SKVs ställningstaganden

2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota – skattebelopp enligt ursprungsfaktura

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2004-09-23

Dnr/målnr/löpnr: 130 563343-04/113

OBS! Detta ställningstagande/skrivelse har upphört att gälla eftersom innehållet blivit inaktuellt till följd av att bestämmelsen i 11 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) har ändrats från och med den 1 januari 2008.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att undantag inte kan medges från kravet på att en kreditnota ska innehålla uppgift om skattebeloppet i den ursprungliga fakturan.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande ansett att kravet på uppgift i faktura avseende omsatta varors mängd och art kan uppfyllas genom en hänvisning till avtal, beställning eller dylikt (jfr svar på fråga 8 i Skatteverkets skrivelse 2004-04-02, dnr 130-255556-04/113).

Mot bakgrund av detta ställningstagande har fråga nu uppkommit om kravet i 11 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, att en kreditnota ska innehålla uppgift om ursprungsfakturans skattebelopp kan anses uppfyllt genom att en hänvisning sker till originalfakturan.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § ML, som i nuvarande lydelse gäller från den 1 januari 2004, ska en kreditnota innehålla uppgift om bl.a. skatten enligt ursprungsfakturan.

I författningskommentaren (prop. 2003/04:26 s. 121) till förslaget att införa nämnda bestämmelser lämnar regeringen följande kommentar.

Paragrafen motsvaras delvis av tidigare 8 §.

Bestämmelsen innebär att en kreditnota skall innehålla en särskild och en otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, jfr artikel 22.3 a femte stycket i faktureringsdirektivet. Kreditnotan måste dessutom innehålla uppgift om den ändring som gjorts, skatten enligt fakturan och ändringen av skatten samt i förekommande fall en uppgift om att köparen är skyldig att betala mervärdesskatt (s.k. omvänd skattskyldighet). Det skall således vid en kontroll tydligt framgå att ursprungsfakturan och kreditnotan har samband och avser samma leverans eller tillhandahållande. Risk föreligger annars att de två dokumenten kan uppfattas som två oberoende fakturor. Bestämmelsen är kommenterad i avsnitt 6.4.4.

I avsnitt 6.4.4 (s. 83) i propositionen anges följande med avseende på uppgift om skattebeloppet i ursprungsfakturan.

De nuvarande kraven i ML innebär som nämnts att det av kreditnotan skall framgå ersättningens belopp enligt ursprungsfakturan samt den nedsättning som avses i kreditnotan samt skatten enligt fakturan samt minskningen av skatten enligt kreditnotan. Dessa krav motverkar möjligheten att uppfatta ursprungsfakturan och kreditnotan som två separata fakturor vilket skulle kunna utnyttjas vid yrkande om avdrag för ingående mervärdesskatt för båda beloppen. Det föreslås därför att bestämmelsen i dessa delar inte ändras i förhållande till dagens regler.

4 Skatteverkets bedömning

Mot bakgrund av den aktuella bestämmelsens lydelse och de uttalanden i förarbetena som skett anser Skatteverket att det inte finns något utrymme för att tolka 11 kap. 10 § ML på annat sätt än att det är ett absolut krav att i en kreditnota lämna uppgift om skattebeloppet i den ursprungliga fakturan.

Att Skatteverket i tidigare skrivelser har tolkat innebörden av annat lagrum, nämligen 11 kap. 8 § 6 p. ML angående uppgift i faktura om varornas mängd och art, så att denna senare bestämmelses krav kan anses uppfyllt genom en uppgift om hänvisning till annan handling medför inte någon annan bedömning av den nu aktuella frågan. Frågan om detaljeringsgrad när det gäller uppgift i faktura om varors mängd och art är av en annan karaktär än uppgift om det ursprungliga skattebelopp som det nu är fråga om.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%