SKVs ställningstaganden

2004-10-15 Avdrag för kapitalförlust på vissa fordringar

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2004-10-15

Dnr/målnr/löpnr: 130 597688-04/111

1 Sammanfattning

Någon avdragsgill kapitalförlust föreligger inte när en fordran på ett företag i en intressegemenskap först avyttras med förlust inom intressegemenskapen och därefter avyttras till någon utanför gemenskapen.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett aktiebolag, A, äger ett helägt dotterbolag, B. B har gjort en investering som finansierats genom lån från A. Investeringen har misslyckats och A:s fordran har blivit nödlidande. A avyttrar sin fordran med kapitalförlust till C. A och C ingår i en intressegemenskap. C avyttrar därefter samma fordran till någon utanför intressegemenskapen. Kan avdrag medges för kapitalförlusten?

3 Gällande rätt

I 25 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anges följande. Om det uppkommer en kapitalförlust när en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag avyttrar en tillgång till en annan juridisk person eller ett annat svenskt handelsbolag ska bestämmelserna i 8-11 §§ tillämpas om företagen ingår i en intressegemenskap.

Av bestämmelserna i 25 kap. 8-9 §§ IL framgår bl.a. att en kapitalförlust inte får dras av om den avyttrade tillgången är en näringsbetingad andel eller om den avyttrade tillgången är en andel i ett företag och detta genom fusion eller fission helt eller delvis går upp i ett annat företag.

I 25 kap. 10 § IL finns en bestämmelse om uppskjuten avdragsrätt. I bestämmelsen anges att i andra fall än som avses i 8 eller 9 § får kapitalförlusten dras av som kostnad först när det inträffar en omständighet som medför att tillgången inte längre existerar eller inte längre innehas av en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag som ingår i intressegemenskapen.

I 25a kap. 19 § IL finns bestämmelser om kapitalförluster på vissa fordringar m.m. Av 25a kap. 19 § 1. IL framgår att en kapitalförlust i ett svenskt aktiebolag, och i andra företag som närmare anges i 25a kap. 3 § IL, inte får dras av om den avser en fordran på ett annat företag som uppkommer när företagen är i intressegemenskap. Enligt andra stycket samma lagrum tillämpas bestämmelsen på motsvarande sätt bl.a. om företaget beskattas för verksamhet i ett svenskt handelsbolag.

4 Skatteverkets bedömning

Bestämmelsen om uppskjuten avdragsrätt i 25 kap. 10 § IL anger tidpunkten för när rätten till avdrag på kapitalförluster föreligger. Rätten till avdrag förutsätter att tillgången inte längre existerar eller inte längre innehas av ett företag som ingår i intressegemenskapen. Utgångspunkten för bestämmelsen är således att det föreligger en rätt till avdrag för kapitalförlusten på tillgången.

Bestämmelsen i 25a kap. 19 § IL syftar till att motverka att avdragsförbudet för kapitalförluster på näringsbetingade andelar ska kunna kringgås genom att man använder andra typer av tillgångar. Bestämmelsen är i första hand inriktad på möjligheten att finansiera dotterbolag med lån i stället för med eget kapital och därmed rätten till avdrag för förlust på fordringen på dotterbolaget om bolaget skulle komma på obestånd. Eftersom möjligheten till skattearbitrage ska förhindras är en förlust på fordringen inte avdragsgill (prop. 2002/03:96 s. 136).

Bestämmelsen om uppskjuten avdragsrätt anger tidpunkten för när rätten till avdrag för kapitalförluster föreligger. Enligt bestämmelsen i 25a kap. 19 § 1. IL kan avdrag inte medges för kapitalförluster på fordringar på företag som är i en intressegemenskap. För sådana kapitalförluster föreligger därmed ett avdragsförbud. Det förhållandet att en sådan fordran avyttras internt med förlust och därefter externt innebär således inte att avdrag för kapitalförlusten kan medges.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%