SKVs ställningstaganden

2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse

Område: Arbetsgivarområdet

Datum: 2004-11-08

Dnr/målnr/löpnr: 130 624867-04/111

1 Sammanfattning

Särskild löneskatt ska inte betalas på avsättningar till en vinstandelsstiftelse om arbetsgivaren i samband med avsättningen till stiftelsen inte uppfyller de villkor som krävs för avgiftsfrihet. I dessa fall är stiftelsen i stället skyldig att betala arbetsgivaravgifter när ersättningar betalas ut från stiftelsen.

2 Bakgrund och frågeställning

En arbetsgivare har gjort avsättning till en vinstandelsstiftelse och betalat särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) på avsättningen. Det konstateras senare att de bidrag arbetsgivaren lämnat till stiftelsen inte varit avsedda att på likartade villkor tillkomma en betydande del av de anställda. Eftersom ett av villkoren för avgiftsfrihet därmed inte är uppfyllt innebär det att när stiftelsen i sin tur betalar ut vinstmedel till personer som är eller har varit anställda hos arbetsgivaren ska stiftelsen betala arbetsgivaravgifter och/eller SLF (beroende på mottagarens ålder) på utbetalningarna. Fråga har uppkommit om arbetsgivaren i sådant fall är skyldig att betala SLF på avsättningar till vinstandelsstiftelsen trots att stiftelsen är skyldig att betala avgifter på de medel som den i sin tur betalar ut till dem som är eller var anställda hos arbetsgivaren.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 § 1 st. p. 6 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLFL) ska en arbetsgivare betala SLF på bidrag som han lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 3 kap. 2 § 2 st. lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål.

Bestämmelsen i AFL anger att vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst ska man bortse från ersättning från en vinstandelsstiftelse eller från en annan juridisk person med motsvarande ändamål. Detta gäller dock endast om de bidrag arbetsgivaren lämnat till stiftelsen varit avsedda att vara bundna under minst tre kalenderår och att på likartade villkor tillkomma en betydande del av de anställda. Enligt ett förarbetsuttalande krävs att minst ca en tredjedel av personalen ska vara omfattad av vinstandelssystemet och att ersättningen lämnas till dessa anställda efter enhetliga principer (prop. 1992/93:29 s. 13). Av bestämmelsen i AFL framgår vidare att reglerna inte gäller för ersättningar till företagsledare eller delägare i fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

I 2 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980, SAL) sägs att arbetsgivaravgifter inte ska betalas på sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse som enligt 3 kap. 2 § 2 st. AFL inte ska beaktas vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.

Motsvarande regler vid beräkning av pensionsgrundande inkomst finns i 2 kap. 14 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

4 Skatteverkets bedömning

En huvudprincip är att alla skattepliktiga förvärvsinkomster ska vara underlag antingen för socialavgifter eller för särskild löneskatt. Regeringen har i prop. 1996/97:21 på s. 26 uttalat att SLF ska betalas på bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som enligt bestämmelserna i SAL är avgiftsbefriad. Skatteverket anser att den hänvisning som finns i SLFL till AFL ska tolkas så att hänvisningen avser sådan vinstandelsstiftelse som uppfyller de krav som är uppställda i 3 kap. 2 § 2 st. AFL. Det innebär att om vinstandelsstiftelsen är skyldig att betala arbetsgivaravgifter på utbetalda medel ska som en konsekvens av detta arbetsgivaren inte betala SLF på de bidrag han lämnar till stiftelsen. Har en arbetsgivare betalat SLF på felaktiga grunder ska detta på begäran av arbetsgivaren kunna omprövas av Skatteverket.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...