SKVs ställningstaganden

2004-10-18 Tillfälligt arbete vid långvariga byggprojekt

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2004-10-18

Dnr/målnr/löpnr: 130 538987-04/113

1 Sammanfattning

Arbete inom ett väl avgränsat byggprojekt – vilket Hallandsåsprojektet är ett bra exempel på – är typiskt sett tidsbegränsat till sin natur och är därför att se som ett tillfälligt arbete så länge det pågår.

2 Bakgrund och frågeställning

Den lagreglerade tvåårsgränsen för tillfälligt arbete slopades fr.o.m. 1999 års taxering. Orsaken var de större projekt inriktade på infrastrukturen där uppdragen var särskilt omfattande och hade lång genomförandetid, exempelvis Öresundsbron. I praktiken har slopandet av tvåårsgränsen betydelse främst i fråga om arbete som är tidsbegränsat till sin natur (prop. 1998/99:83).

Fråga har nu uppkommit hur länge ett sådant tidsbegränsat arbete kan anses som tillfälligt arbete. Kan t.ex. det återupptagna arbetet med Hallandsåsprojektet ses som tillfälligt arbete under de ytterligare 7-8 år som projektet beräknas pågå.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 12 kap. 18 § punkt 2. inkomstskattelagen kan ökade levnadskostnader på grund av att den skattskyldige har sitt arbete på en annan ort än den där han har sin bostad dras av även om arbetet inte är kortvarigt – dvs. pågår under längre tid än två år – men ändå är tidsbegränsat till sin natur.

I SOU 1999:94 s. 170 f sägs att vad som avses med begreppet tidsbegränsat till sin natur är ”arbetets innehåll, dvs. typiska objekts- och projektarbeten. Arbetet pågår tills det är slutfört oberoende av hur lång tid detta tar”.

4 Skatteverkets bedömning

Tunnelbygget genom Hallandsåsen är ett sådant avgränsat byggprojekt, som typiskt sett är tidsbegränsat till sin natur – när bygget är klart är arbetet avslutat. Arbete inom sådana väl avgränsade byggprojekt bör ses som tillfälligt arbete även om projektet pågår en längre tid. Detta innebär att en arbetsgivare normalt kan fortsätta att betala ut traktamente, med de begränsningar som schablonreglerna omfattar, under hela byggtiden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...