SKVs ställningstaganden

2004-10-08 Avdrag för förlust vid försäljning av time-share

Område: Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2004-10-08

Dnr/målnr/löpnr: 130-591771-04/111

1 Sammanfattning

En sk. time-share är en personlig tillgång enligt 52 kap 2 § inkomstskattelagen (IL). Avdrag för förlust vid försäljning av en sådan rättighet medges inte.

2 Bakgrund och frågeställning

Time-share, är en typ av nyttjanderätt som innebär en rätt att utnyttja en lägenhet under viss tid av året. Denna rätt, ett semestercertifikat eller liknande, köper innehavaren för en längre tid (20 – 25 år). Denna typ av rättighet avser inte en aktie eller andel i ett bostadsföretag.

Fråga har uppkommit om denna nyttjanderätt är en personlig tillgång och om det därför inte kan medges något avdrag för den förlust som uppkommit vid försäljningen av denna.

3 Gällande rätt m.m.

Nyttjanderätter av den typ som time-share räknas till är definitionsmässigt – en annan tillgång – enligt 52 kap IL. Dessa tillgångar delas upp mellan sådana som innehafts för personligt bruk (personliga tillgångar) och andra tillgångar än personliga tillgångar.

Förluster vid avyttring av personliga tillgångar får inte dras av (52 kap 5 § st.2 IL). Förluster på andra tillgångar än de som är personliga tillgångar får dras av med 70 % (52 kap 5 § st. 1 IL).

I prop. 1999/2000:2 s. 606 anges att begreppet personligt lösöre som användes i lag om statlig inkomstskatt byts ut till personliga tillgångar. Begreppet innefattar all lös egendom som inte behandlas i andra kapitel i inkomstskattelagen.

4 Skatteverkets bedömning

En time-share är en rättighet som innehavaren anskaffar för sitt eller sin familjs semesterboende. Denna typ av rättighet är inte en kapitalplacering. I och med inkomstskattelagens införande, då begreppet personlig tillgång tillkom, anser skatteverket att en time-sharerättighet ska bedömas som en personlig tillgång.

Detta innebär att förlust vid försäljning av en time-sharerättighet inte får dras av.

Det innebär vidare att vid en försäljning med vinst kan som omkostnadsbelopp räknas 25 % avyttringspriset. Likaså ingår denna avyttring bland personliga tillgångar som endast ska tas upp till beskattning om vinsterna sammanlagt under ett år överstiger 50 000 kr.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%