SKVs ställningstaganden

2004-10-18 Halvdagstraktemente efter tre månader?

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2004-10-18

Dnr/målnr/löpnr: 130 567767-04/113

OBS! Frågan prövad genom Regeringsrättens dom 2006-06-16, mål nr 4976-05.

1 Sammanfattning

När en tjänsteresa varit förlagd till samma ort under mer än tre månader kan avdrag för ökade levnadskostnader endast medges för hela dagar.

Om den anställde efter en tjänsteresa, eller i samband med en hemresa, kommer hem kl. 19.00 eller tidigare hemresedagen kan något 'skattefritt' traktamente inte lämnas för den dagen.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om 'skattefritt' traktamente kan betalas ut för halv dag när tjänsteresa pågått i mer än tre månader. Det kan synas oväsentligt om avdrag medges för en halv dag när en tjänsteresa pågått under längre tid. För den som reser hem över helgen i samband med långvariga tjänsteresor har dock frågan betydelse, eftersom framför allt hemresedagarna ofta kan komma att räknas som halva dagar. Som exempel kan nämnas att den anställde kommer hem på fredagarna före kl 19.00.

Om svaret är nekande – är då heldagstraktamente en möjlighet även om den anställde kommit hem före kl 19.00, eller kan han inte få något 'skattefritt' traktamente alls för den dagen?

3 Gällande rätt m.m.

I 12 kap. 6-17 §§ IL finns bestämmelser om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. I 10 § sägs att avdrag ska beräknas för hel och halv dag. Vidare anges att som hel dag behandlas avresedagen om resan påbörjas före kl. 12.00 och hemresedagen om resan avslutas efter kl. 19.00. Som halv dag behandlas avresedagen om resan påbörjas kl. 12.00 eller senare och hemkomstdagen om resan avslutas kl. 19.00 eller tidigare.

När tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten varit förlagd till samma ort under mer än tre månader ska enligt 12 kap. 6 § IL rätten till avdrag för ökade levnadskostnader bedömas enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete i 18-22 §§.

Av 21 § framgår att avdrag för tjänsteresa efter de tre första månaderna ska beräknas till belopp som motsvarar ersättning som den anställde får från arbetsgivaren, dock högst 70 procent av maximibeloppet per hel dag för tiden fram till två års bortovaro. Inget sägs om halvdagstraktamenten.

Observera att tremånadersperioden förlängs i vissa fall, t.ex. vid sjukdom och semester, jfr RSV M 2003:15 avsnitt 3.4.

4 Skatteverkets bedömning

De definitioner på hel och halv dag som finns i 12 kap. 10 § är tillämpliga även vid tjänsteresor som pågår längre tid än tre månader. 'Skattefritt' traktamente kan därför inte medges för hel dag, dvs. med maximibeloppet, när bortovaron inte anses som hel dag enligt nämnda lagrum.

Lagtexten i 21 § ger inte heller stöd för att medge 'skattefria' traktamenten för halv dag efter tre månader. Detta betyder att det för avdragsrätt för ökade levnadskostnader efter tre månader alltid krävs att bortovaron under hemresedagar sträcker sig längre än till kl. 19.00 en hemresedag. På motsvarande sätt kan något 'skattefritt' traktamente inte betalas ut under en halv dag i samband med återresa till förrättningsorten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%