Innehåll

SKVs skrivelse Datum: 2012-01-30 Dnr/målnr/löpnr: 131-46356-12/113

Socialavgifter på inte inkomstbeskattade ersättningar m.m. – hemställan om lagändring

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra i socialavgifts-lagen (2000:980), inkomstskattelagen (1999:1229), socialförsäkringsbalken och skatteförfarandelagen (2011:1244) så att

  1. socialavgifter kan tas ut på sådana ersättningar som inte inkomstbeskattas i Sverige,
  2. uttrycket arbete i Sverige förtydligas, och
  3. allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter också kan medges t.ex. för sådan trygdeavgift som i Norge tas ut på pension.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Magdalena Andersson, skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Ulrika Lundström, rättsliga experten Mikael Sindahl samt rättsliga utredaren Rolf Tyllström, föredragande.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...