SKVs ställningstaganden

2004-10-18 Arbetsresor med större bil p.g.a. skrymmande last

Område: Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2004-10-18

Dnr/målnr/löpnr: 130 539010-04/113

1 Sammanfattning

För att avdrag ska medges med faktiska utgifter, och oavsett avstånd och tidsvinst för resor mellan bostaden och arbetsplatsen när resorna sker med större bil på grund av skrymmande last krävs

  1. dels att bilen är större än sådana bilmodeller som numera används som privatbilar,
  2. dels att den skattskyldige visar att han genom sitt arbete är tvingad att använda denna större bil på grund av skrymmande last som han regelmässigt transporterar i bilen.

2 Bakgrund och frågeställning

Avdrag kan i vissa fall medges med faktiska utgifter – oavsett avstånd och tidsvinst – för resor mellan bostaden och arbetsplatsen när resorna sker med större bil på grund av skrymmande last. En deklarant har yrkat sådant avdrag för resor med en Saab 900. I bilen medförs diverse verktyg och reservdelar.

3 Gällande rätt

Av 12 kap. 30 § sista meningen inkomstskattelagen följer att avdrag för arbetsresor kan medges med faktiska utgifter och oavsett avstånd och tidsvinst för den som tvingas använda större bil på grund av skrymmande last.

Bestämmelsen infördes redan 1969 samtidigt som reglerna om att avdrag för arbetsresor skulle beräknas efter en schablon. Som utgångspunkt för schablonen lades de genomsnittliga kostnaderna för en mindre bil – en Volkswagen (VW-bubblan). Grunden för detta var att det inte behövdes en större bil för att ta sig till arbetsplatsen. Den som hade en större bil skulle alltså stå för merkostnaderna för detta själv (prop. 1969:29 s. 31-32).

Vidare sägs i propositionen: ”I fråga om handelsresande och andra kategorier som på grund av skrymmande last är tvungna att använda större bil synes emellertid en schablonberäkning mindre lämplig. Samma resonemang gäller också den som till följd av sjukdom eller handikapp är tvungen att använda större eller till följd av invalidutrustning dyrare bil. Det får ankomma på Rättsnämnden att för de fall som jag här berört föreskriva andra och förmånligare grunder för avdragets beräkning.”

Numera beräknas alla reseavdrag – såväl vid tjänsteresor som vid arbetsresor – enligt lagreglerade schabloner, oavsett vilken bil som används.

När det gäller handikappade och sjuka följer av allmänna råd (RSV 2003:30) att avdrag medges efter vad som är mest fördelaktigt för dem – att göra avdrag med bilförmånsschablonen eller med den del av de faktiska, totala kostnaderna under året, som avser körningar mellan bostaden och arbetsplatsen (se RSV M 2003:18 avsnitt 8).

4 Skatteverkets bedömning

Bestämmelsen om arbetsresor med större bil är föråldrad. Numera, när alla reseavdrag beräknas schablonmässigt, finns inte anledning att vid tillämpning av bestämmelsen anse en Saab 900 som en större bil. De större Volvo- och Saab-modellerna är vanliga som privatbilar. Detsamma gäller många van-modeller och s.k. stadsjeepar. Det bör således vara fråga om en påtagligt större bil än dessa nu vanliga bilar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%