SKVs ställningstaganden

2004-10-18 Alkolås som extrautrustning vid bilförmån

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2004-10-18

Dnr/målnr/löpnr: 130 539001-04/113

1 Sammanfattning

Alkolås är sådan extrautrustning som ska beaktas vid beräkning av bilförmånsvärde om det inte redan ingår i nybilspriset.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om alkolås är sådan extrautrustning som kan tillhandahållas av arbetsgivaren utan att bilförmånsvärdet höjs, antingen därför att utrustningen ska anses betingad av sjukdom eller därför att det ligger i arbetsgivarens intresse att utrusta bilen med ett alkolås.

I prop. 2003/04:160 aviserar regeringen att möjligheterna bör utredas att i en framtid införa krav på alkolås i alla nya bilar i Sverige.

3 Gällande rätt m.m.

Vid beräkning av förmånsvärde ska enligt 61 kap. 8 § inkomstskattelagen läggas anskaffningskostnaden för all extrautrustning, dvs. anskaffningskostnaden för utrustning som inte ingår i det nybilspris som fastställts av Skatteverket.

Enligt prop. 1986/87:46 s. 17 ska anordning som betingas av sjukdom eller handikapp hos förmånstagaren inte påverka förmånsvärdet. Även viss utrustning som är anskaffad endast för tjänstebruk, såsom elektronisk körjournal, kan ligga utanför förmånsvärdet.

I allmänna råd (RSV 2003:29) anges exempel på extrautrustning som ska beaktas vid förmånsvärderingen om inte utrustningen redan ingår i nybilspriset för bilmodellen (Se RSV M 2003:17 med information om värdering av fri och delvis fri bil avsnitt 3.2).

4 Skatteverkets bedömning

Bilförmånsreglerna syftar till att förmånsvärdet för en bil ska motsvara vad det skulle kosta att privat ha en likadan bil utrustad på motsvarande sätt, såvida inte utrustningen är av det slaget som bör undantas. Denna grundprincip gäller även om extrautrustningen är obligatorisk.

Ett alkolås kan vara till nytta för alla bilförare, och inte bara för den som har alkoholproblem. Vidare kan utrustningen vara av intresse både i tjänsten och privat. Det finns därför inte skäl att undanta anskaffningskostnaden för alkolåset vid beräkning av bilförmånsvärde.

På bilmodeller som säljs med alkolås kommer anskaffningskostnaden för detta att ingå i nybilspriset för bilmodellen. I de fall alkolås utgör tillval till förmånsbilen, bör anskaffningskostnaden läggas till nybilspriset.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%