SKVs ställningstaganden

2004-09-29 Ombildning av en verksamhet från handelsbolag till aktiebolag

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2004-09-29

Dnr/målnr/löpnr: 130 575103-04/111

1 Sammanfattning

Vid ombildning av en verksamhet, som bedrivs av ett handelsbolag, till ett aktiebolag kan handelsbolagets tillgångar föras över direkt från handelsbolaget till aktiebolaget utan att uttagsbeskattning aktualiseras. Även periodiseringsfonder kan föras över direkt till aktiebolaget. Lagstiftningen tillåter däremot inte att en expansionsfond förs över direkt från handelsbolagets delägare till aktiebolaget.

2 Bakgrund

En fysisk person är delägare i ett handelsbolag. Denna person har för avsikt att ombilda verksamheten genom att föra över handelsbolagets hela verksamhet – en konsultverksamhet – till ett nybildat aktiebolag. Personen är ensam ägare till andelarna i aktiebolaget och efter ombildningen ska han vara anställd av aktiebolaget. Bland handelsbolagets tillgångar finns en kassa samt delägarrätter i en s.k. aktieportfölj. Delägaren har dessutom gjort avsättningar till periodiseringsfonder samt expansionsfond.

3 Frågeställningar

Kommer en överföring av handelsbolagets tillgångar från handelsbolaget till aktiebolaget att föranleda uttagsbeskattning och kan överföringen av periodiseringsfonder och expansionsfond göras utan skattekonsekvenser?

4 Överföring av handelsbolagets tillgångar till underpris

Av 23 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att en överlåtelse av tillgångar till underpris inte ska medföra uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap IL om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Enligt 23 kap. 14 § IL ska överlåtaren och förvärvaren vara en fysisk person, ett företag eller ett svenskt handelsbolag. Av 23 kap. 20 § IL framgår att en underprisöverlåtelse kan göras från ett handelsbolag med fysisk person som delägare till ett aktiebolag om samtliga andelar i företaget är kvalificerade (jfr även Skatteverkets Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2004 års taxering, Del 3, avsnitt 14.5). Underlåten uttagsbeskattning förutsätter även att de ytterligare kraven i 23 kap. IL är uppfyllda, bl.a. får aktiebolaget inte ha något underskott. Det kan noteras att bestämmelserna i 23 kap. IL inte medger en underprisöverlåtelse från ett handelsbolag till en delägare i handelsbolaget.

En tillgång räknas, enligt 13 kap. 2 § IL, till näringsverksamhet om ersättning eller kapitalvinst vid en avyttring utgör intäkt av näringsverksamhet. Ingenting annat har framkommit i frågan än att handelsbolagets samtliga tillgångar ska räknas till näringsverksamhet.

4.1 Skatteverkets bedömning

En underprisöverlåtelse av tillgångarna som ägs av det i frågan aktuella handelsbolaget till aktiebolaget förutsätter bl.a. att andelarna i aktiebolaget blir kvalificerade för ägaren. Ägaren måste alltså efter överlåtelsen bli verksam i aktiebolaget, vilket även synes bli fallet enligt förutsättningarna i frågan. Det förhållandet att bland de överförda tillgångarna bl.a. finns en kassa, som hör till konsultverksamheten, samt en aktieportfölj aktualiserar inte någon uttagsbeskattning.

5 Periodiseringsfonder

I 30 kap. IL finns reglerna om avdrag för belopp som sätts av till periodiseringsfond. För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får avdrag göras med högst ett belopp motsvarande 30 procent av resultatet av näringsverksamheten beräknat på visst sätt. I fråga om handelsbolag ska avsättningen göras hos delägaren. Avdraget beräknas på delägarens andel av bolagsinkomsten. Inkomst hos handelsbolag tas upp hos delägaren vid den taxering då handelsbolaget skulle ha taxerats om det varit skattskyldigt. Fondavsättningen återförs senast sjätte taxeringsåret efter det taxeringsår för vilket avdrag gjorts.

En fysisk person som är delägare i svenskt handelsbolag ska, enligt 30 kap. 10 § IL, återföra periodiseringsfond/fonder om

  1. handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamheten
  2. andelen i handelsbolaget avyttras eller övergår till annan ny ägare på något annat sätt
  3. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör
  4. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av skatteavtal
  5. det beslutas att handelsbolaget ska träda i likvidation eller
  6. delägaren eller handelsbolaget sätts i konkurs.

Med avyttring av andel i handelsbolag jämställs, enligt 50 kap. 2 § IL, inlösen av sådan andel eller att bolaget upplöses.

5.1 Överföring av periodiseringsfonder från handelsbolagsdelägare till aktiebolag

Överföring av periodiseringsfond från delägare i handelsbolag till aktiebolag finns reglerat i 30 kap. 12 § IL.

En periodiseringsfond får frivilligt helt eller delvis övertas när ett svenskt handelsbolag överför sin verksamhet till ett aktiebolag. En förutsättning är att följande tre villkor är uppfyllda.

  1. Inkråmsförsäljningen till underpris får inte medföra uttagsbeskattning enligt 22 kap. IL.
  2. Handelsbolaget ska tillskjuta ett belopp motsvarande överförd periodiseringsfond till aktiebolaget.
  3. Aktiebolaget ska göra avsättning i räkenskaperna för den övertagna fonden.

Om delägaren har flera periodiseringsfonder och det tillskjutna beloppet eller avsättningen i räkenskaperna inte täcker samtliga fonder ska samma turordningsregler gälla som vid överföring från enskild näringsverksamhet. Normalt ska senare gjord avsättning till periodiseringsfond anses överförd före tidigare gjord avsättning.

Av 30 kap. 15 § IL framgår att om en periodiseringsfond tas över, anses den som tar över fonden själv ha gjort avsättningen och avdraget för denna vid den taxering som avdraget faktiskt hänför sig till.

Det tillskott, som är en förutsättning för överföringen ska, enligt 48 kap. 12 § IL, inte räknas med vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för aktien.

5.2 Skatteverkets bedömning

Under de i frågan givna förutsättningarna samt om de ovan ställda villkoren i 30 kap. 12 § IL är uppfyllda synes inga hinder finnas för överföring av periodiseringsfonderna till aktiebolag i det nu aktuella fallet. Om ombildningen/överföringen sker i två steg, först överföring till enskild näringsverksamhet och därefter överföring till aktiebolag, görs ingen annan bedömning om villkoren i övrigt är uppfyllda. Överföringen från delägare i handelsbolag till enskild näringsverksamhet förutsätter att realtillgångar tillskiftas ägaren. Det innebär vidare att om uttagsbeskattning aktualiseras så är överföringen i två steg inte möjlig.

Angående periodiseringsfond, se vidare Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2004 års taxering, Del 2, 18 kap. på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

6 Expansionsfonder

I 34 kap. IL finns bestämmelser om expansionsfonder. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får, vid beräkningen av resultatet av näringsverksamheten, göra avdrag med belopp som avsätts till expansionsfond. Vid avsättningen utgår skatt med 28 procent, motsvarande skatten för aktiebolag, i expansionsfondsskatt. Expansionsfondsskatten återfås när avsättningen återförs och tas upp till beskattning i näringsverksamheten.

Syftet med regelverket är att enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ska kunna återinvestera vinstmedel i verksamheten med samma skattemässiga villkor som om verksamheten hade bedrivits i ett enmansaktiebolag.

6.1 Överföring av expansionsfond från handelsbolagsdelägare till aktiebolag

Överföring av expansionsfond från en delägare i ett handelsbolag till ett aktiebolag regleras inte i IL. I förarbetena till lagstiftningen om expansionsfonder (prop. 1993/94:50 s.320) nämns att det är möjligt att utan beskattningskonsekvenser genomföra en överföring av expansionsfond från en delägare i ett handelsbolag till ett aktiebolag i två steg. Först upplöses handelsbolaget och därefter överförs tillgångarna till aktiebolaget.

Expansionsfond får, enligt 34 kap. 20 § IL, under vissa förutsättningar övertas utan skattekonsekvenser vid övergång från enskild näringsverksamhet till aktiebolag. Villkoren framgår bl.a. av 34 kap. 22 § IL. Av lagrummet framgår dels att delägaren ska begära att expansionsfonden inte ska återföras, dels får inte överföringen föranleda uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap. IL.

En förutsättning vid överföring av expansionsfond från enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag är att näringsidkaren skjuter till ett belopp motsvarande minst 72 procent av expansionsfonden.

Någon möjlighet till överföring av en expansionsfond direkt från en delägare i ett handelsbolag till ett aktiebolag – motsvarande vad gäller för t.ex. periodiseringsfonder – finns inte. I stället måste handelsbolaget först avvecklas, verksamheten överföras till en enskild näringsverksamhet och därefter föras vidare till aktiebolaget.

6.2 Skatteverkets bedömning

Med de i frågan givna förutsättningarna finns ingen möjlighet att direkt föra över expansionsfonden till aktiebolaget utan skattekonsekvenser. Om ombildningen/överföringen sker i två steg, först överföring till enskild näringsverksamhet och därefter överföring till aktiebolaget är svaret beroende av om villkoren i övrigt är uppfyllda. Det bör observeras att delägarrätter enligt 13 kap. 7 § första stycket IL inte räknas som tillgångar i näringsverksamheten för enskilda näringsidkare. Detta innebär vidare att i de fall uttagsbeskattning aktualiseras i första ledet av transaktionen, överföringen till den enskilda näringsverksamheten, så är en överföring i två steg inte möjlig.

Angående expansionsfond, se vidare Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2004 års taxering, Del 2, 22 kap. på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...