SKVs ställningstaganden

2004-09-22 Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2004-09-22

Dnr/målnr/löpnr: 130-557045-04/113

1 Sammanfattning

Upplåtelse av markanläggning anpassad för parkering till någon som i sin tur hyr ut parkeringsplatser är inte undantagen från skatteplikt. En sådan upplåtelse medför skattskyldighet till mervärdesskatt utan att Skatteverket i förekommande fall meddelat beslut om frivillig skattskyldighet för denna.

2. Bakgrund och frågeställning

Reglerna i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, respektive sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) som avser skatteplikt för upplåtelse av parkering har inte samma utformning vad gäller ordalydelsen.

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 ML skulle mot bakgrund av ordalydelsen och förarbetsuttalande vid bestämmelsens tillkomst (prop. 1989/90:111 s. 197) kunna tolkas som att den enbart är tillämplig vid uthyrning direkt till den parkerande.

Fråga har därför uppkommit om upplåtelse av markanläggning omfattas av undantag från skatteplikt när upplåtelse sker till någon som i sin tur hyr ut parkeringsplatserna på anläggningen till fordonens brukare.

3. Gällande rätt

Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Detta undantag omfattar dock inte ”upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet” enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML.

Motsvarande bestämmelse i sjätte mervärdesskattedirektivet återfinns i artikel 13 B b. I denna bestämmelse anges att medlemsstaterna ska undanta från skatteplikt ”utarrendering och uthyrning av fast egendom dock icke för.uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon”.

4. Skatteverkets bedömning

I samband med Sveriges anslutning till EG ansåg Utredningen om teknisk EG-anpassning av de indirekta skatterna att bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 ML var EG-konform (SOU 1994:88 s. 110 samt 114). Även Mervärdesskatteutredningen har betraktat bestämmelsen som EG-konform (jfr. SOU 2002:74 s. 665). I ett fastställt förhandsbesked (RÅ 2003 ref 80) gjorde Regeringsrätten samma bedömning som Skatterättsnämnden i frågan om bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 var tillämplig. I nämndens motivering anges att det inte kan anses föreligga något hinder mot att tillämpa den aktuella bestämmelsen i överensstämmelse med det sjätte mervärdesskattedirektivet. Tolkningen av bestämmelsen i ML bör därför i första hand ske utifrån direktivets bestämmelse och EG-domstolens praxis.

Vid tolkning av sjätte mervärdesskattedirektivet är utgångspunkten att undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt. Däremot ska ett undantag från ett undantag från skatteplikt, som den nu aktuella bestämmelsen om uthyrning av lokaler och platser för parkering, inte tolkas restriktivt. Av ordalydelsen i direktivets bestämmelse finns inget som antyder att denna inte är tillämplig om upplåtelse av platser för parkering sker i flera led. Vidare har EG-domstolen i mål C-173/88, Morten Henriksen, med avseende på bestämmelsen i artikel 13 B b, uttalat att ”uthyrning av lokaler och platser för parkering” måste tolkas så att den innefattar uthyrning av alla platser utformade för att användas till att parkera fordon, inklusive garageplatser. Direktivets bestämmelse får till följd av ovanstående anses omfatta även uthyrning i flera led av platser utformade för att användas till parkering.

Vid en tolkning mot bakgrund av EG-rätten får därmed bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 ML anses omfatta upplåtelse i samtliga led av platser och lokaler anpassade för parkering. En upplåtelse av en markanläggning anpassad för parkering är därför inte undantagen från skatteplikt. Detta gäller oavsett om den som hyr markanläggningen i sin tur hyr ut hela anläggningen eller respektive parkeringsplats. En sådan upplåtelse av en markanläggning anpassad för parkering medför också skattskyldighet till mervärdesskatt utan föregående ansökan och beslut om frivillig skattskyldighet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%