personligt lösöre

Olägenheter under byggtiden

Om ersättningen avser ökade privata icke avdragsgilla utgifter för nedsmutsning och andra skador på byggnader, bilar, kläder m.m. är ersättningen skattefri.

Ersättning för ombudskostnader

Vanligt är att markägaren anlitat ombud vid förhandlingar om avtal och ersättningar. Om markägaren får ersättning för sina ombudskostnader ska avdrag endast göras för den del av ombudskostnaderna som inte täcks av ersättningen. En förutsättning för avdrag är att övriga ersättningar är skattepliktiga. Om övriga ersättningar exempelvis ska kapitalvinstbeskattas sker avdraget i kapitalvinstberäkningen.

Uppräkning av intrångsersättning

Uppräkning sker med beaktande av den allmänna prisutvecklingen (indexjustering).

Denna särskilda ersättningspost fördelas och beskattas på samma sätt som de ersättningar som ligger till grund för uppräkningen.

4 Ersättningar avseende näringsfastigheter

Försäljning av hel fastighet

Avyttringen av fastigheten sker normalt genom avtal om fastighetsköp (köpekontrakt). Kapitalvinstbeskattningen sker enligt gängse regler för avyttring av fastighet i 45 kap. IL men även reglerna för näringsverksamhet kan bli tillämpliga, exempelvis återföring av värdeminskningsavdrag, skogsavdrag m.m. samt avsättning till ersättningsfond.

Försäljning av del av fastighet (delavyttring)

Avyttringen av fastighetsdelen sker normalt genom avtal om fastighetsköp (köpekontrakt) eller avtal om fastighetsreglering. Kapitalvinstbeskattning sker enligt reglerna för avyttring av fastighet i 45 kap. IL. Även här kan reglerna för näringsverksamhet bli tillämpliga. Om växande skog inte ingår i fastighetsförsäljningen utan säljs som rotpost, avverkningsrätt eller dylikt ska skogsintäkterna redovisas som inkomst av näringsverksamhet.

Om avyttringen sker genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen där annan eller del av fastighet erhålls i byte jämte kontant ersättning sker kapitalvinstbeskattning endast för den del som betalningen utgörs av pengar. Om den kontanta ersättningen är högst 5000 kr ska kapitalvinsten inte tas upp.

Mervärdesskatt: Skatteplikt föreligger enligt 3 kap. 3 § mervärdesskattelagen (ML) för omsättning av växande skog utan samband med överlåtelse av marken. Detsamma gäller försäljning av avverkningsrätt. Skattskyldig är den i vars namn försäljningen sker.

Allframtidsupplåtelse av del av fastighet

Engångsersättning för upplåtelse på obegränsad tid av nyttjanderätt, servitut eller annan inskränkning i förfoganderätten till fastigheten kapitalvinstbeskattas som avyttring av fastighet. Typexempel på nyttjanderätter är vägrätt och ledningsrätt.

Om upplåtelsen avser skogsmark och engångsersättningen inte inkluderar växande skog kan markägaren, när skogen säljs för sig som rotpost, avverkningsrätt eller dylikt, välja att även inräkna ersättningen exklusive mervärdesskatt i engångsersättningen. Detsamma gäller för 60 % av ersättningen för avyttrade skogsprodukter. Förutsättningen för att få tillämpa dessa regler i 45 kap. 8 § IL är att skogsintäkterna ska tas upp till beskattning samma år som engångsersättningen för markupplåtelsen. I annat fall ska skogsintäkterna redovisas som inkomst av näringsverksamhet.

Om det inte är en avtalad och bestämd engångsersättning för allframtidsupplåtelsen utan ersättningen erhålls periodiskt, exempelvis varje år, sker beskattningen som inkomst av näringsverksamhet.

Mervärdesskatt: Yrkesmässighet föreligger enligt 4 kap. 1 § ML och 4 kap. 3 § ML för försäljning av skogsprodukter, upplåtelse av avverkningsrätt eller liknande rättigheter där inkomsten inkomstskattemässigt behandlas som en engångsersättning för allframtidsupplåtelse. Skatteplikt föreligger enligt 3 kap. 1 § eller 3 kap. 3 § ML. Detta innebär att mervärdesbeskattning avseende avverkningsrätt/skogsprodukter ska ske även om beskattningen inkomstskattemässigt sker under inkomst av kapital.

Om ersättningar för allframtidsupplåtelser således utbetalas och någon del av denna ersättning avser värdet av skogsprodukter eller skog avsedd för avverkning, ska den del som avser detta anses som en till mervärdesskatt skattepliktig omsättning. Vid beräkning av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt ska delningsprincipen tillämpas som huvudregel. En transaktion för vilken gemensam ersättning tas ut för flera från varandra klart avskiljbara prestationer ska delas upp, om någon eller några av prestationerna är skattepliktiga medan andra är skattefria. Om beskattningsunderlaget inte kan fastställas ska detta bestämmas genom uppdelning efter skälig grund enligt 7 kap. 7 § ML.

Upplåtelse av del av fastighet på begränsad tid

Ersättning för tidsbegränsade upplåtelser beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Mervärdesskatt: Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 2 § ML omsättning av fastigheter, överlåtelse och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastighet med de begränsningar som framgår av 3 kap. 3 § ML, som blir tillämplig när det gäller omsättning av växande skog, odling eller annan växtlighet utan samband med överlåtelse av marken. Skatteplikt gäller även upplåtelse och överlåtelse av rätt till jordbruksarrende och avverkningsrätt och annan jämförlig rättighet.

Särskilt om;

Naturreservat

Bildande av naturreservat enligt 7 kap. miljöbalken (MB) medför vanligtvis att marken köps av staten. Ersättningen kapitalvinstbeskattas enligt vad som beskrivs under punkterna försäljning av hel eller del av fastighet. Om bildandet istället medför en allframtidsupplåtelse av mark kapitalvinstbeskattas intrångsersättningen. Se punkt allframtidsupplåtelse av del av fastighet.

Biotopskyddsområde

Biotopskydd enligt 7 kap. MB innebär en evig inskränkning i ägarens förfoganderätt över marken. Intrångsersättningen kapitalvinstbeskattas. Se punkt allframtidsupplåtelse av del av fastighet.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten och markägare som gäller under begränsad tid. Ersättningen beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Se punkt upplåtelse av del av fastighet på begränsad tid.

Servitut eller nyttjanderätter på obegränsad tid

Engångsersättning kapitalvinstbeskattas som ersättning för allframtidsupplåtelse, 45 kap.7 IL. Detta gäller också när ersättning erhålls för att upphäva ett servitut eller nyttjanderätt.

Avyttring av byggnad på ofri grund

Byggnad på ofri grund är civilrättsligt lös egendom, men hänförs skattemässigt till fastighet, 2 kap. 6 § IL. Ersättningen kapitalvinstbeskattas enligt reglerna för avyttring av fastighet i 45 kap. IL.

Förlorade byggrätter

Om ersättningen avser förlorade byggrätter på den avyttrade marken, eller är ersättning för att mark inte får bebyggas vid sidan om den avyttrade marken, medräknas ersättningen vid kapitalvinstberäkningen för avyttrad fastighet eller fastighetsdel.

Förväntningsvärde

När ersättning utgår pga. att förväntad framtida användning (ökad nytta/värde) omöjliggörs ingår ersättningen i kapitalvinstberäkningen för avyttrad fastighet/del av fastighet.

Byggnad och markanläggning

Skador på byggnader och markanläggningar

Rivning av byggnad

Om ersättning betalas för byggnader och markanläggningar får denna ses som en del av ersättningen för avyttrad fastighet eller del av fastighet vilket kapitalvinstbeskattas. Detsamma gäller ersättning för att flytta, riva eller återuppföra byggnad eller anläggning som var belägen på fastigheten. Avsättning kan under vissa förutsättningar ske till ersättningsfond, 31 kap. IL.

Ersättning för att reparera uppkomna skador på byggnader och markanläggningar beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eftersom reparationskostnaderna är avdragsgilla i näringsverksamheten. Ersättningen kan under vissa förutsättningar avsättas till ersättningsfond, 31 kap. IL.

Flyttning av stängsel och andra markinventarier

Utgifter för att flytta stängsel är avdragsgilla i näringsverksamheten. Ersättningen är därför skattepliktig i verksamheten.

Andra näringstillgångar

Ersättning för egendom som måste flyttas eller som blir onyttig, t.ex. jordhögar, maskiner, virke, mm. beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Värdeminskningsersättning

Sänkt marknadsvärde på restfastighet

Immissionsskador

Försvårad brukning

Bestående skördedepression

Ökad ställtid

Ökad dubbelspridning

Förlängt ägoavstånd

Passage av väg

Fältkantverkan

Försvårad betesdrift

Ökat stängselbehov

Jaktvärde – en bestående minskning av fastighetens jaktvärde

Förlängd drivningsväg

Ökade kostnader för drift- och underhåll av enskilda vägar

Framtida storm och torkskador på skog

Fastighetsägaren kan utöver ersättning för avyttrad mark erhålla ersättningar för försämrade möjligheter att använda behållen del av fastigheten vilket också kan medföra minskade inkomster eller ökade utgifter för verksamheten. Se uppräkningen av ersättningar ovan. Sådana ersättningar som avser en bestående värdenedgång på restfastigheten kapitalvinstbeskattas tillsammans med ersättningen för den avyttrade fastighetsdelen.

Fördyrade avverknings- och tillvaratagandekostnader för skog

Ersättning för bestående ökning i dessa avseenden hänförs till ersättning för markavyttring och kapitalvinstbeskattas. Om ersättningen avser tillfälliga olägenheter, t.ex. under den tid byggnationen pågår, är ersättningen skattepliktig i näringsverksamheten.

För tidig avverkning

Ersättning avser normalt förlorade skogsintäkter genom att ej färdigvuxen skog avverkas på ianspråktagen mark. Om den växande skogen medföljer och ingår i fastighetsavyttringen anses ersättningen för förtidig avverkning utgöra en del av ersättningen för fastigheten/fastighetsdelen (kapitalvinstbeskattning).

Om markägaren däremot säljer skogen för sig genom exempelvis en avverkningsrätt är ersättningen för avverkningsrätten skattepliktig i näringsverksamheten och detta gäller då även den ersättning som erhålls för förtidig avverkning. Om det är fråga om allframtidsupplåtelse och ersättningen erhålls under samma år som markupplåtelsen, får ersättningen, om fastighetsägaren så önskar, behandlas som en del av ersättningen för markupplåtelsen (kapitalvinstbeskattning). Se också punkt ”Allframtidsupplåtelse av del av fastighet”.

Mervärdesskatt: Ersättningen är att betrakta som ett skadestånd om det inte avser avyttrad skog, se allframtidsupplåtelser.

Konjunkturförlust pga. avverkning under lågkonjunktur

Se ovan angående ”För tidig avverkning”.

Förlorat husbehovsvirke

Ersättning som utbetalas pga. att fastighetsägaren förlorar möjligheten att tillgodogöra sig husbehovsvirke hänförs till ersättningen för avyttrad mark

Olägenheter under byggtiden

Förlust i affärsrörelse

Anpassningsersättning

Stilleståndskostnader

Förlust i täktverksamhet

Ommätning av EU-karta

Förstörd gröda

Ersättning som avser förlorade intäkter eller ökade kostnader i näringsverksamhet under begränsad tid beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Detsamma gäller ersättning utan samband med markavyttring.

Förlorat EU-stöd o.dyl...

Om ersättningen avser en specifik förlorad intäkt i näringsverksamheten är ersättningen skattepliktig. Är ersättningen dock en allmän post som uttryck för att fastigheten för all framtid gått ner i värde pga. förlorade stöd, ska ersättningen hänföras till ersättningen för avyttrad mark.

Ersättning för förlorat arrende

Om ägaren till näringsfastigheten ersätts för en förlorad arrendeinkomst under viss tid är ersättningen en inkomst i näringsverksamheten.

Intrång i arrendators arrenderätt

Om en arrendator, för vilken arrendet är avdragsgillt i näringsverksamheten, får ersättning för inskränkning i nyttjandet av den arrenderade egendomen är ersättningen skattepliktig i näringsverksamheten. Det kan gälla försvårad brukning, fältkantverkan, ökat stängselbehov m.m.

Mervärdesskatt: Om det är någon annan än fastighetsägaren som betalar ut ersättningen för inskränkningen kan det inte anses som en skattepliktig ersättning. Det har närmast karaktären av ett skadestånd. Om intrånget regleras mellan fastighetsägaren och arrendatorn får återbetalningen av betalt arrende ses som en prisnedsättning och redovisad mervärdesskatt justeras. Detta innebär fastighetsägarens redovisade utgående skatt reduceras. Arrendatorns redovisade ingående skatt ska minskas med motsvarande belopp.

Kvarstående arrendeavgälder

Om en arrendator kompenseras för den del av en arrendekostnad som avser ianspråktagen areal ska erhållen ersättning redovisas som en inkomst i näringsverksamheten.

Mervärdesskatt: Beroende av vem som betalar och hur arrendeavtalet ser ut. Se ovan .

Flyttkostnader för verksamheten, inventarier, lager m.m.

Flyttkostnaderna är normalt avdragsgilla i näringsverksamhet vilket medför att ersättningen är skattepliktig i näringsverksamheten.

Pantbrev och lagfartskostnader

Det förekommer att det utöver avtalad köpeskilling/ersättning för en fastighet betalas en ersättning/kompensation för pantbrevs- och lagfartskostnader som säljaren kommer att åsamkas när en ny näringsfastighet anskaffas. Utgifter för pantbrev är avdragsgilla i näringsverksamheten vilket innebär att om särskild ersättning erhållits för att täcka dessa utgifter, så är ersättningen en inkomst i näringsverksamheten. Utgifter för lagfart är däremot inte direkt avdragsgilla i näringsverksamheten utan inräknas i den nya fastighetens anskaffningsutgift. Sådan ersättning får därför ses som en del av ersättningen för den avyttrade fastigheten vilket kapitalvinstbeskattas.

Ersättning för ombudskostnader

Vanligt är att markägaren anlitat ombud vid förhandlingar om avtal och ersättningar där vissa ersättningar ska kapitalvinstbeskattas och andra redovisas som inkomst av näringsverksamhet. Markägarens ombudskostnader och eventuell ersättning för ombudskostnader fördelas och redovisas i kapitalvinstberäkningen och näringsverksamheten efter hur övriga ersättningar beskattas.

Uppräkning av intrångsersättning

Uppräkning sker med beaktande av den allmänna prisutvecklingen (indexjustering). Denna särskilda ersättningspost fördelas och beskattas på samma sätt som de ersättningar som ligger till grund för uppräkningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%