SKVs skrivelse 2007-06-26 Dnr. 131 409261-07/111

Skrivelse nr 1 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

Sammanfattning

I denna skrivelse redogörs för allmänna frågor om tillämpningen av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn som har kommit in till Skatteverket samt verkets svar på dessa frågor. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 juli 2007.

Bakgrund

Regeringen lämnade i prop. 2005/06:130 förslag om nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Riksdagen beslutade den 2 juni 2006 att anta regeringens förslag. De nya reglerna föranleder ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och kommer att träda i kraft den 1 juli 2007.

Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML, i dess nya lydelse, är den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket skyldig att betala mervärdesskatten (skattskyldig) om denne är

 • en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller

 • en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i första strecksatsen sådana tjänster.

De i 1 kap. 2 § andra stycket ML angivna tjänsterna är

 1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt gällande koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-koder) kan hänföras till

  • mark- och grundarbeten

  • bygg- och anläggningsarbeten,

  • bygginstallationer,

  • slutbehandling av byggnader, eller

  • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

 2. byggstädning, och

 3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

Innebörden av begreppen mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygg-installationer, slutbehandling av byggnader och uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare ska vara densamma som enligt gällande koder för Svensk standard för näringsgrensindelning, SNI (avdelning F, huvudgrupp 45, i gällande SNI; SNI 2002).

I 5 kap. 4, 7 och 8 §§ ML finns bestämmelser om omsättningsland för tjänsterna. Tjänsterna måste vara omsatta inom landet för att beskattning ska ske i Sverige och reglerna om omvänd skattskyldighet ska kunna bli tillämpliga.

Enligt 10 kap. 1 § ML har en utländsk företagare under vissa förutsättningar rätt till återbetalning av ingående skatt. Av 10 kap. 1 § andra stycket, i dess nya lydelse, framgår att rätt till återbetalning bl.a. föreligger för ingående skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML.

Av en ny bestämmelse i 10 kap. 11 e § ML framgår att andra än utländska företagare har rätt till återbetalning av ingående skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML.

De nya reglerna har föranlett många frågor till Skatteverket. Nedan besvaras en del allmänna frågor om reglernas tillämpning. Frågor om vilka tjänster som omfattas respektive säljarens och köparens status kommer att besvaras i kommande skrivelser.

På Skatteverkets webbplats finns information om de nya reglerna. Det finns också en särskild broschyr om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, SKV 561.

Fråga 1

Vi äger ett antal fastigheter i Sverige och är frivilligt skattskyldiga till mervärdesskatt för uthyrning av en del lokaler. Vi köper ofta olika typer av byggtjänster från andra näringsidkare, men utför inte själva några sådana tjänster och vidaresäljer inte heller några inköpta byggtjänster. Under hösten 2007 kommer vi att låta utföra en större renovering i en av våra fastigheter. Ett svenskt aktiebolag kommer att vara totalentreprenör. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på de tjänster som vi köper av detta bolag?

Svar: Nej, eftersom ni inte själva säljer sådana byggtjänster som kommer att omfattas av de nya reglerna kommer omvänd skattskyldighet inte att gälla när ni köper byggtjänster från totalentreprenören utan denne ska debitera mervärdesskatt på vanligt sätt.

Fråga 2

Vi brukar utföra snickeriarbeten, framförallt åt privatpersoner. Bland våra planerade arbeten under innevarande år finns ett större uppdrag att renovera köket i en privat villa. Vi kommer att anlita en underentreprenör för de VVS-arbeten som krävs. Arbetena kommer att utföras först efter den 1 juli 2007. Ska omvänd skattskyldighet gälla när underentreprenören fakturerar oss för dessa VVS-arbeten?

Svar: VVS-arbete är en sådan tjänst som utgör byggverksamhet enligt SNI 2002 och kommer att omfattas av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt. Eftersom ni i er verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller tjänster inom byggsektorn som omfattas av den nya bestämmelsen kommer omvänd skattskyldighet att gälla när ni köper sådana tjänster från en annan näringsidkare.

Fråga 3

Vi bedriver byggverksamhet och kommer i augusti att påbörja en större entreprenad som innefattar uppförande av ett antal bostadshus i norra Sverige. Vi kommer att anlita ett stort antal underentreprenörer varav några är utländska företagare. Underentreprenörerna kommer i sin tur att anlita såväl svenska som utländska företag för att utföra vissa arbeten. I vilka fall kommer omvänd skattskyldighet att gälla?

Svar: Omvänd skattskyldighet kommer att gälla såväl vid transaktioner mellan olika underentreprenörer som när en general- eller totalentreprenör förvärvar tjänster under förutsättning att de tjänster som tillhandahålls är sådana som omfattas av den nya bestämmelsen. De nya reglerna om omvänd skattskyldighet gäller även när utländska företag säljer eller köper den aktuella typen av tjänster. När en utländsk underleverantör säljer sådana tjänster till någon som själv säljer byggtjänster ska omvänd skattskyldighet gälla. Säljaren har rätt till återbetalning av svensk mervärdesskatt på sina kostnader för tillhandahållandet. Om den utländske företagaren inte är registrerad för redovisning av mervärdesskatt i Sverige får denne ansöka om återbetalning av mervärdesskatten hos Skatteverkets utlandsenheter i Stockholm eller Malmö (se 19 kap. 1 § ML).

Om någon av de utländska underentreprenörerna köper sådana tjänster som omfattas av bestämmelsen måste denne vara registrerad för redovisning av mervärdesskatt i Sverige och redovisa svensk mervärdesskatt på sitt inköp. Normalt kan underentreprenören dra av motsvarande belopp som en ingående skatt.

Fråga 4

En underentreprenör som säljer en byggtjänst till ett byggföretag är inte skattskyldig till mervärdesskatt för denna försäljning och ska inte fakturera någon mervärdesskatt eftersom omvänd skattskyldighet gäller. Får underentreprenören ändå dra av den ingående skatten på sina inköp?

Svar: I 10 kap. 11 e § ML finns en bestämmelse om rätt till återbetalning av sådan skatt. Begäran om återbetalningen sker på så sätt att beloppet noteras i skattedeklarationen i rutan för ingående skatt (ruta 48 ”Ingående moms att dra av”).

Om underentreprenören är en utländsk företagare har denne enligt 10 kap. 1 § ML rätt till återbetalning av den ingående skatten på de inköp som kan hänföras till de tillhandahållna byggtjänsterna. En utländsk företagare som inte är registrerad för redovisning av mervärdesskatt i Sverige får begära återbetalning hos Skatteverkets utlandsenheter i Stockholm eller Malmö (se 19 kap. 1 § ML).

Fråga 5

Hur bör jag agera om en underentreprenör som jag har anlitat fakturerar med mervärdesskatt trots att omvänd skattskyldighet ska gälla?

Svar: Du har som köpare inte någon avdragsrätt för den mervärdesskatt som säljaren har tagit upp i fakturan. Kontakta underentreprenören och be honom att ställa ut en kreditnota på hela beloppet samt en ny faktura utan mervärdesskatt. Av den nya fakturan ska framgå att omvänd skattskyldighet gäller för omsättningen (se 11 kap. 8 § 11 ML).

Som köpare är du skyldig att redovisa utgående skatt på transaktionen i din skattedeklaration. Om du har full avdragsrätt för den ingående skatten på ditt köp får du dra av samma belopp i rutan för ingående skatt (ruta 48 ”Ingående moms att dra av”).

Fråga 6

Ska fakturan innehålla några särskilda uppgifter när omvänd skattskyldighet gäller?

Svar: När omvänd skattskyldighet gäller ska enligt 11 kap. 8 § 4 ML köparens registreringsnummer till mervärdesskatt anges på fakturan. Enligt 11 kap. 8 § 11 ML ska det också framgå att omvänd skattskyldighet gäller. Detta kan anges genom en hänvisning till 1 kap. 2 § 4 b ML, till artikel 199 i mervärdesskattedirektivet eller genom en annan uppgift om att omvänd skattskyldighet gäller, t.ex. ”omvänd skattskyldighet för byggtjänster ska tillämpas”.

Fråga 7

En underentreprenör fakturerar under en pågående entreprenad ett a conto med mervärdesskatt under juni 2007. Beställaren betalar dock först i slutet av juli 2007. När fakturering sker gäller nuvarande regler, men när betalningen tas emot har de nya reglerna trätt i kraft vilket innebär att omvänd skattskyldighet kommer att gälla för mervärdesskatten på a contot. Hur bör underentreprenören hantera detta?

Svar: Både skattskyldigheten och redovisningsskyldigheten inträder i juli. Omvänd skattskyldighet kommer därför att gälla för mervärdesskatten på a contot. När underentreprenören utfärdar fakturan gäller nuvarande regler och han bör fakturera i enlighet med dessa. Om han har debiterat mervärdesskatt i fakturan och det senare visar sig att omvänd skattskyldighet kommer att bli tillämplig bör han kreditera fakturan och utfärda en ny utan mervärdesskatt. I den senare fakturan ska han ange köparens registreringsnummer till mervärdesskatt samt att omvänd skattskyldighet gäller för omsättningen.

En köpare som efter den 1 juli 2007 betalar en a contofaktura med mervärdesskatt som utställts före den 1 juli 2007 bör tillämpa reglerna om omvänd skattskyldighet och redovisa mervärdesskatten på a contot. Köparen bör kontakta underentreprenören och be denna ställa ut en kreditnota på hela beloppet samt en ny faktura upprättad enligt reglerna för omvänd skattskyldighet.

Fråga 8

Om ett företag enligt samma avtal utfört både en tjänst som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet och en tjänst som inte omfattas av reglerna, kan företaget då fakturera allt i samma faktura och göra en uppdelning i fakturan eller ska separata fakturor utfärdas för respektive tjänst? Som exempel kan nämnas ett företag som hyr ut ett antal grävmaskiner med förare och några ”vanliga” lastbilar med förare.

Svar: Det finns inte några bestämmelser som hindrar att tjänsterna faktureras i en och samma faktura. Det är dock viktigt att det tydligt framgår vilka delar som omfattas respektive inte omfattas av omvänd skattskyldighet. Fakturan måste också innehålla alla de uppgifter som krävs enligt 11 kap. ML.

Fråga 9

Jag har ett mindre byggföretag och redovisar mervärdesskatten i inkomstskattedeklarationen. Ibland anlitar jag en underentreprenör för snickeriarbeten. Jag undrar om omvänd skattskyldighet kommer att gälla för de tjänster jag köper av denne underleverantör.

Svar: Reglerna om omvänd skattskyldighet kommer att gälla oavsett företagets storlek. Om du ska redovisa din mervärdesskatt i inkomstskattedeklarationen, gäller detta även sådan mervärdesskatt som ska redovisas på förvärv av byggtjänster. Inköpet ska redovisas i rutan för ”Inköp av tjänster i Sverige”. Du ska själv räkna ut den utgående skatten och redovisa denna i rutan för ”Utgående moms 25 %”. Om du har full avdragsrätt för den ingående skatten på ditt förvärv ska samma belopp ingå i det belopp som redovisas i rutan ”Ingående moms att dra av”.

Enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483) är en förutsättning för att du ska få redovisa din mervärdesskatt i inkomstdeklarationen att ditt beskattningsunderlag till mervärdesskatt är högst 1.000.000 kr. Observera att om du köper byggtjänster kan ditt beskattningsunderlag bli större än tidigare eftersom de inköpta tjänsterna ingår i köparens beskattningsunderlag. Om ditt beskattningsunderlag då överstiger 1.000.000 kr har du inte längre rätt att redovisa mervärdesskatten i inkomstdeklarationen. Om du själv säljer byggtjänster för vilka omvänd skattskyldighet kommer att gälla kommer dessa omsättningar dock framöver inte att ingå i ditt beskattningsunderlag.

Fråga 10

Jag har en årsomsättning på strax under 3.000.000 kr. Jag kommer efter den 1 juli 2007 att bli skattskyldig för mervärdesskatten på mina förvärv av byggtjänster. Kommer detta att påverka mina möjligheter att tillämpa bokslutsmetoden framöver?

Svar: Enligt 13 kap. 8 § första stycket ML får företag som inte behöver lämna årsredovisning enligt 6 kap 1 § bokföringslagen (1999:1078) använda bokslutsmetoden om årsomsättningen är högst 3.000.000 kr. Ett byggföretags försäljning räknas som omsättning hos säljaren även om omvänd skattskyldighet kommer att gälla för mervärdesskatten på transaktionen. Det betyder att möjligheten att tillämpa bokslutsmetoden inte kommer att påverkas av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet.

Fråga 11

Det förekommer att byggföretag överlåter sina fordringar till factoringbolag. Påverkar detta bedömningen av om omvänd skattskyldighet ska tillämpas?

Svar: Byggföretaget fakturerar sin beställare. Om tillhandahållandet avser en sådan byggtjänst som omfattas av de nya reglerna och köparen är en näringsidkare som i sin verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster eller en mellanman som vidaresäljer den aktuella tjänsten till ett byggföretag gäller omvänd skattskyldighet. Att byggföretaget sedan överlåter sin fordran enligt fakturan på annan, påverkar inte bedömningen av om omvänd skattskyldighet ska gälla för mervärdesskatten på byggtjänsten.

Fråga 12

Vad gäller beträffande bokföringen av transaktioner där omvänd skattskyldighet ska tillämpas? Krävs det några nya konton?

Svar: Den s.k. baskontoplanen har utökats med ett antal konton, se vidare på BAS-kontogruppens webbplats, www.bas.se.