Innehåll

SKVs skrivelser Datum: 2015-02-16 Dnr/målnr/löpnr: 131 89000-15/113

Uppdrag till Skatteverket att utreda vissa frågor om behandling av uppgifter i Skatteverkets verksamheter

I enlighet med lämnat uppdrag (beslut 2012-11-15, Fi2012/4241(delvis)) har Skatteverket den 23 september 2013 respektive 17 februari 2014 överlämnat promemorior med förslag till författningsändringar och kommentarer.

Vid det senare tillfället överlämnades följande två promemorior: Folkbokföring och SPAR, några registerfrågor samt Beskattningsdatabasen, bouppteckning och dödsboanmälan.

Skatteverket återkallar härmed promemorian Beskattningsdatabasen, bouppteckning och dödsboanmälan och överlämnar istället bifogade promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister.

PM i PDF-version - Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister