SKVs ställningstaganden

2004-07-08 Innehåll på faktura vid kassarabatter

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2004-07-08

Dnr/målnr/löpnr: 130 407673-04/1152

Med anledning av inkommen fråga rörande mervärdesskattelagens krav på kreditfaktura vid kassarabatter meddelar Skatteverket följande.

Bakgrund och frågeställning

En stor fråga för våra klienter är kravet i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, på kreditfaktura vid kassarabatter. Flera företag anser att krav på kreditnota för att korrigera mervärdesskatten på sikt kommer att medföra att kassarabatten helt tas bort. Detta pga. att det är förenat med stora kostnader att ställa ut ytterligare en faktura.

En lösning som borde kunna tillgodose ML:s krav är att tillföra särskild information på ursprungsfakturan i stället för utställande av en separat kreditnota.

Anser Skatteverket att en sådan lösning kan tillämpas i Sverige eller måste en separat kreditnota utfärdas vid utbetalning av kassarabatt?

Gällande rätt

Av 11 kap. 10 § ML framgår följande regler om kreditnota. Av första stycket framgår att om säljaren lämnar sådan nedsättning av priset som avses i 7 kap. 6 § första stycket 1 och 3 ML och förutsättningarna i 7 kap. 6 § andra stycket inte föreligger, ska han utfärda en handling eller ett meddelande med en särskild och otvetydig ändring av och hänvisning till den ursprungliga fakturan (kreditnotan). Detta gäller även vid sådan nedsättning av priset som avses i 7 kap. 6 § första stycket 2 om nedsättningen inte framgår av tidigare upprättad faktura. Av andra stycket framgår att en kreditnota ska likställas med en faktura om den innehåller uppgift om

  1. skatten enligt fakturan och ändringen av skatten, samt
  2. i förekommande fall en sådan uppgift om att köparen är skyldig att betala mervärdesskatt.

Enligt tredje stycket ska säljaren även i fall av kundkreditering av annat slag än som avses i första stycket utfärda en kreditnota.

Denna paragraf får anses överensstämma med artikel 22.3 a i sjätte direktivet (77/388/EEG) till den del regleringen i denna artikel avser ändringsdokument.

Av 7 kap. 6 § första stycket 1 ML framgår att i beskattningsunderlaget ska inte ingå belopp varmed priset i enlighet med vad som avtalats sätts ned på grund av betalning före förfallodagen, sk. kassarabatter.

Skatteverkets bedömning

Skatteverket är införstådd med att det kan förekomma problem med krav på kreditnota i situationer då kassarabatt lämnas. När en sådan rabatt lämnas uppgår den mervärdesskatt som hänför sig till rabatten normalt sett till mycket ringa belopp. Med anledning av detta har Skatteverket gjort följande bedömning.

Om kassarabatt lämnas som är beroende av priset ska kreditnota ställas ut enligt 11 kap. 10 § ML. För det fall säljaren på sin faktura anger samtliga förutsättningar för kassarabatten och uppgift om nedsättningen av mervärdesskatten samt beskattningsunderlaget vid betalning inom föreskriven tid bör denna faktura kompletterad med betalningshandling kunna anses vara tillräcklig för redovisning av mervärdesskatten efter kassarabatten. Detta innebär enligt Skatteverket att en separat kreditnota inte behöver ställas ut vid kassarabatt om följande tre kriterier är uppfyllda

  1. den tid inom vilken kassarabatten medges anges på fakturan,
  2. om kassarabatten utnyttjas anges på fakturan uppgift om ändringen av beskattningsunderlaget och mervärdesskatten samt
  3. kopia av betalningshandling som visar att betalning skett inom föreskriven tid kompletterar fakturan.

Som exempel på detta kan anges att ett företag ställer ut en faktura på 800 kronor samt 25 % mervärdesskatt, dvs. 200 kronor. Samtliga uppgifter avseende fakturans innehåll finns på underlaget. Dessutom anger företag att kassarabatt om 3 % kan erhållas om betalning sker inom viss tid. Om företaget även anger följande ”vid utnyttjad kassarabatt ska beskattningsunderlaget sänkas med 24 kronor samt mervärdesskatten om 25 % med 6 kronor” bör fakturan vara tillräcklig för att nedsättningen ska kunna göras utan en separat kreditnota. Detta under förutsättning att betalningshandling som visar att kassarabatten utnyttjats kompletterar fakturan.

Skatteverket anser således att om ovan nämnda tre förutsättningar uppfylls föreligger en faktura som uppfyller kraven för att redovisa mervärdesskatten efter medgiven kassarabatt utan att en separat kreditnota behöver ställas ut. För det fall samtliga dessa uppgifter inte uppfylls anser Skatteverket att en separat kreditnota även fortsättningsvis måste ställas ut i samband med utnyttjad kassarabatt.

För köparen föreligger endast avdragsrätt för mervärdesskatten minskad med nedsättningen vid utnyttjad kassarabatt. Således måste även köparen korrigera den ingående skatten vid utnyttjad kassarabatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%