SKVs ställningstaganden

2004-11-29 Skattefritt logi enligt SINK-lagen

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2004-11-29

Dnr/målnr/löpnr: 130 657557-04/111

1 Sammanfattning

Logi som arbetsgivare tillhandahåller vid tillfällig anställning i Sverige är skattefritt enligt SINK-lagen. Skatteverket anser att med tillfällig anställning avses en anställning som varar i högst sex månader. Logi som arbetsgivaren tillhandahåller vid längre anställningar är en skattepliktig förmån.

Det är bara tillfällig bostad som behövs för den tillfälliga anställningen i Sverige som är skattefri. Den tillfälliga bostaden kan dock vara belägen i annat land. Ordinarie bostad i hemlandet som arbetsgivaren betalar kostnaden för är en skattepliktig förmån.

2 Bakgrund och frågeställning

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-lagen) är tillämplig för begränsat skattskyldiga personer. Fråga har uppkommit om bestämmelsen i SINK-lagen om skattefritt logi är tillämplig även vid långvariga anställningar. Fråga har också uppkommit om det spelar någon roll vilken bostad arbetsgivaren betalar kostnaden för, den i Sverige eller den i hemlandet.

3 Gällande rätt m.m.

Av 6 § 2 b) SINK-lagen framgår att ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare för kostnad för logi för den tid under vilket arbetet utförts i Sverige är skattefri.

I prop. 1990/91:54 sid. 286 kommenteras nämnda bestämmelse enligt följande:

”De som kommer hit från utlandet för korttidsuppdrag torde inte sällan vara särskilt kvalificerade personer som kontrakterats just för sina speciella färdigheter och kunskaper. Det torde därvid inte vara ovanligt att arbetsgivaren står för kostnader för resan hit och härifrån och även kostnaden för bostaden här. Jag anser att sådana ersättningar bör undantas från skatteplikt i dessa fall.”

4 Skatteverkets bedömning

Enligt lagtexten ska det vara fråga om en tillfällig anställning. Av förarbetena framgår att man haft specialister på korttidsuppdrag i åtanke där arbetsgivaren skulle kunna tillhandahålla en skattefri bostad här.

Även begränsat skattskyldiga personer har ibland anställningar som pågår i flera år. Enligt Skatteverkets uppfattning är bestämmelsen om skattefritt logi inte tillämplig på sådana anställningar eftersom det inte är fråga om en tillfällig anställning. Bestämmelsen är avsedd för korttidsuppdrag och den som vistas i Sverige mer än sex månader blir normalt sett obegränsat skattskyldig. SINK-lagen är då inte längre tillämplig och logi som arbetsgivaren tillhandahåller blir en skattepliktig förmån. Skatteverket anser att gränsen för vad som är en tillfällig anställning går vid sex månader. Varar anställningen längre är den inte tillfällig även om personen är begränsat skattskyldig. Bostad som arbetsgivaren tillhandahåller är då inte skattefri.

Enligt lagtexten ska det vara fråga om logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige. I förarbetena talas det om kostnaden för bostaden här. Enligt Skatteverkets uppfattning är det bara en tillfällig bostad som behövs för att kunna utföra arbetet i den tillfälliga anställningen i Sverige som är skattefri. Om arbetsgivaren betalar bostaden i hemlandet i stället för den tillfälliga bostaden här, är det en skattepliktig förmån.

Den tillfälliga bostaden behöver inte vara belägen i Sverige. Om den är belägen exempelvis i något grannland är den ändå skattefri. Det får däremot inte vara fråga om en ordinarie bostad i grannlandet som arbetsgivaren betalar vid en kortare anställning än sex månader.

Om arbetet i Sverige utförs på exempelvis två olika platser och det därför behövs två tillfälliga bostäder är båda skattefria. Betalar arbetsgivaren däremot både en tillfällig bostad och en fritidsbostad är fritidsbostaden en skattepliktig förmån.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%