SKVs ställningstaganden

2004-11-12 Beräkning av lättnadsbelopp vid indirekt innehav av tidigare marknadsnoterade andelar

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2004-11-12

Dnr/målnr/löpnr: 130 647824-04/111

1 Sammanfattning

Om en fysisk person avyttrar sina aktier i ett aktiebolag, som i sin tur äger före detta marknadsnoterade aktier, till ett annat av honom ägt aktiebolag kan lättnadsbelopp beräknas för sist nämnda bolag oavsett att det avyttrade bolaget före tidpunkten för överlåtelsen ägt marknadsnoterade aktier. Bestämmelsen i 43 kap. 2 § p. 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, omfattar inte fall där ett företag (indirekt) förvärvar aktier i ett icke marknadsnoterat bolag men vilket bolag före förvärvstidpiunkten varit marknadsnoterat.

2 Bakgrund och frågeställning

X äger AB A som äger 10 % av aktierna i det marknadsnoterade bolaget AB B. AB B avnoteras och blir således ett onoterat företag per 2004-03-31. Per 2004-06-30 avyttrar X sina aktier i AB A till det av honom nybildade AB C. Såväl AB A som AB C har kalenderår som räkenskapsår. När får X beräkna lättnadsbelopp på sitt innehav i AB C?

3 Gällande rätt m.m.

I 43 kap. 1 § IL regleras att i detta kapitel finns bestämmelser om att utdelningar och kapitalvinster på andelar i viss utsträckning inte skall tas upp. Bestämmelserna gäller bl.a. utdelningar och kapitalvinster på aktier i svenska aktiebolag.

I 43 kap. 2 § IL anges bl.a. följande. Bestämmelserna tillämpas inte på utdelning från ett företag om

  1. företaget är marknadsnoterat,
  2. företaget under det räkenskapsår som beslutet om utdelning avser eller under något av de fyra föregående räkenskapsåren, direkt eller genom dotterföretag, ägt aktier med en röst- eller kapitalandel på tio procent eller mer i ett svenskt marknadsnoterat aktiebolag eller en marknadsnoterad utländsk juridisk person.

Det som undantas från beskattning benämns enligt 43 kap. 3 § IL lättnadsbelopp.

4 Skatteverkets bedömning

Syftet med regeln är att en fysisk person inte via indirekt ägande ska kunna tillgodogöra sig utdelning från ett marknadsnoterat företag utan någon som helst beskattning. Detta framgår av prop. 1996/97:45 s. 32. Eftersom AB A äger mer än 10 procent av det marknadsnoterade företaget är utdelning som AB A erhåller skattefri enligt 24 kap. IL. Hade X behållit AB A hade han inte kunnat beräkna ett lättnadsbelopp förrän taxeringsår 2011. Anledningen är att utdelningar som beslutas t.o.m. 2009 (taxeringsår 2010) avser de i detta sammanhang spärrade räkenskapsåren 2004 – 2008. Så länge hade således X omfattats av spärren om han direkt hade behållit aktierna i AB A. AB A hade då varit ”företaget” som omnämns i 43 kap. 2 § IL.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...