SKVs ställningstaganden

2004-12-01 Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2004-12-01

Dnr/målnr/löpnr: 130 684115-04/111

1 Sammanfattning

I samband med skalbolagsbeskattning enligt 49 a kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, erhålls inte avdrag för beräknade egenavgifter. Avdrag för debiterade egenavgifter medges som allmänt avdrag.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om hur man ska behandla egenavgifter i samband med en skalbolagsbeskattning när man samtidigt har en annan enskild näringsverksamhet.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 49 a kap. 11 § IL ska kapitalvinst på grund av avyttringen av en andel i ett skalbolag tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet det beskattningsår när andelen avyttrades.

Av 14 kap. 12 § IL framgår att all näringsverksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare räknas som en enda näringsverksamhet med undantag för självständig näringsverksamhet utomlands. Av 14 kap. 13 a § IL framgår emellertid att kapitalvinst som enligt 49 a kap. IL ska tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet när en fysisk person avyttrar en andel i skalbolag räknas som en egen näringsverksamhet.

Enligt 16 kap. 29 § IL ska debiterade egenavgifter dras av till den del de avser näringsverksamheten. Av andra stycket nämnda paragraf sägs att avdrag ska dessutom göras för ett belopp som sätts av för att täcka egenavgifterna för beskattningsåret. Avdraget ska återföras det följande beskattningsåret. Av 16 kap. 30 § IL framgår hur man ska beräkna det belopp som satts av för att täcka egenavgifterna.

Av 62 kap. 5 § IL framgår slutligen att allmänt avdrag ska göras för debiterade egenavgifter som inte ska dras av i något av inkomstslagen.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt 49 a kap. 11 § IL ska kapitalvinst på grund av avyttringen av en andel i ett skalbolag tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet. I 14 kap. 21 § IL sägs att överskott och underskott i en näringsverksamhet ska beräknas genom att intäksposterna minskas med kostnadsposterna. Det innebär, enligt Skatteverkets uppfattning, att eftersom kapitalvinsten ska tas upp som överskott kan något avdrag för belopp som sätts av för att täcka egenavgifterna för beskattningsåret i enlighet med bestämmelsen i 16 kap. 29 § IL inte göras.

Fråga uppkommer därefter hur man gör med de debiterade egenavgifterna i form av särskild löneskatt på förvärvsinkomster. Av 16 kap. 29 § IL framgår att debiterade egenavgifter ska dras av till den del de avser näringsverksamheten. Skatteverket tolkar denna bestämmelse som att bara avdrag för egenavgifter hänförliga till den aktuella näringsverksamheten ska dras av i denna. Det innebär att om man har flera näringsverksamheter ska en proportionering ske i förhållande till vad var och en av näringsverksamheterna genererar i egenavgifter. Man kan således inte göra avdrag för debiterade egenavgifter hänförliga till skalbolagsförsäljningen i en annan näringsverksamhet.

Skatteverket tolkar dessutom skalbolagsreglerna som att den aktuella näringsverksamheten enbart existerar vid själva skalbolagsavyttringen eftersom sådan kapitalvinst ska tas upp som överskott av en egen passiv näringsverksamhet. Det bör innebära att det inte finns utrymme för några avdrag i denna näringsverksamhet i enlighet med vad som ovan framförts. Då egenavgifterna debiteras året efter skalbolagsavyttringen finns det året således ingen näringsverksamhet där man kan yrka avdrag för egenavgifterna i fråga. Därmed erhåller man avdrag för de debiterade egenavgifterna som ett allmänt avdrag i enlighet med bestämmelsen i 62 kap. 5 § IL.

Skatteverkets bedömning gäller oavsett om man har en annan enskild näringsverksamhet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...