SKVs ställningstaganden

2004-10-04 Avdragsrätt för ingående skatt på ombyggnadskostnader när säljaren redan frånträtt en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2004-10-04

Dnr/målnr/löpnr: 130-573672-04/111

1 Sammanfattning

Även om den frivilliga skattskyldigheten gått över på köparen har säljaren av en fastighet rätt till avdrag för den ingående skatt som belöper på dennes ombyggnadskostnader till den del skatten är hänförlig till lokalupplåtelse som omfattas av skattskyldighet. En förutsättning är att kostnaderna kan anses utgöra ett led i avvecklingen av den tidigare bedrivna verksamheten.

2 Frågeställning

En fastighetsägare, som är frivilligt skattskyldig, avtalar med en köpare av fastigheten att ägaren ska bekosta vissa ombyggnadsarbeten på byggnaden. Ersättning för dessa ingår i försäljningspriset och arbetena sker i så nära anslutning till överlåtelsen av fastigheten att köparen tillträtt fastigheten när arbetena slutförts och säljaren erhållit fakturorna för ombyggnadsarbetena.

Har säljaren rätt till avdrag för den ingående skatten trots att denne frånträtt fastigheten när entreprenören utställer fakturorna och köparen blivit frivilligt skattskyldig med anledning av övertagandet av fastigheten?

3 Gällande rätt m. m.

Av 9 kap. 5-7 och 12 §§ mervärdesskattelagen (1994:200), ML, framgår följande:

När överlåtaren av en fastighet är frivilligt skattskyldig vid överlåtelsetillfället går skattskyldigheten över på förvärvaren om parterna inte begärt att den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra. Övertagaren blir då frivilligt skattskyldig med automatik i samband med att han tillträder fastigheten. Fastighetsägaren är skattskyldig för verksamheten till dess den nye ägaren tillträder fastigheten. Skattskyldigheten går över på den nye ägaren utan särskild ansökan och beslut. Båda parter ska dock anmäla till Skatteverket att överlåtelse ägt rum. Vid överlåtelsen övergår också rättigheter och skyldigheter för jämkning på den nye ägaren om parterna inte avtalat annat. Säljaren ska överlämna handling som förvärvaren sedan kan ha som underlag för eventuell framtida jämkning. Om säljaren inte överlämnar sådant underlag ska denne fullgöra skyldigheten att jämka på grund av förvärvarens ändrade användning av fastigheten.

Av förarbetena framgår att bestämmelsen om att skattskyldigheten övergår på den nye ägaren har tillkommit för att underlätta förfarandet vid ägarbytet både för den nye fastighetsägaren och för Skatteverket. Eftersom övergången av skattskyldigheten är reglerad till tidpunkten för tillträdet är också reglerat att skattskyldigheten ska upphöra för den tidigare ägaren vid samma tid.

Enligt 9 kap 8 § ML har en fastighetsägare rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt bestämmelserna i 8 kap. ML. Den avdragsrätt som enligt 8 kap. ML tillkommer en skattskyldig kvarstår till dess verksamheten helt har avvecklats. I 10 kap 37 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, finns som en konsekvens härav bestämmelser om att avregistrering ska ske först när redovisningsskyldighet har inträtt för samtliga kvarvarande affärshändelser i verksamheten. På så sätt kan den som varit skattskyldig utnyttja avdragsrätten för ingående skatt på kostnader som har samband med den tidigare bedrivna verksamheten. Det förhållandet att denne frånträtt fastigheten innebär i sig inte att denne övergått till att bedriva en från skatteplikt undantagen verksamhet.

Sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) innehåller inte några bestämmelser som reglerar hur den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning av fastigheter närmare ska utformas. Medlemsstaterna får därför i nationell rätt bestämma om denna beskattning.

Enligt den s.k. neutralitetsprincipen ska mervärdesskattesystemet vara fullständigt neutralt för den skattskyldige genom att avdrag ska medges för all ingående skatt som har avseende på verksamhet som medför skattskyldighet. I t.ex. EG-domen C-408/98, Abbey National, p. 35, talas om att det skulle strida mot nämnda princip att inte medge avdrag för skatt som belöper på kostnader för avslutande av verksamhet. I domen synes med sådana kostnader avses kostnader som uppkommer efter det att verksamheten rent faktiskt bedrivits.

4 Skatteverkets bedömning

Även för den som beviljats frivillig skattskyldighet gäller att rätten till avdrag för ingående skatt kvarstår till dess verksamheten har avvecklats.

Skatteverket anser därför att säljaren har rätt till avdrag för ingående skatt som belöper på ombyggnadskostnaderna till den del dessa är hänförliga till lokalupplåtelse som omfattas av skattskyldighet och syftet med ombyggnaden är att lokalen ska användas i verksamhet som medför skattskyldighet. Detta gäller för fakturor som överlåtaren erhåller efter skattskyldighetens övergång och som kan avse sådana arbeten som utförts före eller efter skattskyldighetens övergång. En förutsättning är att kostnaderna kan anses utgöra ett led i avvecklingen av den tidigare bedrivna verksamheten. Detta får anses vara fallet när överlåtaren kan visa att parterna avtalat att denne ska bekosta det utförda arbetet och ersättningen härför är en del av försäljningspriset för fastigheten.

Säljaren ska överlämna handling till köparen för eventuell framtida jämkning då jämkningsskyldigheten annars åvilar säljaren. I de fall säljaren redan överlämnat en sådan handling ska han komplettera den tidigare överlämnade handlingen med de nya uppgifterna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...