SKVs ställningstaganden

2004-10-21 Framskjuten beskattning och schablonmetoden i inkomstslaget kapital

Område: Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2004-10-21

Dnr/målnr/löpnr: 130 615327-04/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att vid tillämpning av reglerna om framskjuten beskattning vid ett aktiebyte får det överförda omkostnadsbeloppet inte beräknas enligt den s.k. schablonregeln (20% av ”försäljningspriset”). Istället ska de mottagna aktierna anses vara förvärvade för en ersättning som motsvarar det faktiska omkostnadsbelopp som gällde för de avyttrade aktierna.

När de mottagna aktierna senare säljs får omkostnadsbeloppet däremot beräknas enligt schablonregeln vid kapitalvinstberäkningen, om de mottagna aktierna då är marknadsnoterade.

2 Bakgrund och frågeställning

En fysisk person äger aktier i ett marknadsnoterat bolag som ska bytas mot aktier i ett onoterat bolag. Reglerna om framskjuten beskattning är tillämpliga på bytet.

Fråga: Kan de mottagna andelarna anses vara förvärvade för ett omkostnadsbelopp beräknat enligt schablonregeln i 48 kap 15 § IL? Det schablonmässiga omkostnadsbeloppet skulle då beräknas till 20% av ersättningen vi bytet (marknadsvärdet på de mottagna aktierna).

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om framskjuten beskattning finns i 48a kap. inkomsskattelagen (IL). Enligt kapitlets 10 § ska mottagna aktier anses vara förvärvade för en ersättning som motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för den avyttrade aktien.

Enligt 44 kap. 3 § är byte en avyttring, och enligt 48 kap. 15 § får omkostnadsbeloppet bestämmas till 20% av ersättningen vid avyttringen av marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för bl.a. optioner och terminer).

Regeln i 48a kap. 10 § bygger på den gamla strukturregeln (27 § 4 mom. SIL.) som varit aktuell i flera utredningar men som infördes först 1991 i och med skattereformen. Syftet med regeln är att man ska bortse från aktiebytet och att beskattningen ska ske precis som om man hade ägt de ursprungliga aktierna under hela innehavstiden. Regeln innebär en skattemässig kontinuitet eftersom bytet och den efterföljande avyttringen av de mottagna aktierna ska ses som en enda skattepliktig händelse (prop. 2001/02:46 s 78 och prop. 2002/2003:15 s 41).

Enligt en beskrivning av strukturregeln i SOU 1986:37 s 145 skulle varken anskaffningstidpunkten (när den var relevant för beskattningen) eller anskaffningskostnaden förändras till följd av aktiebytet. Beskattning skulle ske först när de mottagna aktierna såldes och vinsten skulle då beräknas som om det var de ursprungliga aktierna som såldes.

Tilläggas kan att redan 1976 infördes en schablonregel som alternativ till att beräkna det genomsnittliga omkostnadsbeloppet vid försäljning av aktier. Schablonregeln har funnits sedan dess men med varierande procentsatser.

4 Skatteverkets bedömning

Av flera förarbetsuttalanden, SOU 1986:37 s 145, SOU 1989:33 s 112, prop. 1989/90:110 s 454, prop. 2001/02:46 s 46 och i prop. 2002/03:15 s 41 framgår att anskaffningskostnaden/omkostnadsbeloppet inte ska förändras vid aktiebytet och att detta innebär en kontinuitet vid beskattningen. I flera utredningar ges exempel på att de mottagna aktierna ska anses vara förvärvade för en ersättning som motsvarar det faktiska omkostnadsbelopp som gällde för de avyttrade aktierna beräknade enligt genomsnittsmetoden. Ingenstans nämns att omkostnadsbeloppet kan beräknas med hjälp av schablonregeln.

Med hänsyn till syftet med reglerna om framskjuten beskattning anser skatteverket att det överförda omkostnadsbeloppet enligt 48a kap. 10 § inte får beräknas enligt den s.k. schablonregeln i 48 kap 15 § IL.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%