SKVs ställningstaganden

2004-10-25 Avdrag för logiutgifter under hemresor

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2004-10-25

Dnr/målnr/löpnr: 130 599103-04/111

1 Sammanfattning

En anställd som under pågående tjänsteresa reser hem under veckoslutet, har rätt till avdrag för utgifter för logi som är föranledda av tjänsteresan även om han inte befinner sig på förrättningsorten under veckoslutet.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om en anställd i samband med en tjänsteresa kan få avdrag för utgifter för logi som är föranledda av tjänsteresan även för tid som han inte befinner sig på förrättningsorten, t.ex. under hemresor över helgen. I vilka situationer kan avdrag i så fall medges? Kan avdrag medges med faktiska utgifter såväl som enligt schablon? – Om den anställde har avdragsrätt kan arbetsgivaren betala ut 'skattefritt' traktamente med motsvarande belopp.

3 Gällande rätt m.m.

Av 12 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att ökade levnadskostnader som den skattskyldige har på grund av att han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, är avdragsgilla i den utsträckning som följer av 7-17 §§. Avdrag ska bara göras vid resor som är förenade med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter.

Enligt 13 § får utgift för logi dras av. Kan den skattskyldige inte visa vilken utgift han har haft, får ett halvt maximibelopp per natt dras av vid tjänsteresa i Sverige, den s.k. nattschablonen, vilken för år 2004 är 100 kr.

En arbetsgivare kan enligt 8 kap. 19 § skattebetalningslagen (1997:483) betala ut 'skattefri' kostnadsersättning (traktamente) som motsvarar den anställdes avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa.

4 Skatteverkets bedömning

Reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa utgår från att en anställd inte ska stå för kostnader som är föranledda av en resa i tjänsten.

Någon ökning i utgifterna för måltider och småutgifter i anledning av tjänsteresan kan inte föreligga under tid då den anställde vistas i hemmet. Något 'skattefritt' dagtraktamente kan därför inte betalas ut under hemresan.

En skattskyldig som rest hem över helgen kan däremot ha utgifter för logi som är föranledda av tjänsteresan även för tid han inte befinner sig på förrättningsorten. Detta gäller t.ex. om den skattskyldige hyrt en bostad på månadsbasis, eller om han ställt upp en husvagn på förrättningsorten, som han har drifts- och kapitalkostnader samt eventuellt en uppställningsavgift för.

Kan den skattskyldige visa vilken logiutgift han har haft under tjänsteresan har han rätt till avdrag med den faktiska utgiften. Kan han inte visa hur stor utgiften är, men gör han sannolikt att han har haft utgifter för logi, kan avdrag medges med nattschablonen. Det bör för avdragsrätt dock krävas att den anställde i en reseräkning intygar att han haft utgifter för logi, t.ex. i form av en uppställd husvagn, trots att han rest hem under helgen. Arbetsgivaren kan i dessa fall betala ut 'skattefritt' traktamente som motsvarar den anställdes avdragsrätt.

Om en bostad hyrs dag för dag, vilket mestadels är fallet med hotell- eller pensionatboende, kan avdrag för logiutgifter under helgen inte medges.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...