SKVs ställningstaganden

2004-11-12 Mervärdesskattebeloppet i faktura

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2004-11-12

Dnr/målnr/löpnr: 130 641266-04/111

1 Sammanfattning

Det mervärdesskattebelopp som ska betalas ska framgå av fakturan. Detta belopp behöver inte vara specificerat per skattesats utan det är tillräckligt om det totala mervärdesskattebeloppet anges. Enligt Skatteverkets uppfattning finns det dock inget som hindrar att det mervärdesskattebelopp som ska betalas istället har angivits per skattesats i fakturan.

Motsvarande gäller också för skattens belopp i kreditnota respektive vid fakturering i utländsk valuta när mervärdesskattens belopp även ska anges i svenska kronor, eller i euro om denna redovisningsvaluta används. Detta innebär ett ändrat synsätt jämfört med vad som angivits i Skatteverkets skrivelse dnr 130 255556-04/113, fråga 2 respektive dnr 130 151294-04/113, fråga 6.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, som avser innehållet i faktura medför att mervärdesskattebeloppet måste specificeras per skattesats i fakturan eller om det är tillräckligt att den totala mervärdesskatten att betala framgår av fakturan.

3 Gällande rätt m.m.

Av 11 kap. 8 § ML framgår vilka uppgifter som fakturor ska innehålla. Punkterna 8-10 i bestämmelsen har följande lydelse:

”8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9. tillämpad mervärdesskattesats,

10. det mervärdesskattebelopp som skall betalas, såvida inte en särskild ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,.”

Bestämmelsen i ML motsvaras av artikel 22.3 b första stycket i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG.

I 11 kap. 10 § ML regleras vilka uppgifter som ska finnas i en kreditnota. Av bestämmelsen framgår att uppgift bl.a ska finnas om skatten enligt fakturan och ändringen av skatten. Bestämmelsen bygger på artikel

22.3 a femte stycket i direktivet.

Av 11 kap. 11 § ML framgår att om ett företag, som har svenska kronor eller euro som redovisningsvaluta, ställer ut en faktura i annan valuta än företagets redovisningsvaluta, ska mervärdesskattens belopp anges i båda valutorna i fakturan. Omräkningskursen ska också anges i fakturan.

Vidare ska ett företag som varken har svenska kronor eller euro som redovisningsvaluta, och som fakturerar i annan valuta än svenska kronor, ange mervärdesskattens belopp även i svenska kronor.

11 kap. 11 § ML bygger på bestämmelsen i artikel 22.3 b fjärde stycket i direktivet.

4 Skatteverkets bedömning

Av 11 kap. 8 § ML framgår att det mervärdesskattebelopp som ska betalas ska anges i fakturan. Bestämmelsen kan dock inte anses innebära ett krav på att skattebeloppet för varje skattesats ska framgå av fakturan. Av ML:s bestämmelse framgår vidare att beskattningsunderlaget för varje skattesats samt skattesatsen ska anges i fakturan. Det är sedan möjligt att räkna ut skattens belopp för varje skattesats på grundval av dessa uppgifter. När det gäller skattens belopp får därmed ML:s krav anses uppfyllda om det totala mervärdesskattebeloppet som ska betalas anges på fakturan. Enligt Skatteverkets uppfattning finns det dock inget som hindrar att det mervärdesskattebelopp som ska betalas istället har angivits per skattesats i fakturan.

Av 11 kap. 10 § ML framgår att kreditnotan ska innehålla uppgifter om skatten enligt fakturan och ändringen av skatten. Enligt Skatteverkets uppfattning ska motsvarande i fråga om skattens belopp gälla för kreditnotan som för själva ursprungsfakturan.

Motsvarande gäller också vid fakturering i utländsk valuta när mervärdesskattens belopp även ska anges i svenska kronor, eller i euro om denna redovisningsvaluta används. I fakturan kan då det totala mervärdesskattebeloppet i de båda valutorna anges. Det finns dock inget som hindrar att mervärdesskattens belopp i båda valutorna istället är specificerat per skattsats.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...