SKVs ställningstaganden

2004-10-06 EU-volontärers ersättning

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2004-10-06

Dnr/målnr/löpnr: 130-578665-04/111

1 Sammanfattning

Den ersättning, i form av fickpengar och fri kost och logi, som en EU-volontär får av en mottagande svensk organisation vid verksamhet i Sverige ska inte tas upp till beskattning.

2 Bakgrund och frågeställning

Inom ramen för EU-programmet Ungdom finns ett volontärprogram European Volontary Service (EVS). Detta program innebär att EU stöder icke-formell utbildning för ungdomar mellan 18 – 25 år genom volontärtjänst i andra länder. Målet är att ge ungdomar icke-formell, interkulturell och lärorik erfarenhet som främjar deras integrering och aktiva deltagande i samhället, ökar deras anställbarhet och ger dem möjligheter att visa solidaritet med andra.

Kommuner, organisationer, föreningar, församlingar och andra sammanslutningar av ideell karaktär kan ta emot volontärer från andra EU-länder. Volontären får av den mottagande organisationen fickpengar, kost och logi. Den mottagande organisationen får ersättning för detta av EU. I Sverige handläggs dessa frågor av den statliga Ungdomsstyrelsen. Fråga har uppkommit om den ersättning och de förmåner volontären får ska tas upp till beskattning eller inte.

3 Gällande rätt

Enligt 11 kap. 1 § Inkomstskattelagen (1999:1229),IL, ska löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i det kapitlet eller i 8 kap. IL. Enligt 8 kap. 5 § IL är stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning skattefria.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverkets bedömning har den ersättning och de förmåner som volontären får karaktär av stipendier avsedda för volontärens utbildning och är därför skattefria för volontären.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%