SKVs ställningstaganden

2004-10-12 Likvidation – utbetalning till begränsat skattskyldig

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2004-10-12

Dnr/målnr/löpnr: 130 598782-04/111

1 Sammanfattning

Utbetalning från bolag till begränsat skattskyldig fysisk person i samband med likvidation ska beskattas som utdelning enligt 2 § andra stycket kupongskattelagen (1970:624), KupL. Vid beskattningen måste i förekommande fall EG-fördragets bestämmelser beaktas.

2 Bakgrund och frågeställning/Gällande rätt m.m.

Det har uppmärksammats att såväl 3 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, som 2 § andra stycket KupL enligt sin ordalydelse är tillämpliga i fråga om utbetalning till begränsat skattskyldig fysisk person i samband med likvidation när bolaget beslutat träda i likvidation inom en tioårsperiod efter den skattskyldiges utflyttning. Fråga har uppkommit om vilken av bestämmelserna som ska tillämpas.

3 Skatteverkets bedömning

I den aktuella situationen har enligt Skatteverkets uppfattning KupL företräde som speciallagstiftning (lex specialis). Det är därför KupL och inte IL som ska tillämpas i den aktuella situationen.

Det faktum att obegränsat skattskyldiga kapitalvinstbeskattas enligt IL med avdrag för omkostnadsbelopp och möjlighet till avdrag för sparat lättnadsutrymme samt att EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för kapital förbjuder restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater påverkar enligt Skatteverkets bedömning beskattningen enligt KupL.

Vid beskattningen enligt KupL ska därför avdrag för anskaffningsutgiften medges redan vid utbetalningstillfället för personer bosatta inom EU/EES-området.

Bestämmelsen i 27 § andra stycket KupL som medger beaktande av anskaffningskostnad för aktierna först om bolaget upplösts genom likvidation inom två år efter det att utbetalningen gjordes kan inte upprätthållas. Eventuellt sparat lättnadsutrymme enligt 43 kap. 8 § IL måste också beaktas, dvs. viss del av likvidationsutbetalningen kan vara undantagen från kupongskatt.

Utbetalning i samband med likvidation faller in under artikel om utdelning i skatteavtal. Sverige som källstat äger enligt de avtal som ingåtts med andra länder endast rätt att ta ut skatt med ett belopp som inte får överstiga en viss angiven procentsats (oftast 15 %) av utdelningens bruttobelopp.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%