SKVs ställningstaganden

2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet

Område: Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring

Datum: 2004-11-29

Dnr/målnr/löpnr: 130 682054-04/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att Bed & Breakfast som bedrivs i en privatbostadsfastighet ska beskattas i inkomstslaget kapital.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit huruvida inkomster vid uthyrning av rum i privatbostadsfastighet, s.k. Bed & Breakfast, ska anses utgöra inkomst av näringsverksamhet eller kapitalinkomst vid inkomstbeskattningen.

3 Gällande rätt m.m.

Av 41 kap. 1 § och 42 kap. 1 och 30 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229),IL, framgår att inkomster som härrör från uthyrning av rum i privatbostadsfastighet ska tas upp som inkomst av kapital.

Klassificeringen av en fastighet som antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet görs vid inkomstbeskattningen. I denna skrivelse förutsätts att det är fråga om privatbostadsfastighet.

Serveringsverksamhet är att anse som en näringsverksamhet om de s.k. näringskriterierna i 13 kap. 1 § IL är uppfyllda. Inkomsten från sådan verksamhet beskattas då i inkomstslaget näringsverksamhet.

4 Skatteverkets bedömning

Det förhållandet att hyresinkomster erhållits genom uthyrning av möblerade rum med servering av frukost, s.k. Bed & Breakfast, förändrar enligt Skatteverkets mening inte beskattningen vad avser upplåtelsen av rummet/rummen. Beskattningen i denna del styrs av fastighetens klassificering som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet.

Även ersättning för städning, bäddning av sängar etc. beskattas, enligt Skatteverkets uppfattning, som inkomst av kapital då sådana tjänster får anses ingå i rumsuthyrningen.

Servering av frukost i samband med rumsuthyrning i privatbostadsfastighet är i normalfallet att anse som en tjänst integrerad med rumsuthyrningen. Även den delen av ersättningen för ”Bed & Breakfast” som kan anses belöpa på frukostserveringen får enligt Skatteverkets mening därmed anses utgöra del av ersättning för upplåtelse av rum i privatbostadsfastighet enligt 42 kap. 30 § IL.

När det gäller avdrag för kostnader kan först konstateras att avdrag för eget arbete inte medges i vare sig inkomstslaget kapital eller inkomstslaget näringsverksamhet.

Kostnader som enligt ovan får anses hänförliga till upplåtelsen av rummet/rummen täcks av i 42 kap. 30 § andra stycket och 31 § första stycket IL angivna schablonavdrag. Detta gäller även kostnader för frukost då ersättningen anses utgöra del av ersättningen för rummet.

Det förekommer att annan egendom, t.ex. cyklar, tillhandahålls rumsgäster utan särskild ersättning. Kostnader som kan hänföras till sådan egendom som ingår i rumsuthyrningen omfattas av ovan angivna schablonavdrag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...