SKVs skrivelse 2010-06-14 Dnr/målnr/löpnr: 131 435180-10/111

Avdrag för utländsk skatt – skatt som tagits ut i strid med skatteavtal

Fråga:

Avräkning för utländsk skatt medges endast för skatt som tagits ut i enlighet med skatteavtal, se RÅ79 1:47. Får avdrag för utländsk skatt göras för skatt som tagits ut i strid med skatteavtal?

Svar:

En metod för att undanröja dubbelbeskattning är bestämmelserna om avdrag för utländsk skatt i 16 kap. 18-19 §§ IL. Genom hänvisning till 16 kap. 18-19 §§ IL i 12 kap. 1 § IL och 42 kap. 2 § IL gäller bestämmelserna inte bara i inkomstslaget näringsverksamhet utan även i tjänst och kapital. Från och med 2010 års taxering är avdraget frivilligt.

I samband med förslaget att skattefrihet enligt sexmånadersregeln (3 kap. 9 § IL) inte ska gälla om inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med gällande skatteavtal föreslog Skatteverket att en motsvarande ändring även skulle göras i 16 kap. 18 § IL.

I prop. 2007/08:24 s. 28 sägs, ifråga om 16 kap. 18 § IL, följande:

”När det gäller denna bestämmelse är det fråga om skatt som rent faktiskt betalats av den skattskyldige. I likhet med vad majoriteten av remissinstanserna anför, anser därför regeringen att någon ändring av 16 kap. 18 § IL inte är nödvändig.”

Även då utländsk skatt tagits ut i strid med gällande skatteavtal får skatten dras av enligt bestämmelserna i 16 kap. 18-19 §§ IL. Detta gäller både då skatt inte alls får tas ut i det andra landet enligt skatteavtalet och då skatt tagits ut med ett högre belopp/en högre procentsats än vad skatteavtalet ger rätt till.

Handledning för internationell beskattning 2010

På sidan 365 i handledningen står i sista meningen vid kantrubriken ”Avdrag/Avräkning av utländsk skatt” att ”Vad som nu sagts gäller givetvis endast för den skatt som källstaten tagit ut i enlighet med bestämmelserna i respektive skatteavtal”.

Som framgår ovan får avdrag för utländsk skatt göras för skatt som tagits ut i strid med skatteavtal. Det som står på sidan 365 gäller således endast ifråga om avräkning av utländsk skatt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...