SKVs ställningstaganden

2004-10-25 Sekretess för namnteckning i deklaration

Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Datum: 2004-10-25

Dnr/målnr/löpnr: 130 610360-04/111

1 Sammanfattning

En skattskyldigs namnteckning i en deklaration är hemlig.

2 Bakgrund och frågeställning

I en dom den 6 februari 1995 (mål nr 440-1995) fann Kammarrätten i Göteborg att en persons namnteckning i en deklaration hör till begreppet personliga förhållanden och att sekretess därför gäller för namnteckningen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100), SekrL. Sökanden överklagade domen till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd (mål nr 977-1995). Kammarrätten i Stockholm kom i en dom den 13 maj 2003 (mål nr 2372-03) till samma slutsats som Kammarrätten i Göteborg.

I en dom den 7 oktober 2004 (mål nr 2365-04) kom Kammarrätten i Jönköping till motsatt slutsats, nämligen att en namnunderskrift i en deklaration inte är hemlig. Som grund för sin uppfattning anförde kammarrätten bl.a. följande:

” Såsom Skatteverket anfört gäller sekretess i myndighets verksamhet som avser bestämmande av skatt. Uppgifter i en deklaration som är avgörande för bestämmande av skatt skall således inte röjas. Sekretessen i 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) avser att skydda enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Röjandet av en underskrift på en deklaration innebär enligt kammarrättens mening inte ett intrång i enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden på sätt som bestämmelsen avser att skydda.”

I Offentligt eller hemligt, SKV 148 utgåva 3, sägs på s. 78 (pdf, 770 kB) bl.a. följande:

” En skattskyldigs underskrift på deklarationen utgör ett personligt förhållande i verksamhet som avser bestämmande av skatt. Underskriften är därför hemlig (se Kammarrättens i Göteborg dom den 6 februari 1995, mål nr 440-1995).”

Fråga har nu uppkommit om sekretess fortfarande ska anses gälla för en namnteckning i en deklaration.

3 Gällande rätt m.m.

I 9 kap. 1 § första stycket SekrL föreskrivs att sekretess gäller i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Av bestämmelsens tredje stycke framgår att sekretessen i princip inte gäller beslut, varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs.

4 Skatteverkets bedömning

Handläggning av en deklaration ingår i sådan verksamhet som är sekretesskyddad enligt 9 kap. 1 § första stycket SekrL. Sekretessen är enligt bestämmelsen absolut, vilket innebär att någon skadebedömning inte ska göras. Alla uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som förekommer i sådan verksamhet är således alltid hemliga – bortsett från den situationen att fråga är om beslut. Skatteverket delar därför inte Kammarrättens i Jönköping uppfattning att en skadebedömning ska göras och att endast sådana uppgifter som är avgörande för bestämmande av skatt är hemliga.

Med anledning av det anförda föranleder kammarrättens dom inte Skatteverket att frångå den tidigare intagna ståndpunkten att namnteckningen i en deklaration är hemlig.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%