SKVs ställningstaganden

2004-10-01 Sekretess i skaderegleringsverksamheten

Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Datum: 2004-10-01

Dnr/målnr/löpnr: 130 571214-04/111

1 Sammanfattning

Skatteverkets skaderegleringsverksamhet och Skatteverkets övriga verksamheter får anses utgöra självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra.

Enligt huvudregeln gäller en mycket stark presumtion för offentlighet i Skatteverkets skaderegleringsverksamhet.

Om Skatteverkets huvudkontor i sin skaderegleringsverksamhet får en uppgift från en annan självständig verksamhetsgren inom myndigheten – eller från en annan myndighet – och uppgiften är sekretessbelagd där till skydd för enskilds intresse gäller sekretessen också hos huvudkontoret. Detta gäller dock inte om uppgiften tas in i en handling som har upprättats i skaderegleringsverksamheten.

Interna svar inom Skatteverket i skadeståndsärenden ska begränsas till att innehålla endast en beskrivning av vad som har skett i det ärende som ligger till grund för skadeståndsyrkandet. Någon uppfattning i själva skadeståndsfrågan ska inte uttalas i yttrandet.

Sekretess gäller inte för beslut i skaderegleringsärenden.

2 Bakgrund och frågeställning

Den 1 juli 2004 trädde en ny bestämmelse – 7 kap. 45 § sekretesslagen (10980:100), SekrL – i kraft. Bestämmelsen behandlar sekretess i skaderegleringsverksamhet hos myndighet. Fråga har uppkommit om hur bestämmelsen ska tillämpas hos Skatteverket.

3 Gällande rätt m.m.

Av 1 kap. 3 § andra stycket SekrL framgår att vad som sägs om myndighet i särskilda bestämmelser i sekretesslagen om överföring av sekretess mellan myndigheter gäller även i förhållandet mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.

Enligt 7 kap. 45 § första stycket SekrL gäller sekretess i skaderegleringsverksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs.

Av 7 kap. 45 § andra stycket SekrL framgår att, om en myndighet i sin skaderegleringsverksamhet får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är sekretessbelagd där till skydd för enskilds intresse, sekretessen gäller också hos den mottagande myndigheten. Om uppgiften förekommer i en handling som har upprättats med anledning av skaderegleringsverksamheten gäller sekretessen hos den mottagande myndigheten endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs.

Enligt 7 kap. 45 § tredje stycket SekrL gäller inte sekretess för beslut i skaderegleringsärende.

Bestämmelsen i 7 kap. 45 § sekretesslagen behandlas i avsnitt 3 i promemorian Några frågor om sekretess (Ds 2002:29) och i avsnitten 9 och 15.1 i propositionen Några frågor om sekretess, m.m. (2003/04:93).

4 Skatteverkets bedömning

Självständig verksamhetsgren, 1 kap. 3 § andra stycket SekrL

Skatteverkets skaderegleringsverksamhet och Skatteverkets övriga verksamheter är skilda slags verksamheter som styrs av helt separata regelsystem. De får därför anses utgöra självständiga verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening i förhållande till varandra. Konsekvenserna av detta framgår nedan under rubriken ”Sekretess till skydd för enskilds intresse för uppgift som har erhållits från en annan myndighet ...”.

Sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, 7 kap. 45 § första stycket SekrL

Sekretess gäller i Skatteverkets skaderegleringsverksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs. Detta kvalificerade raka skaderekvisit innebär en mycket stark presumtion för offentlighet vilket i sin tur innebär att endast särskilt känsliga uppgifter kan hemlighållas. Som exempel på sådan uppgifter nämns i prop. 2003/04:93 s. 91 ”integritetskänsliga uppgifter i läkarintyg och sådana uppgifter i förteckningar över enskild egendom som avser värdefull egendom som typiskt sett är stöldbegärlig”.

Sekretess till skydd för enskilds intresse för uppgift som har erhållits från en annan myndighet, 7 kap. 45 § andra stycket SekrL

Om Skatteverket i sin skaderegleringsverksamhet får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är sekretessbelagd där till skydd för enskilds intresse gäller sekretessen också hos Skatteverket.

Som framgår ovan under rubriken ”Självständig verksamhetsgren ...” får Skatteverkets skaderegleringsverksamhet anses utgöra en i förhållande till Skatteverkets övriga verksamheter självständig verksamhetsgren. Detta innebär att sekretesslagens regler om överföring av sekretess mellan myndigheter gäller även i förhållandet mellan de nämnda verksamheterna.

Konsekvensen av det nu anförda blir, om huvudkontoret i sin handläggning av ett skadeståndsärende får del – genom ett internt ”remissvar” inom Skatteverket eller genom ett svar på en intern förfrågan inom verket – av sekretessbelagda uppgifter ur exempelvis beskattningsverksamheten, att sekretessen för uppgifterna gäller även i skaderegleringsärendet.

Det sagda får anses gälla endast under förutsättning att de uppgifter som tillställs huvudkontoret kan sägas ingå i sekretesskyddad ”ordinarie” verksamhet, exempelvis beskattningsverksamhet. Om uppgifterna i stället ska anses ingå i skaderegleringsverksamheten talar mycket för att sekretessen för de aktuella uppgifterna inte överförs till huvudkontoret. Bl.a. av detta skäl ska interna svar inom Skatteverket i skadeståndsärenden begränsas till att innehålla endast en beskrivning av vad som har skett i det ärende som ligger till grund för skadeståndsyrkandet. Någon uppfattning i själva skadeståndsfrågan ska således inte uttalas i yttrandet.

Om huvudkontoret tar in en uppgift, som har erhållits genom ett internt ”remissvar” inom Skatteverket, genom ett svar på en intern förfrågan inom verket eller från en annan myndighet, i en handling som huvudkontoret har upprättat i skaderegleringsverksamheten gäller sekretess för uppgiften med endast ett kvalificerat rakt skaderekvisit, se ovan under rubriken ”Sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden ...”. Det har därvid ingen betydelse om starkare sekretess gäller för uppgiften när den förekommer i den ”ordinarie” verksamheten.

Sekretess för beslut, 7 kap. 45 § tredje stycket SekrL

Sekretess gäller inte för beslut i skaderegleringsärenden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...