SKVs ställningstaganden

2004-11-09 Inkomst av fiske

Område: Inkomstskatt – Näring, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2004-11-09

Dnr/målnr/löpnr: 130 640101-04/111

1 Sammanfattning

En fysisk person som äger andel i ett aktiebolag som bedriver fiske beskattas i inkomstslaget tjänst för den ersättning han får från aktiebolaget, såvida det inte är fråga om inkomst av kapital, t ex utdelning.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om inkomst av fiske ska beskattas i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet i det fall en fysisk person som äger andel i ett aktiebolag, som bedriver fisket, får ersättning från aktiebolaget. Både inkomster och utgifter avseende fiskeriinkomsten har tagits in i bolagets räkenskaper och där behandlats som bolagets inkomster och utgifter.

Frågan ska ses mot bakgrund av den praxis som gäller för fiskare som ingår i ett fiskelag. Enligt denna praxis anses en fiskare som får sin ersättning genom manslott, dvs. del i fångsten utan inkomstgaranti, driva näringsverksamhet.

3 Gällande rätt

Enligt 10 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, räknas till inkomstslaget tjänst inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Med tjänst avses anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur.

Med näringsverksamhet avses, enligt 13 kap. 1 § IL, förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Kravet på självständighet avgränsar mot inkomstslaget tjänst.

4 Skatteverkets bedömning

Utgångspunkten i den ställda frågan är att inkomster och utgifter avseende fisket har tagits in i bolagets räkenskaper och där behandlats som bolagets inkomster respektive utgifter. Därmed är det aktiebolaget som bedriver fisket. En aktiebolagsägare som tar ut skattepliktig ersättning ur sitt aktiebolag, som dessutom grundar sig på hans arbete i bolagets verksamhet, ska beskattas för denna ersättning i inkomstslaget tjänst, såvida det inte är fråga om inkomst av kapital, t ex utdelning. En person som är verksam i sitt eget aktiebolag uppfyller inte kravet på självständighet varför inkomster därifrån inte beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Eventuell avsaknad av säkra inkomster eller vilken beteckning, manslott eller lön e dyl., som åsätts denna ersättning spelar härvidlag ingen roll.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...