Innehåll

SKVs skrivelse Datum: 2012-02-06 Dnr/målnr/löpnr: 131 396665-08/113

Hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Förslag till ändringar i skatteförfarandelagens bestämmelser gällande kontrolluppgifter för pensionsförsäkringar lämnas i en till hemställan bifogad promemoria, ”Förslag till vissa förändringar av reglerna i skatteförfarandelagen (2011:1244)”. Bakgrund och förslag till ändringarna framgår av promemorian.

Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit överdirektören Magdalena Andersson, avdelningschefen Suzanne Lindblom, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson , verksamhetsutvecklaren Kay Kojer samt sektionschefen Mats Åkesson och verksamhetsutvecklaren Kjell-Åke Jakobsson , de två sistnämnda föredragande.

Sammanfattning

Skatteverket föreslår en viss utökad kontrolluppgiftsskyldighet avseende pensionsförsäkringar. Förslaget innebär ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslagen är i huvudsak anpassade till de kvalitativa villkoren för pensionsförsäkringar i 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, så att pensioneringssyftet så långt möjligt ska kunna uppfyllas. Följande kontrolluppgiftsskyldigheter föreslås bli införda.

Skyldighet att lämna kontrolluppgift i samband med att pensionsförsäkring överlåtits t.ex. i samband med byte av anställning bör införas. I avsaknad av sådan uppgift finns endast begränsade möjligheter att upprätthålla kontrollnivån enligt lagstiftarens intentioner. Identifikationsuppgifter i form av försäkringsavtalsnummer är väsentliga uppgifter för att kunna följa pensionskapitalet såväl inom som utom Sverige. Senast 14 dagar efter det att vissa transaktioner genomförts, t.ex. flytt av pensionskapital, ska kontrolluppgift lämnas. Lämnas inte kontrolluppgift inom den stipulerade tiden kan avskattning komma att ske. Dock finns i dagsläget ingen bestämmelse som säger att uppgift ska lämnas om när flytten genomfördes. En uppgift om tidpunkten föreslås därför bli införd. Skattskyldigheten för avkastningsskatt åvilar innehavaren till utländsk försäkring. Någon skyldighet att lämna uppgift om att avtal ingåtts eller hur stort belopp som utbetalats från pensionsförsäkringen med stöd av 58 kap. 18 a § IL finns för närvarande inte, vilket enligt Skatteverket är en brist. Skyldighet att lämna sådana uppgifter bör bli införd.

För att underlätta för utländska uppgiftslämnare föreslås också att uppgifter ska kunna lämnas i utländsk valuta med angivande av valutakod.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%